Mokinių priemimo į m-klą tvarkos aprašas

Atsisiųsti: Mokinių priemimo į m-klą tvarkos aprašas

——

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2019 m. spalio 9 d.
įsakymu Nr. V-121

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į RASEINIŲ SPECIALIĄJĄ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

1. Mokinių priėmimo į Raseinių specialiąją mokyklą tvarkos aprašas nustato asmenų pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių ugdymo programas mokytis kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų pateikimo ir priėmimo tvarką.

2. Į mokyklą priimami 7 – 21 metų asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems nustatyta:

2.1. negalia dėl nežymaus, vidutinio, žymaus, labai žymaus ar nepatikslinto intelekto sutrikimo;

2.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

2.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

3.  Prašymai ir pateikti dokumentai dėl priėmimo į mokyklą/socialinių įgūdžių ugdymo klasę, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimami ir registruojami mokyklos raštinėje visus mokslo metus nuo 8.00 iki 16.00 val.

4. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

4.1. gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

4.2. mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentai,

4.3. neįgalumo lygio pažymos ar neįgaliojo pažymėjimo kopija;

4.4. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymos kopija dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

4.5. pažymos kopija dėl specialiojo ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo;

4.6.  prašymas dėl priėmimo į mokyklos bendrabutį (pageidaujantiems);

4.7. tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendacijos, sveikatos būklės įvertinimai.

5. Asmenų priėmimas į mokyklą įforminamas rašytine mokymo sutartimi, kurioje aptariama mokymosi programa, šalių – mokyklos ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) – įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai.

6. Mokiniai priimami iš visos šalies eiliškumo tvarka, atsižvelgiant į dokumentų padavimo datą.

  7. Priėmimą vykdo mokinių priėmimo komisija, skiriama direktoriaus įsakymu, veikianti pagal direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

____________________

Skip to content