Bendrabučio nuostatai

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. V-98

RASEINIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA
BENDRABUČIO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS

1. Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – Mokykla) bendrabučio (toliau –
Bendrabutis) nuostatai  reglamentuoja Bendrabučio gyventojų, darbuotojų ir tėvų (globėjų,
rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę, Bendrabučio nuostatų pakeitimą ir papildymą.
2. Bendrabutis yra lovų tipo, kur viename kambaryje gali gyventi 1 – 4 asmenys.
3. Bendrabutis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Vyriausybės nutarimais,
Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų institucijų teisės aktais.

4.Mokslo metų laikotarpiui Bendrabutyje apgyvendinami Mokyklos mokiniai. Esant laisvų vietų, taip pat gali būti apgyvendinti kiti asmenys pagal patalpų nuomos sutartį.

5. Mokinių gyvenimo Bendrabutyje išlaidos apmokamos iš šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

II. BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai turi teisę:
9.1.gauti tipinių normų nustatytą inventorių;
9.2.naudotis virtuvėle, dušais, darbo ir poilsio kambariais, įrengtais bendrabutyje;
9.3.berniukai ir mergaitės gyventi atskiruose bendrabučio blokuose;
9.4.dalyvauti bendrabutyje organizuojamuose renginiuose.
10. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo:
10.1.nuolat palaikyti ir užtikrinti švarą ir tvarką kambariuose bei tausoti inventorių, taupiai naudoti elektros energijos ir vandens išteklius;

10.2.gražiai ir tvarkingai pakloti lovas, nesėdėti ir negulėti su viršutiniais drabužiais;
10.3.ryte ir vakare nustatytu laiku vykdyti asmeninės higienos reikalavimus;
10.4.laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų: netriukšmauti, naudotis muzikos
aparatūra taip, kad ji netrikdytų darbo ir poilsio; poilsio metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais;

10.5.mandagiai elgtis su bendrabučio darbuotojais ir bendramoksliais;

10.6.laikytis nustatytos dienotvarkės.
11. Bendrabutyje draudžiama:
11.1.įnešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, prekiauti jomis arba jas platinti bendrabučio gyventojams;
11.2.rūkyti bendrabučio patalpose;
11.3.gyvenamuosiuose kambariuose naudoti elektrinius prietaisus;
11.4.įnešti ir laikyti patalpose lengvai įsiliepsnojančius skysčius, daiktus, gyvūnėlius;
11.5.pažeisti kitų bendrabučio gyventojų ir darbuotojų teises, pasisavinti svetimą turtą;
11.6.savavališkai keisti durų spynas ir raktus;
11.7.į bendrabutį įsivesti pašalinius asmenis;
11.8.be auklėtojo leidimo persikelti į kitą kambarį, perstatinėti gyvenamųjų kambarių
baldus ar kitą bendrabučio inventorių, įsinešti inventorių iš bendro naudojimosi patalpų į
kambarius.

12. Bendrabutyje gyvenančių mokinių rimties, saugumo, teisių ir laisvių apsauga rūpinasi bendrabučio darbuotojai.

III. BENDRABUČIO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Auklėtojas turi teisę:
13.1.patikrinti kambarių švarą ir tvarką (dalyvaujant juose gyvenantiems vaikams);
13.2.skatinti ir drausminti bendrabučio gyventojus remiantis Mokyklos mokinių

skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14. Auklėtojas privalo:
14.1.vykdyti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
14.2.užrakinti gyvenamuosius kambarius, kai juose niekas nepasilieka, ir raktus pakabinti į raktų stendą;

14.3.nepalikti be priežiūros įjungtos viryklės, kitų veikiančių buitinių elektros prietaisų;

14.4.mokiniams pasinaudojus, palikti tvarkingą prausyklą, dušą, skalbimo kambarį, džiovyklą, virtuvėlę, darbo bei poilsio kambarius ir juose esančius daiktus;

15. Naktinė auklė turi teisę:
15.1.laikyti užrakintus raktus raktų stende.
16. Naktinė auklė privalo:
16.1.vykdyti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
16.2.naktimis nerakinti kambarių.
17. Valytoja turi teisę:

17.1.laikyti užrakintus raktus raktų stende.
18. Valytoja privalo:
18.1.vykdyti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
18.2.mokytojui, auklėtojui, socialiniam pedagogui ir švaros tikrinimo komisijai paprašius, išduoti gyvenamųjų kambarių raktus.

IV. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

19. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:
19.1.gauti informaciją apie vaiko elgesį bendrabutyje;
19.2.dalyvauti svarstant mokinio elgesį;
19.3.bendrauti su bendrabučio darbuotojais;
19.4.aprūpinti vaiką priemonėmis ir inventoriumi, reikalingu gyventi bendrabutyje.
20. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:
20.1.domėtis vaiko gyvenimu bendrabutyje ir laiku reaguoti į bendrabučio darbuotojų pranešimus;

20.2.laiku informuoti grupės auklėtoją apie vaiko neatvykimą į bendrabutį.

V. BENDRABUČIO NUOSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

21. Šie nuostatai sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei teisės aktais ir įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.

22. Nuostatai ar atskiri nuostatų punktai gali būti papildomi arba keičiami, pasikeitus
Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams dėl mokinių aprūpinimo gyvenamosiomis
patalpomis.

23. Nuostatų ar atskirų nuostatų punktų papildymą arba keitimą gali inicijuoti

Mokyklos darbuotojai.

_______________________

PRITARTA
Raseinių specialiosios mokyklos tarybos
2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu, protokolo Nr. 6

Skip to content