2021-2022 m. m. mokyklos ugdymo planas

Atsisiųsti: 2021-2022 m. m. mokyklos ugdymo planas

—–

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-20

PRITARTA
Raseinių specialiosios
mokyklos tarybos
2021 m. birželio 15 d.
protokolo Nr. 3 nutarimu

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2021–2022 MOKSLO METŲ

UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2021–2022 mokslo metų Raseinių specialiosios mokyklos ugdymo planas (toliau – Mokyklos ugdymo planas) reglamentuoja mokyklos pradinio ugdymo individualizuotos, pagrindinio ugdymo individualizuotos, socialinių įgūdžių ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgyvendinimą mokykloje.

2. Mokyklos ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos pagal savo poreikius, galias ir gebėjimus, ugdytis pilietinę ir tautinę savimonę, įgyti kompetencijų, būtinų tolimesnei integracijai į visuomenę.

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

3.1. sudaryti sąlygas ugdymo turiniui įgyvendinti, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes;

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.

4. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos:

4.1. Mokyklos ugdymo planas – tai mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais (toliau – BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688;

4.2. pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma;

4.3. kitos Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

5. Mokyklos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt.

6. Mokykloje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Mokyklos ugdymo planas vieniems metams.

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

7. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

8.2. ugdymo proceso trukmė 1 – 4 klasių mokiniams – 175, 5 – 10, socialinių įgūdžių ugdymo (toliau – SĮU) I – III mokymo metų klasių mokiniams – 185;

8.3. skiriamos atostogos:

Atostogos: Prasideda Baigiasi
Rudens 2021 m. lapkričio 3 d. 2021 m. lapkričio 5 d
Žiemos (Kalėdų) 2021 m. gruodžio 27 d. 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos 2022 m. vasario 14 d. 2022 m. vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) 2022 m. balandžio 19 d. 2022 m. balandžio 22 d.
Vasaros (1 – 4 klasės),

(5 – 10, socialinių įgūdžių ugdymo klasės)

2022 m. birželio 10 d. 2022 m. rugpjūčio 31 d.
2022 m. birželio 25 d. 2022 m. rugpjūčio 31 d.

9. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Nustatyta tokia pusmečių trukmė:

Klasė I pusmetis Trukmė dienomis II pusmetis Trukmė dienomis
1 – 4 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d. 93 2022 m. vasario 1 d. –

2022 m. birželio 9 d.

82
5 – 10, SĮU 2022 m. vasario 1 d. –

2022 m. birželio 23 d.

92

10. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu reglamentuojama Mokyklos ugdymo plano priede.

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

11. 2021–2022 mokslo metų Mokyklos ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-18 sudaryta darbo grupė. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, vadovaujasi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmėmis, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. Mokyklos ugdymo plane numatyta:

12.1. konkrečios klasės mokomieji dalykai/veiklos ir jiems skiriamas pamokų skaičius;

12.2. ugdymo proceso organizavimo formos (pamoka, projektinė veikla ir pan.);

12.3. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir organizavimas;

12.4. pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, poreikis ir panaudojimas;

12.5. kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinama:

12.5.1. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“;

12.5.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos programa);

12.5.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa);

12.5.4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“;

12.5.5. Smurto prevencija, vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“;

12.5.6. prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas;

12.5.7. pamokų / dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai.

13. Mokyklos ugdymo plano projektas suderinamas su mokyklos taryba, savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios.

14. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo programas, privalo mokytis Ugdymo programų apraše nustatytų dalykų.

15. Siekdama tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, mokykla vadovaujasi Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui, Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui.

16. Minimalus pamokų skaičius joms įgyvendinti numatytas BUP 75, 109 punktuose ir 6 priede, tačiau mokykla gali koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičių, nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę: pradinio ugdymo individualizuotoje programoje iki 20 procentų, o pagrindinio ugdymo individualizuotoje programoje iki 35 procentų.

17. Be privalomų mokytis dalykų, mokinys gali pasirinkti mokyklos siūlomas įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo ugdymo valandos / pamokos trukmė – 45 min.):

Eil. Nr. Pavadinimas Vadovas Valandų skaičius
1. Technologijų būrelis „Namų meistras“ Donatas Stoškus 1,75
2. Technologijų būrelis „Darbščios rankos“ Laimutė Jurevičienė 2
3. Sporto klubas „Sveikuolis“ Donatas Stoškus 2
4. Šokių studija „Ei, op!“ Vilma Vedauskienė 2
5. Dainavimo būrelis „Skambi daina“ Sandra Maslauskienė 2
6. Teatro studija ,,Aitvariukas“ Sandra Maslauskienė 2
7. Dailės studija Jolanta Narbutaitė 2
8. Ekologinio ugdymo klubas „Giliukai“ Lina Valantinienė 2
9. Etnokultūrinio ugdymo būrelis „Paparčio žiedas“ Virginija Knečiūnienė 2
  Iš viso:   17,75

 

18. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 5 mokiniai (technologinis ir ekologinis profiliai) ir ne mažesnis kaip 10 mokinių (meninis, sportinis ir etnokultūrinis profiliai). Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės ar iš skirtingų klasių mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre.

TREČIASIS SKIRSNIS

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS

19. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494, 1 – 4 klasėse integruojama į pasaulio pažinimo, o 5 – 10 klasėse – į technologijų pamokas. Fizika ir chemija 7 – 10 klasėse integruojama į biologiją.

20. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159, 1 – 4 klasėse integruojama į dailės ir technologijų pamokas, 5 – 10 klasėse dėstoma kaip atskiras dalykas.

21. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, 1 – 4 klasėse integruojama į pasaulio pažinimą ir pažintinę veiklą, 5 – 6 klasėse – į gamtos ir žmogaus bei technologijas ir pažintinę veiklą, 7 – 10 klasėse į biologiją bei technologijas ir pažintinę veiklą, socialinių įgūdžių ugdymo klasėse – į pažintinę veiklą.

22. Smurto ir patyčių prevencija mokykloje vykdoma Smurto prevencijos mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 bei Raseinių specialiosios mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-68.

23. Mokiniai, ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas

programas, dalyvauja nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje „Zipio draugai“.

24. Ugdymas karjerai įgyvendinamas vadovaujantis mokyklos ugdymo karjerai

metiniu planu.

25. Etninės kultūros ugdymas vykdomas neformaliojo švietimo būrelyje „Paparčio

žiedas“.

26. Pažintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso dalis, integruojama į ugdymo turinį ir siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, projektais ir vykdoma per mokslo metus.

27. Dalis ugdymo proceso organizuojama ne pamokų forma, o projektine, integruota ar kitokia mokiniams patrauklia veikla motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose mokyklos (biblioteka, muziejus, informacinių technologijų kabinetas, išmanioji klasė, relaksacinis kambarys, vidinis kiemelis) ir Raseinių miesto (Kalnų kvartalo poilsio ir laisvalaikio zona, Maironio ir „Raseikos“ parkai, krašto istorijos muziejus, Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka ir kt.) aplinkose.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

28. Mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programas arba socialinių įgūdžių ugdymo programą, pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Raseinių specialiosios mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-71a.

29. Mokinio asmeninė pažanga aptariama klasės tėvų susirinkime, mokytojų tarybos posėdyje, prireikus, svarstoma vaiko gerovės komisijos posėdyje.

30. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus, informacija apie mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtis ir saugojimo terminus suteikiama vadovaujantis Raseinių specialiosios mokyklos Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-24.

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

31. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje nuolat atliekama mokinių mokymosi krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.

32. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas taip:

32.1. didžiausias ugdymo valandų skaičius per dieną 1 – 4 klasėse – 5 pamokos, 5 – 7 specialiosiose, 5 – 10 lavinamosiose ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse – 6 pamokos, 8 – 10 specialiosiose klasėse – 7 pamokos;

32.2. esant galimybei, penktadienį pradinėse ir lavinamosiosiose klasėse organizuojama viena pamoka mažiau nei kitomis savaitės dienomis.

33. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos visų klasių mokiniams

prasideda 8.55 val. Pamokos trukmė pirmosios klasės mokiniams – 35 minutės, kitų klasių mokiniams – 45 minutės, pertraukos – 10 minučių, pietų pertrauka – 30 minučių.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

34. Vadovaudamasi Raseinių specialiosios mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių planu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-67a, mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas, siekiant laiku pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos teikimo.

35. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, ypač šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinys nedaro pažangos.

36. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, didindamas mokinio motyvaciją siekti mokymosi tikslų, individualizuodamas ugdymą, pritaikydamas tinkamas užduotis, metodikas ir kt. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

37. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.

38. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2 – 4 mokiniai), grupėms (5 – 8 mokiniai) ir specialiųjų pamokų forma.

39. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir mokyklos socialinio pedagogo metiniu veiklos planu.

40. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui.

41. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais organizuojamas vadovaujantis „Bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais“ komandos metiniu veiklos planu.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

42. Klasės jungiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais nustatyta tvarka:

42.1. jungtinės specialiosios klasės: 1-2-3-4, 5-6-7, 8-9;

42.2. jungtinės lavinamosios klasės: 1-2-3-4, 7-8-9;

42.3. jungtinės socialinių įgūdžių ugdymo: I-II mokymo metų ir I-II-III mokymo metų.

DEVINTASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

43. Ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuojamas vadovaujantis Raseinių specialiosios mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-14.

III SKYRIUS

UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

44. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, dėl nežymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP dalykų programoms įgyvendinti nurodytu metiniu pamokų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 20 procentų:

44.1. didinamas pamokų lietuvių kalbai 2 – 4 klasėse, matematikai 3 klasėje; pasaulio pažinimui 2, 4 klasėse skaičius;

44.2. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms skiriama 35 pamokos per metus kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Mokiniams, turintiesiems nežymų intelekto sutrikimą, pradinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

Klasė

Dalykas

1 sp. 2 sp. 3 sp. 4 sp. 1-2-3-4 sp.

jungtinė

klasė

Dorinis ugdymas (tikyba) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)
Lietuvių kalba 280 (8) 280 (8) 280 (8) 280 (8) 280 (8)
Matematika 140 (4) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5)
Pasaulio pažinimas 70 (2) 105 (3) 70 (2) 105 (3) 105 (3)
Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)
Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)
Teatras 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)
Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3)
Privalomų pamokų skaičius metams 805 (23) 875 (25) 840 (24) 875 (25) 875 (25)
Individualios ir grupinės logopedinės pratybos 70 (2) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 175 (5)

Neformalusis švietimas

70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)

45. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, dėl vidutinio ar žymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP, ugdymą organizuojant atskiromis veiklos sritimis ir pamokomis, skirtomis mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti:

45.1. pamokos specialiajai veiklai organizuoti skiriamos gydomajai kūno kultūrai;

45.2. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms skiriama 35 pamokos per metus kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Mokiniams, turintiesiems vidutinį ar žymų intelekto sutrikimą, pradinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

Klasė

Veiklos

1 lav. 2 lav. 3 lav. 4 lav. 1-2-3-4 lav.

jungtinė klasė

Dorinis ugdymas (etika) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)
Komunikacinė veikla 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5)
Orientacinė veikla 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3)
Pažintinė veikla 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3)
Meninė veikla 140 (4) 140 (4) 140 (4) 140 (4) 140 (4)
Fizinis ugdymas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)
Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti          
Gydomoji kūno kultūra 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)
Privalomas pamokų skaičius mokiniui 700 (20) 700 (20) 700 (20) 700 (20) 700 (20)
Individualios ir grupinės logopedinės pratybos 35 (1) 70 (2) 35 (1) 70 (2) 210 (6)
Neformalusis švietimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)

ANTRASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

46. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl nežymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP nustatytu dalykų programoms įgyvendinti metinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 35 procentų:

46.1. didinamas pamokų skaičius technologijoms, žmogaus saugai 5 – 10 klasėse mokyti;

46.2. mokiniai per technologijų pamokas mokosi vienos technologijų krypties: medžio

darbų, buities, siuvimo;

46.3. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms skiriama 37 pamokos per metus kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

47. Mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas trijų mėnesių adaptacinis laikotarpis, per kurį stebima mokinių individuali pažanga, mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.

Mokiniams, turintiesiems nežymų intelekto sutrikimą, pagrindinio ugdymo

individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

Klasė

Dalykas

5 sp. 6 sp. 7 sp. 5-6-7 sp. jung-

tinė

8 sp. 9 sp. 8-9 sp. jung-

tinė

10 sp.
Dorinis ugdymas                
Dorinis ugdymas (tikyba) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Kalbos                
Lietuvių kalba 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5)
Užsienio kalba         37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Matematika ir informacinės technologijos                
Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4)
Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)

Gamtamokslinis ugdymas

               

Gamta ir žmogus/

74 (2) 74 (2)   74 (2)        
Biologija     74 (2)   74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)

Socialinis ugdymas

               
Istorija   37 (1) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Pilietiškumo pagrindai           37 (1) 37 (1) 37 (1)
Geografija   74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Ekonomika ir verslumas           37 (1) 37 (1)  
Meninis ugdymas                
Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga                
Technologijos 259 (7) 259 (7) 259 (7) 259 (7) 259 (7) 259 (7) 259 (7) 259 (7)
Fizinis ugdymas 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 74 (2) 111 (3) 74 (2)
Žmogaus sauga 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per metus 962 (26) 1073 (29) 1110

(30)

1110

(30)

1147 (31) 1184

(32)

1184 (32) 1147 (31)
Pamokų, skirtų ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius per mokslo metus                
Individualios ir grupinės logopedinės pratybos 37 (2) 37 (1) 37 (1) 148 (4) 37 (1) 37 (1) 74 (2) 111 (3)

Neformalusis švietimas

64,75

(1,75)

64,75

(1,75)

64,75

(1,75)

64,75

(1,75)

64,75

(1,75)

74

(2)

74

(2)

74

(2)

48. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl vidutinio ir žymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP, ugdymą organizuojant atskiromis veiklos sritimis ir pamokomis, skirtomis mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti:

48.1. mokiniui, dėl cerebrinio paralyžiaus turinčiam judesio ir padėties sutrikimų (išskyrus lengvus), gydomosios kūno kultūros specialiosioms pratyboms skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per metus;

48.2. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5 – 10 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus naudojimosi specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti.

Mokiniams, turintiesiems vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą, pagrindinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

Klasė

Veikla

5 lav. 7 lav. 8 lav. 9 lav. 7-8-9 lav.

jung-

tinė

Dorinis ugdymas (etika) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Komunikacinė veikla 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4)
Pažintinė veikla 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3)
Orientacinė veikla 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3)
Meninė veikla 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3)
Fizinė veikla 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti          
Pažintinė veikla 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Orientacinė veikla 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Pamokos mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti          
Gydomoji kūno kultūra 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per mokslo metus 740 (20) 740 (20) 740 (20) 740 (20) 740 (20)
Specialiosios pratybos          
Logopedo pratybos 111 (3) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 111 (3)
Gydomosios kūno kultūros specialiosios pratybos   148 (4)     148 (4)

Neformalusis švietimas

74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)

TREČIASIS SKIRSNIS

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

49. Mokykla, įgyvendindama socialinių įgūdžių ugdymo programą, ugdymo turinį pateikia pagal veiklas, atsižvelgdama į asmens galias, pritaikydama ugdymo turinį asmens specialiesiems ugdymosi poreikiams.

50. Veiklos gali būti integruojamos, jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, sąlygas, dėl kurių koreguojamas ugdymo procesas.

51. Logopedo pratyboms skiriamos 74 pamokos per metus.

52. Mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, individualioms sveikatos ugdymo pratyboms skiriamos 74 pamokos per metus.

Socialinių įgūdžių ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę):

Ugdymo metai

Veiklos sritis

SĮU

I m. m.

SĮU

II m. m.

SĮU

I-II

m. m.

jungtinė

SĮU

I m. m.

SĮU

II m. m.

SĮU

III

m. m.

SĮU

I-II-III m. m. jungtinė

Bendrasis ugdymas:              
Dorinis ugdymas 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Komunikacinė veikla 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Pažintinė veikla 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Orientacinė veikla 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Meninė veikla 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Fizinė veikla 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti skiriama veikla:              
Meniniai darbai 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4)
Technologiniai darbai 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4)
Buities kultūra 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4)
Projektinė veikla   74 (2) 74 (2)   74 (2) 74 (2) 74 (2)
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per mokslo metus 888 (24) 962 (26) 962 (26) 888 (24) 962 (26) 962 (26) 962 (26)
Logopedo pratybos 74 (2) 74 (2) 148 (4) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 111 (6)
Individualios sveikatos ugdymo pratybos   74 (2) 74 (2)        

Neformalusis švietimas

74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)

_________________

SUDERINTA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Modesta Lukoševičienė

___________________

2021 m. rugpjūčio d.

 

Partneriai