Mokiniu priemimo į m-klos bendrabutį tvarkos aprašas

Atsisiųsti: Mokiniu priemimo į m-klos bendrabutį tvarkos aprašas

—-

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. V-99

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. Mokinių priėmimo į Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – Mokyklos)

bendrabutį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimo į Mokyklos bendrabutį (toliau – Bendrabutis) tvarką.

  1. Bendrabutis yra Mokyklos mokinių, kurie negali kasdien atvykti į mokyklą,

laikina gyvenamoji vieta savaitės darbo dienomis.

  1. Mokiniai į bendrabutį priimamai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šiuo tvarkos aprašu.

II. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

  1. Mokyklos mokiniai su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais į Bendrabutį

priimami nuo 7 iki 21 metų amžiaus:

4.1.gyvenantys toliau nei 3 kilometrai nuo Mokyklos ir negalintys laiku atvykti į Mokyklą;

4.2.dėl turimų sveikatos sutrikimų negalintys kasdien atvykti į Mokyklą ir Mokykla neturi sąlygų pavėžėti;

4.3.gyvenantys kitos savivaldybės teritorijoje;

4.4.kitais, šiame apraše nenumatytais atvejais.

5. Prašymų priėmimas:

5.1. tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus nustatytos formos prašymą (1 priedas) Mokyklos direktoriui, nurodant kokiomis dienomis mokinys gyvens Bendrabutyje;

5.2. 18 metų amžiaus mokiniui pateikus nustatytos formos prašymą (2 priedas) Mokyklos direktoriui, nurodant kokiomis dienomis mokinys gyvens Bendrabutyje;

5.3. prašymai dėl priėmimo į Bendrabutį pateikiami prieš prasidedant naujiems mokslo metams arba pirmąją naujų mokslo metų dieną. Pasikeitus mokinio gyvenimo sąlygoms, mokiniai į Bendrabutį gali būti priimami ir  mokslo metų eigoje.

5.4. mokinys direktoriaus įsakymu yra įrašomas į Bendrabutyje gyvenančių mokinių grupę.

6. Mokiniai Bendrabutyje apgyvendinami tik einamųjų mokslo metų laikotarpiui.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Mokiniai Bendrabutyje apgyvendinami nemokomai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Už šiame apraše nustatytos tvarkos laikymąsi atsako mokyklos direktorius.

_____________________

.

PRITARTA

Raseinių specialiosios mokyklos tarybos

2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu, protokolo Nr. 6

Mokinių priėmimo į

Raseinių specialiosios mokyklos

bendrabutį tvarkos aprašo

1 priedas

_______________________________________________

(tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė)

_______________________________________________

(namų adresas, telefonas)

_______________________________________________

Raseinių specialiosios

mokyklos direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ

20___ ___________________ ______

Raseiniai

Prašau mano sūnų (dukrą, globotinį (-ę) ____________________________________,

gimusį (ią) ________________ , gyv. _________________________________________________

___________________________, priimti gyventi į mokyklos bendrabutį ______ dienas per savaitę.

______________ __________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Mokinių priėmimo į

Raseinių specialiosios mokyklos

bendrabutį tvarkos aprašo

2 priedas

_______________________________________________

(mokinio vardas, pavardė)

_______________________________________________

(namų adresas, telefonas)

_______________________________________________

Raseinių specialiosios

mokyklos direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ

20___ ___________________ ______

Raseiniai

Prašau mane, gimusį (ią) ________________ , gyv. __________________________

_______________________________________________________________________________,

priimti gyventi į mokyklos bendrabutį _______dienas per savaitę.

______________ __________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Partneriai