4. Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti: 4. Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

—–

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2020 m. birželio 5 d.
įsakymu Nr. V-24

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 1. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Raseinių specialioji mokykla (toliau – Mokykla) vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaizdo stebėjimo techninių ir organizacinių asmens duomenų saugumo priemonių naudojimo tvarką, vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų asmens duomenų teikimo sąlygas, vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką ir asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarką.
 1. Vaizdo stebėjimo priemonėmis gautų asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti darbuotojų ir klientų saugumą, apsaugoti Mokyklos turtą nuo vagysčių ar sugadinimo.
 2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).
  1. Vaizdo stebėjimo duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su Apraše nurodytu tikslu.
  2. Vykdant vaizdo stebėjimą ir tvarkant vaizdo stebėjimo priemonėmis gautus asmens duomenis, vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
  3. Duomenų valdytoja turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytoją vaizdo stebėjimo priemonėmis gautiems asmens duomenims tvarkyti.
  4. Apraše vartojamos sąvokos:
  5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
  6. Duomenų tvarkytojas – juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Mokyklos vardu diegia ir prižiūri vaizdo stebėjimo sistemą, atlieka kitas funkcijas, numatytas šiame Apraše.
  7. Duomenų valdytojasRaseinių specialioji mokykla, 290986160, Raseiniai, Kalnų g. 15A.
  8. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Apraše nurodytu tikslu.
  9. Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
  10. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo kameras.
  11. Vaizdo stebėjimo priemonės – vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros.
  12. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir Reglamente vartojamas sąvokas.
 3. SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO APIMTIS

  1. Vaizdo stebėjimas vykdomas adresu (-ais): Raseiniai, Kalnų g. 15A.
  2. Vaizdo duomenys fiksuojami šiomis vaizdo stebėjimo kameromis:
  3. Pastato lauko teritorijoje ir vidaus patalpose įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis – 5 vnt. (penki vienetai):
  4. trys kameros, fiksuojančios įėjimus į pastatą;
  5. viena kamera, esanti pastato vestibiulyje prie pagrindinių įėjimo durų;
  6. viena kamera, fiksuojanti pastato vidinį kiemą
  7. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas didesnėje Duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje, nei yra nurodyta šiame Apraše.
  8. Draudžiama taip įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo kameras, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
  9. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualetuose ir pan.).
 1. SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKA

  1. Vaizdo stebėjimo įrašymas vaizdo kameromis vyksta 24 valandas per parą ir jomis gauti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jų užfiksavimo momento, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
 1. SKYRIUS

TECHNINIŲ IR ORGANIZACINIŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKA

  1. Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų asmens duomenų saugai užtikrinti Mokykloje naudojamos techninės ir organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės.
  2. Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotus asmens duomenis tvarko Mokyklos vadovo įgalioti asmenys. Jeigu toks asmuo nebus paskirtas, atsakingas tvarkyti asmens duomenis pats Mokyklos vadovas.
  3. Prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų (fizinė prieiga ar prieiga elektroninių ryšių priemonėmis, suteikianti asmeniui galimybę keisti, šalinti ar atnaujinti vaizdo stebėjimo priemonių techninės įrangos komponentus ar programinę įrangą, nustatyti vaizdo stebėjimo priemonių veikimo parametrus) suteikiama įgaliotiems Mokyklos darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti bei pasirašiusiems Įsipareigojimą saugoti asmens duomenis.
  4. Prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų:
  5. suteikiama, keičiama ir saugoma užtikrinant jos konfidencialumą;
  6. turi būti unikali, sudaryta iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos;
  7. keičiama ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.
  8. Prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų naikinama, pasibaigus Mokyklos ir darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus jo darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų nereikalinga arba atsiradus kitoms objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų turėtų būti panaikinta.
  9. Mokyklos vadovas užtikrina, kad neįgalioti asmenys neturėtų galimybės prieiti prie tvarkomų asmens (vaizdo) duomenų.
 1. SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONĖMIS UŽFIKSUOTŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  1. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami, vadovaujantis Reglamento 6 str. nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais, pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), atitinkančią Reglamento 28 str. 3 d. reikalavimus, arba pagal raštu pateiktą prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
  2. Asmens duomenis Mokykla gali pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymus ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 1. SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONĖMIS UŽFIKSUOTŲ ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

  1. Duomenų subjektas turi teisę:
  2. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  3. susipažinti su duomenimis;
  4. reikalauti ištaisyti duomenis;
  5. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  6. apriboti duomenų tvarkymą;
  7. į duomenų perkeliamumą;
  8. nesutikti su duomenų tvarkymu.
  9. Duomenų subjektas, manantis, kad jo teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.
  10. Asmenys, kurie nėra Mokyklos darbuotojai ir kurių asmens duomenys tvarkomi, vykdant vaizdo stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami informacinėmis lentelėmis ir (ar) lipdukais, pritvirtintais matomoje vietoje šalia patalpų ar teritorijos, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas.
  11. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinama tokia tvarka:
  12. duomenų subjektas, pateikęs Mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie tai, kokie vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuoti jo asmens duomenys, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami:
  13. jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, o jei dėl informacijos apie duomenų subjektą kreipiasi jo įgaliotas asmuo, jis, be duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos, dar turi pateikti įgaliojimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  14. jei duomenų subjekto teisė susipažinti su savo vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotais asmens duomenimis negali būti įgyvendinta per duomenų subjekto įgaliotą asmenį, nepateikus duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar jo patvirtintos kopijos, duomenų subjekto įgaliotas asmuo apie tai turi būti informuojamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Jei duomenų subjekto įgaliotas asmuo pateikia rašytinį prašymą, Mokykla turi pateikti atsakymą raštu.
  15. gavus duomenų subjekto prašymą susipažinti su vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotais savo asmens duomenimis, informacija, ar duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi, ir prašomi asmens duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos;
  16. jeigu duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninių ryšių priemonėmis, asmens duomenys duomenų subjektui taip pat pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas prašo juos pateikti kitaip;
  17. prašomi pateikti asmens duomenys teikiami neatlygintinai. Kai duomenų subjekto prašymai yra nepagrįsti arba neproporcingi ir kartojami, Mokykla gali nustatyti pagrįstą atlyginimą už patirtas su asmens duomenų pateikimu susijusias administravimo išlaidas arba atsisakyti pateikti asmens duomenis. Nustatytas atlyginimo dydis neturi viršyti asmens duomenų teikimo sąnaudų.
  18. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotais savo asmens duomenimis, turi būti užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą. Jei duomenų subjektui teikiamame vaizdo įraše užfiksuoti kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar užfiksuota kita informacija, galinti pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pvz., transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis;
  19. Mokykla gali atsisakyti pateikti tvarkomus asmens duomenis, jei toks asmens duomenų pateikimas gali atskleisti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar konfidencialią informaciją, susijusią su Mokyklos veikla.
  20. Duomenų subjekto teisė nesutikti su vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų asmens duomenų tvarkymu įgyvendinama šia tvarka:
  21. duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  22. duomenų subjekto teisė nesutikti su vaizdo duomenų teikimu įgyvendinama prieš atliekant vaizdo duomenų tvarkymo veiksmus Aprašo 27.1. p. nurodytais pagrindais, duomenų subjektą raštu informuojant: apie ketinamą atlikti vaizdo duomenų tvarkymo veiksmą (teikimą, naudojimą ir pan.); nurodant, jog duomenų subjektas turi teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu; paaiškinant, kad teisiškai pagrįstas nesutikimas turi būti išreiškiamas pateikiant rašytinį pranešimą, kuris Mokyklai gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis; nustatant protingą terminą, per kurį duomenų subjektas turi teisę išreikšti savo valią.
  23. jeigu duomenų subjektas per nustatytą terminą išreiškia teisiškai pagrįstą nesutikimą, Mokykla neatlieka vaizdo duomenų tvarkymo veiksmų ir duomenų subjekto prašymu praneša jam apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus nurodant atsisakymo motyvus.
  24. Teisė reikalauti sunaikinti tvarkomus savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, įgyvendinama šia tvarka:
  25. jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir pats ar per įgaliotą asmenį kreipiasi į duomenų valdytoją, Mokykla nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, neatlygintinai patikrina duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir nedelsdama sunaikina neteisėtai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
  26. Mokykla, duomenų subjekto ar jo įgalioto asmens prašymu sustabdžiusi duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui). Kiti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali būti atliekami tik šiais atvejais:
  27. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių asmens duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti,
  28. jei duomenų subjektas tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis,
  29. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;
  30. Mokykla nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, praneša duomenų subjektui ar jo įgaliotam asmeniui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą duomenų subjekto asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;
  31. duomenų subjekto asmens duomenys naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto ar jo įgalioto asmens prašymą;
  32. Mokykla nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoja asmens duomenų gavėjus apie duomenų subjekto ar jo įgalioto asmens prašymu sunaikintus duomenų subjekto asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama priežiūros institucijai.
  33. Mokykla turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teises esant Reglamento 23 str. numatytoms aplinkybėms.
 1. SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

  1. Įgalioti asmenys ar kiti Mokyklos darbuotojai, pastebėję ar įtarę asmens duomenų saugumo pažeidimą, pastebėję, kad tvarkomi asmens duomenys tapo prieinami (kėsinamasi prie jų prieiti) asmenų, kurie neturi teisės tvarkyti tvarkomų asmens duomenų, turi nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie tvarkomų asmens duomenų nutraukti ir nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą arba Mokyklos vadovą.
  2. Įvertinęs asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, įgaliotas asmuo informuoja Mokyklos vadovą apie konkrečiu atveju priimtus sprendimus dėl priemonių, reikalingų asmens duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti, ar teikia siūlymus dėl reikalingų išteklių, būtinų asmens duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.
 1. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šio Aprašo, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir Reglamente. Darbuotojai ir kiti asmenys, įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis, pažeidę šio Aprašo nuostatas, Reglamentą ir (ar) ADTAĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Patvirtinus Aprašą, darbuotojai su juo supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Aprašu privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną.
  3. ____________________________________

 

Skip to content