Mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį, tvarkos aprašas.

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. V-99

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BENDRABUTĮ

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – Mokyklos)
bendrabutį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimo į Mokyklos
bendrabutį (toliau – Bendrabutis) tvarką.

2. Bendrabutis yra Mokyklos mokinių, kurie negali kasdien atvykti į mokyklą,

laikina gyvenamoji vieta savaitės darbo dienomis.

3. Mokiniai į bendrabutį priimamai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šiuo tvarkos aprašu.

II. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

4. Mokyklos mokiniai su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais į Bendrabutį

priimami nuo 7 iki 21 metų amžiaus:

4.1.gyvenantys toliau nei 3 kilometrai nuo Mokyklos ir negalintys laiku atvykti į

Mokyklą;

4.2.dėl turimų sveikatos sutrikimų negalintys kasdien atvykti į Mokyklą ir Mokykla

neturi sąlygų pavėžėti;

4.3.gyvenantys kitos savivaldybės teritorijoje;
4.4.kitais, šiame apraše nenumatytais atvejais.
5. Prašymų priėmimas:
5.1. tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus nustatytos formos prašymą (1 priedas)

Mokyklos direktoriui, nurodant kokiomis dienomis mokinys gyvens Bendrabutyje;

5.2. 18 metų amžiaus mokiniui pateikus nustatytos formos prašymą (2 priedas)

Mokyklos direktoriui, nurodant kokiomis dienomis mokinys gyvens Bendrabutyje;

5.3. prašymai dėl priėmimo į Bendrabutį pateikiami prieš prasidedant naujiems
mokslo metams arba pirmąją naujų mokslo metų dieną. Pasikeitus mokinio gyvenimo sąlygoms,
mokiniai į Bendrabutį gali būti priimami ir  mokslo metų eigoje.

5.4. mokinys direktoriaus įsakymu yra įrašomas į Bendrabutyje gyvenančių mokinių

grupę.

6. Mokiniai Bendrabutyje apgyvendinami tik einamųjų mokslo metų laikotarpiui.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Mokiniai Bendrabutyje apgyvendinami nemokomai Lietuvos Respublikos teisės

aktų nustatyta tvarka.

8. Už šiame apraše nustatytos tvarkos laikymąsi atsako mokyklos direktorius.

_____________________

.
PRITARTA
Raseinių specialiosios mokyklos tarybos
2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu, protokolo Nr. 6

Skip to content