2022-2023 m. m. mokyklos ugdymo planas

 PATVIRTINTA 

Raseinių mokyklos direktoriaus

2022 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr. V-39

PRITARTA Raseinių specialiosios mokyklos tarybos
2022 m. birželio 30 d. protokolo Nr. 4 nutarimu

 

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2022–2023 MOKSLO METŲ

UGDYMO PLANAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 2022–2023 mokslo metų Raseinių specialiosios mokyklos ugdymo planas (toliau – Mokyklos ugdymo planas) reglamentuoja mokyklos pradinio ugdymo individualizuotos, pagrindinio ugdymo individualizuotos, socialinių įgūdžių ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgyvendinimą mokykloje.
 2. Mokyklos ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos pagal savo poreikius, galias ir gebėjimus, ugdytis pilietinę ir tautinę savimonę, įgyti kompetencijų, būtinų tolimesnei integracijai į visuomenę.
 3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

3.1. sudaryti sąlygas ugdymo turiniui įgyvendinti, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes;

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.

 1. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos:

4.1. Mokyklos ugdymo planas – tai mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais (toliau – BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688;

4.2. pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma;

4.3. kitos Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 1. Mokyklos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt.
 2. Mokykloje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Mokyklos ugdymo planas vieniems metams.

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

 1. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
 2. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

 

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

8.2. ugdymo proceso trukmė 1 – 4 klasių mokiniams – 175, 5 – 10, socialinių įgūdžių ugdymo (toliau – SĮU)  I – III mokymo metų klasių mokiniams – 185;

8.3. skiriamos atostogos:

Atostogos:

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022 m. spalio 31 d. 

2022 m. lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų)

2022 m. gruodžio 27 d.

2023 m. sausio 6 d.

Žiemos

2023 m. vasario 13 d.

2023 m. vasario 17 d.

Pavasario (Velykų)

2023 m. balandžio 11 d.

2023 m. balandžio 14 d.

Vasaros (1 – 4 klasės),

(5 – 10, socialinių įgūdžių ugdymo klasės)

2023 m. birželio 9 d.

2023 m. rugpjūčio 31 d.

2023 m. birželio 23 d.

2023 m. rugpjūčio 31 d.

 1. 9. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Nustatyta tokia pusmečių trukmė:

  Klasė

  I pusmetis

  Trukmė dienomis

  II pusmetis

  Trukmė dienomis

  1 – 4

   

  2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d.

   

  94

  2023 m. vasario 1 d. –

  2023 m. birželio 8 d.

  81

  5 – 10, SĮU

  2023 m. vasario 1 d. –

  2023 m. birželio 22 d.

  91

  1. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu reglamentuojama Mokyklos ugdymo plano priede.

  ANTRASIS SKIRSNIS

  MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

   

  11. 2022–2023 mokslo metų Mokyklos ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-28 „Dėl darbo grupės sudarymo Raseinių specialiosios mokyklos ugdymo planui 2022-2023 mokslo metams parengti ir įgyvendinti“ sudaryta darbo grupė. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, vadovaujasi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmėmis, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  1. Mokyklos ugdymo plane numatyta:

  12.1. konkrečios klasės mokomieji dalykai/veiklos ir jiems skiriamas pamokų skaičius;

  12.2. ugdymo proceso organizavimo formos (pamoka, projektinė veikla ir pan.);

  12.3. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir organizavimas;

  12.4. pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, poreikis ir panaudojimas;

                       12.5. kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinama:

                       12.5.1. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“;

                       12.5.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos programa);

                       12.5.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa), Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

                       12.5.4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“;

                       12.5.5. Smurto prevencija, vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“;

  12.5.6. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“;

                        12.5.7. prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas;

                        12.5.8. pamokų/dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai.

  1. Mokyklos ugdymo plano projektas suderinamas su mokyklos taryba, savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios.
  2. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo programas, privalo mokytis Ugdymo programų apraše nustatytų dalykų.
  3. Siekdama tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, mokykla vadovaujasi Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui, Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui.
  4. Minimalus pamokų skaičius joms įgyvendinti numatytas BUP 75, 109 punktuose ir 6 priede. Mokykla koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičių, nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę: pradinio ugdymo individualizuotoje programoje iki 20 procentų, o pagrindinio ugdymo individualizuotoje programoje iki 35 procentų.
  5. Be privalomų mokytis dalykų, mokinys gali pasirinkti mokyklos siūlomas įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo ugdymo valandos / pamokos trukmė – 45 min.):

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Vadovas

  Valandų skaičius

  1.

  Technologijų būrelis „Darbščios rankos“

  Laimutė Jurevičienė

  2

  2.

  Technologijų būrelis „Molinuko dirbtuvėlė“

  Judita Olechnavičienė

  1,75

  3.

  Sporto klubas „Sveikuolis“

  Donatas Stoškus

  2

  4.

  Šokių studija „Ei, op!“

  Vilma Vedauskienė

  2

  5.

  Dainavimo būrelis „Skambi daina“

  Sandra Maslauskienė

  2

  6.

  Teatro studija ,,Šypsena“

  Vilma Vedauskienė

  2

  7.

  Dailės studija

  Jolanta Narbutaitė

  2

  8.

  Ekologinio ugdymo klubas „Giliukai“

  Lina Valantinienė

  2

  9.

  Etnokultūrinio ugdymo būrelis „Paparčio žiedas“

  Vaida Trumpiūtė

  2

   

  Iš viso:

   

  17,75

  1. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 5 mokiniai (technologinis ir ekologinis profiliai) ir ne mažesnis kaip 10 mokinių (meninis, sportinis ir etnokultūrinis profiliai). Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės ar iš skirtingų klasių mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre.

  TREČIASIS SKIRSNIS

  UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS

   

  1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494, 1 – 4 klasėse integruojama į pasaulio pažinimo, o 5 – 10 klasėse – į technologijų pamokas. Fizika ir chemija 7 – 10 klasėse integruojama į biologiją.
  2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159, 1 – 4 klasėse integruojama į dailės ir technologijų pamokas, 5 – 10 klasėse dėstoma kaip atskiras dalykas.
  3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, 1 – 4 klasėse integruojama į pasaulio pažinimą ir pažintinę veiklą, 5 – 6 klasėse – į gamtos ir žmogaus bei technologijas ir pažintinę veiklą, 7 – 10 klasėse į biologiją bei technologijas ir pažintinę veiklą, socialinių įgūdžių ugdymo klasėse – į pažintinę veiklą.
  4. Smurto ir patyčių prevencija mokykloje vykdoma Smurto prevencijos mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 bei Raseinių specialiosios mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-68.
  5. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“, 5 – 10 klasėse integruojama į Žmogaus saugos programą.
  6. Mokiniai, ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas

  programas, dalyvauja nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje „Zipio draugai“.

  1. Ugdymas karjerai įgyvendinamas vadovaujantis mokyklos ugdymo karjerai

  metiniu planu.

  1. 26. Etninės kultūros ugdymas vykdomas neformaliojo švietimo būrelyje „Paparčio

  žiedas“.

  1. Pažintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso dalis, integruojama į ugdymo turinį ir siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, projektais ir vykdoma per mokslo metus.
  2. Dalis ugdymo proceso organizuojama ne pamokų forma, o projektine, integruota ar kitokia mokiniams patrauklia veikla motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose mokyklos (biblioteka, muziejus, informacinių technologijų kabinetas, išmanioji klasė, relaksacinis kambarys, vidinis kiemelis) ir Raseinių miesto (Kalnų kvartalo poilsio ir laisvalaikio zona, Maironio ir „Raseikos“ parkai, krašto istorijos muziejus, Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka ir kt.) aplinkose.

  KETVIRTASIS SKIRSNIS

  MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

   

  1. Mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programas arba socialinių įgūdžių ugdymo programą, pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Raseinių specialiosios mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-71a.
  2. Mokinio asmeninė pažanga aptariama klasės tėvų susirinkime, mokytojų tarybos posėdyje, prireikus, svarstoma vaiko gerovės komisijos posėdyje.
  3. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus, informacija apie mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtis ir saugojimo terminus suteikiama vadovaujantis Raseinių specialiosios mokyklos Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-24.

   

  PENKTASIS SKIRSNIS

  MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

   

  1. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje nuolat atliekama mokinių mokymosi krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.
  2. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas taip:

                 33.1. didžiausias ugdymo valandų skaičius per dieną 1 – 4 klasėse – 5 pamokos, 5 – 7 specialiosiose, 5 – 10 lavinamosiose ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse – 6 pamokos, 8 – 10 specialiosiose klasėse – 7 pamokos;

                        33.2. esant galimybei, penktadienį pradinėse ir lavinamosiosiose klasėse organizuojama viena pamoka mažiau nei kitomis savaitės dienomis.

  1. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos visų klasių mokiniams

  prasideda 8.55 val. Pamokos trukmė pirmosios klasės mokiniams – 35 minutės, kitų klasių mokiniams – 45 minutės, pertraukos – 10 minučių, pietų pertrauka – 30 minučių.

   

   

  ŠEŠTASIS SKIRSNIS

  MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

  1. Vadovaudamasi Raseinių specialiosios mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių planu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-67a, mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas, siekiant laiku pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos teikimo.
  2. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, ypač šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinys nedaro pažangos.
  3. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, didindamas mokinio motyvaciją siekti mokymosi tikslų, individualizuodamas ugdymą, pritaikydamas tinkamas užduotis, metodikas ir kt. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.

   

  SEPTINTASIS SKIRSNIS

  ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

   

  1. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.
  2. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2 – 4 mokiniai), grupėms (5 – 8 mokiniai) ir specialiųjų pamokų forma.
  3. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir mokyklos socialinio pedagogo metiniu veiklos planu.
  4. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui.
  5. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais organizuojamas vadovaujantis „Bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais“ komandos metiniu veiklos planu.

  AŠTUNTASIS SKIRSNIS

  UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

   

  1. Klasės jungiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais nustatyta tvarka:

  43.1. jungtinės specialiosios klasės: 1-2-3-4, 6-7-8, 9-10;

  43.2. jungtinės lavinamosios klasės: 1-2-3-4, 5-6, 8-9-10;

  43.3. dvi jungtinės socialinių įgūdžių ugdymo II-III mokymo metų klasės.

   

  DEVINTASIS SKIRSNIS

   MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS

   

  1. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. Mokinio mokymą namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės komisijos ir švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.
  3.  Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 6 priedo 9 punktu. Mokyti namie skiriamos 296 pamokos per mokslo metus, iš jų, mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, 74 pamokos per metus skiriamos gydomajai mankštai.

  Pagrindinio ugdymo individualizuotai programai, skirtai mokiniui turinčiam žymų intelekto sutrikimą, įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

                                                                                             Klasė                                                                                                                                                        

  Veiklos sritys

  8 lav.

   

  Komunikacinė veikla

  74 (2)

  Orientacinė veikla

  74 (2

  Pažintinė veikla

  74 (2)

  Gydomoji mankšta

  74 (2)

  Pamokų skaičius mokiniui per mokslo metus

  296 (8)

  DEŠIMTASIS SKIRSNIS

  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

  1. Ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuojamas vadovaujantis Raseinių specialiosios mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Raseinių specialiosios mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   

  III SKYRIUS

  UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

   

  PIRMASIS SKIRSNIS

  PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

   

  1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, dėl nežymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP dalykų programoms įgyvendinti nurodytu metiniu pamokų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 20 procentų:

                        48.1. didinamas pamokų lietuvių kalbai 2 – 4 klasėse, matematikai 3 klasėje; pasaulio pažinimui 2, 4 klasėse skaičius;

            48.2. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms skiriama 35 pamokos per metus kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

                                 Klasė                                                                                                   

   

  Dalykas

  1 sp.

  2 sp.

  3 sp.

   

  4 sp.

   

  1-2-3-4 sp.

  jungtinė

  klasė

  Dorinis ugdymas (tikyba)

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  Lietuvių kalba

  280 (8)

  280 (8)

  280 (8)

  280 (8)

  280 (8)

  Matematika

  140 (4)

  175 (5)

   175 (5)

  175 (5)

  175 (5)

  Pasaulio pažinimas

  70 (2)

  105 (3)

  70 (2)

  105 (3)

  105 (3)

  Dailė ir technologijos

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  Muzika

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  Teatras

  35 (1) 

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  Fizinis ugdymas

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  Privalomų pamokų skaičius metams

  805 (23)

  875 (25)

  840 (24)

  875 (25)

  875 (25)

   

   

   

   

   

   

  Individualios ir grupinės logopedinės pratybos

  140 (4)

  70 (2)

  140 (4)

  35 (1)

  420 (11)

  Gydomosios kūno kultūros specialiosios pratybos

   

   

  70 (2)

   

  70 (2)

  Neformalusis švietimas

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  Mokiniams, turintiesiems nežymų intelekto sutrikimą, pradinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

  1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, dėl vidutinio ar žymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP, ugdymą organizuojant atskiromis veiklos sritimis ir pamokomis, skirtomis mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti:

            49.1. pamokos specialiajai veiklai organizuoti skiriamos gydomajai kūno kultūrai;

            49.2. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms skiriama 35-70 pamokų per metus kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

  Mokiniams, turintiesiems vidutinį ar žymų intelekto sutrikimą, pradinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

                                           Klasė                                                                                                                                                                                    

   

  Veiklos                                                 

  1 lav.

   

  2 lav.

   

  3 lav.

   

  4 lav.

   

  1-2-3-4 lav.

  jungtinė klasė

  Dorinis ugdymas (etika)

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  35 (1)

  Komunikacinė veikla

  175 (5)

  175 (5)

  175 (5)

  175 (5)

  175 (5)

  Orientacinė veikla

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  Pažintinė veikla

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  105 (3)

  Meninė veikla

  140 (4)

  140 (4)

  140 (4)

  140 (4)

  140 (4)

  Fizinis ugdymas

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti

   

   

   

   

   

  Gydomoji kūno kultūra

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  Privalomas pamokų skaičius mokiniui

  700 (20)

  700 (20)

  700 (20)

  700 (20)

  700 (20)

  Individualios ir grupinės logopedinės pratybos

  70 (2)

  105 (3)

  140 (4)

  70 (2)

  385 (11)

  Gydomosios kūno kultūros specialiosios pratybos

   

   

  70 (2)

  70 (2)

  140 (4)

  Neformalusis švietimas

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  70 (2)

  ANTRASIS SKIRSNIS

  PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

  1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl nežymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP nustatytu dalykų programoms įgyvendinti metinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 35 procentų:

  50.1. didinamas pamokų skaičius technologijoms, žmogaus saugai 5 – 10 klasėse mokyti;

  50.2. mokiniai per technologijų pamokas mokosi vienos technologijų krypties: medžio

  darbų, buities, siuvimo;

  50.3. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms skiriama 37 pamokos per metus kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

  1. Mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas trijų mėnesių adaptacinis laikotarpis, per kurį stebima mokinių individuali pažanga, mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.

  Mokiniams, turintiesiems nežymų intelekto sutrikimą, pagrindinio ugdymo

  individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

                     Klasė                                            Dalykas6 sp.7 sp.8 sp.6-7-8 sp. jungtinė 9 sp.10 sp.9-10 sp. jung-tinė
  Dorinis ugdymas        
  Dorinis ugdymas (tikyba)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)
  Kalbos       
  Lietuvių kalba185 (5)185 (5)185 (5)185 (5)185 (5)185 (5)185 (5)
  Užsienio kalba  37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)
  Matematika ir informacinės technologijos       
  Matematika148 (4)148 (4)148 (4)148 (4)148 (4)148 (4)148 (4)
  Informacinės technologijos37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)37 (1)
  Gamtamokslinis ugdymas       
  Gamta ir žmogus

  74 (2)

   

   

  74 (2)

   

   

   

  Biologija

   

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Socialinis ugdymas

   

   

   

   

   

   

   

  Istorija

  37 (1)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Pilietiškumo pagrindai

   

   

   

   

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Geografija

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Ekonomika ir verslumas

   

   

   

   

  37 (1)

   

  37 (1)

  Meninis ugdymas

   

   

   

   

   

   

   

  Dailė

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Muzika

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga

   

   

   

   

   

   

   

  Technologijos

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  Fizinis ugdymas

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Žmogaus sauga

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)  

  Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per metus

  1073 (29)

  1110

  (30)

  1147       (31)

  1147

  (31)

  1184

  (32)

  1147 (31)

  1184 (32)

  Pamokų, skirtų ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius per mokslo metus

   

   

   

   

   

   

   

  Individualios ir grupinės logopedinės pratybos

  74 (2)

  37 (1)

  37 (1)

  148 (4)

  37 (1)

  37 (1)

  74 (2)

  Neformalusis švietimas

  64,75

  (1,75)

  64,75

  (1,75)

  64,75

  (1,75)

  64,75

  (1,75)

  74

  (2)

  74

  (2)

  74

  (2)

  1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl vidutinio ir žymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP, ugdymą organizuojant atskiromis veiklos sritimis ir pamokomis, skirtomis mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti:

  52.1. mokiniui, dėl cerebrinio paralyžiaus turinčiam judesio ir padėties sutrikimų (išskyrus lengvus), gydomosios kūno kultūros specialiosioms pratyboms skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per metus;

  52.2. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5 – 10 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus naudojimosi specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti.

  Mokiniams, turintiesiems vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą, pagrindinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

                             Klasė                                                      

   

  Veikla

  5 lav.

   

  6 lav.

  5-6 lav. jungtinė

  8 lav.

   

  9 lav.

   

   

  10 lav.

   

  8-9-10 lav.

   jung-

  tinė

  Dorinis ugdymas (etika)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Komunikacinė veikla

  148 (4)

  148 (4)

  148 (4)

  148 (4)

  148 (4)

  148 (4)

  148 (4)

  Pažintinė veikla

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  Orientacinė veikla

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  Meninė veikla

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  Fizinė veikla

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti

   

   

   

   

   

   

   

  Pažintinė veikla

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Orientacinė veikla

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Pamokos mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti

   

   

   

   

   

   

   

  Gydomoji kūno kultūra

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per mokslo metus

  740 (20)

  740 (20)

  740 (20)

  740 (20)

  740 (20)

  740 (20)

  740 (20)

  Specialiosios pratybos

   

   

   

   

   

   

   

  Logopedo pratybos

  111 (3)

  111 (3)

  222 (6)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  111 (3)

  Gydomosios kūno kultūros specialiosios pratybos

   

   

   

  74 (2)

   

   

  74 (2)

  Neformalusis švietimas

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  TREČIASIS SKIRSNIS

  SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

    

  1. Mokykla, įgyvendindama socialinių įgūdžių ugdymo programą, ugdymo turinį pateikia pagal veiklas, atsižvelgdama į asmens galias, pritaikydama ugdymo turinį asmens specialiesiems ugdymosi poreikiams.
  2. Veiklos gali būti integruojamos, jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, sąlygas, dėl kurių koreguojamas ugdymo procesas.
  3. Logopedo pratyboms skiriamos 74 pamokos per metus.
  4. Mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, individualioms sveikatos ugdymo pratyboms skiriamos 74 pamokos per metus.

           Ugdymo                      metai

   

  Veiklos sritis

  SĮU

  I m. m.

   

  SĮU

  II m. m.

   

  SĮU

  III m. m.

   

  SĮU

  II-III

  m. m.

  jungtinė

  SĮU  

  II m. m.

  SĮU  

  III

  m. m.

  SĮU

  I-II-III m. m. jungtinė

  Bendrasis ugdymas:

   

   

   

   

   

   

   

  Dorinis ugdymas

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Komunikacinė veikla

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Pažintinė veikla

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Orientacinė veikla

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Informacinės technologijos

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  37 (1)

  Meninė veikla

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Fizinė veikla

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti skiriama veikla:

   

   

   

   

   

   

   

  Meniniai darbai

  74 (2)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  111 (3)

  Technologiniai darbai

  296 (8)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  259 (7)

  Buities kultūra

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Projektinė veikla

   

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per mokslo metus

  888 (24)

  962 (26)

  962 (26)

  962 (26)

  962 (26)

  962 (26)

  962 (26)

  Logopedo pratybos

  74 (2)

  37 (1)

  37 (1)

  74 (2)

  37 (1)

  37 (1)

  74 (2)

  Individualios sveikatos ugdymo pratybos

   

   

  74 (2)

  74 (2)

   

   

   

  Neformalusis švietimas

   

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

  74 (2)

Partneriai