Mokyklos korupcijos prevencijos programa ir planas 2021-2023 m.

Atsisiųsti: Mokyklos korupcijos prevencijos programa ir planas 2021-2023 m.

—-

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2020 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. V-66

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

2021 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – mokykla) 2021 – 2023 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę mokykloje.

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

2.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, viešesnę ir veiksmingesnę mokyklos veiklą.

4. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir mokyklos bendruomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu.

5. Programa įgyvendinama pagal Programos 1 priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

6. Raseinių specialioji mokykla – Raseinių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia įgyvendindama Valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, vidaus kontrolės politika, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

7. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, biudžeto vykdymo ketvirtinės ir metinės ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai, informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį.

8. Mokyklos taryba yra informuojama apie mokyklos metinį biudžetą (pajamas ir išlaidas). Darbuotojai informuojami darbuotojų susirinkimuose.

9. Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokyklos tarybai ir Raseinių rajono savivaldybės tarybai. Darbuotojai informuojami darbuotojų susirinkimuose.

  1. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. Programos tikslai:

10.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;

10.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai mokykloje pasireikšti ir jas šalinti.

11. Programos uždaviniai:

11.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

11.2. užtikrinti administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;

11.3. vykdyti antikorupcinį bendruomenės švietimą ir informavimą;

11.4. ugdyti mokyklos darbuotojų ir mokinių antikorupcines nuostatas;

11.5. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;

11.6. prisidėti prie bendrosiose programose formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius);

11.7. didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę.

  1. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

12. Skundų, pateiktų mokyklos piliečių ir kitų asmenų pageidavimų ir pastabų žurnale, sumažėjimas.

13. Anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičius ir santykis.

  1. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

14. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

15. Programoje numatytas priemones įgyvendina mokyklos direktorius ir Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Ši programa įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

17. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje

2021 – 2023 metų korupcijos prevencijos programos

1 priedas

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

2021 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės

pavadinimas

Laukiamas

rezultatas

Vykdymo

laikas

Vykdytojas
1. Korupcijos prevencijos

programos ir jos

įgyvendinimo priemonių plano rengimas ir patvirtinimas

Parengta

programa ir jos

įgyvendinimo

priemonių planas

2021 m. sausio 1 d. Direktorius ir

atsakingas už korupcijos

prevencijos ir kontrolės

vykdymą mokykloje

2. Korupcijos prevencijos

programos paskelbimas

mokyklos tinklalapyje

Mokyklos

bendruomenė

supažindinama su

prevencinėmis

priemonėmis

korupcijos

pasireiškimui

2021 m. sausio mėn. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3. Korupcijos prevencijos

programos integravimas į dorinio ugdymo

(etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos dalykus, klasių valandėles

Mokiniai supažindinami su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis 2021 – 2023 m. Dalykų mokytojai, klasių vadovai
4. Įvairių renginių (paskaitos, piešiniai, plakatai, šūkiai, diskusijos, pokalbiai) organizavimas per klasių valandėles Mokiniai dalyvauja antikorupciniuose renginiuose 2021 – 2023 m. Klasių vadovai
5. Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas Ugdomos mokinių

antikorupcinės nuostatos

Kasmet gruodžio mėn. Socialinis pedagogas,

klasių vadovai

6. Antikorupcinio švietimo mokyklos bendruomenei vykdymas. Paskaitų

mokyklos

darbuotojams

antikorupcijos

prevencijos

temomis organizavimas

Mokyklos darbuotojai informuojami apie korupcijos prevencijos

konkrečias prevencines priemones. Suvoks korupcijos žalą, bus motyvuojami skaidriai vykdyti veiklą

1 x per metus Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

ūkvedys

7. Skaidrus ir racionalus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo užtikrinimas Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais. 2021 – 2023 m. Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
8. Gautų skundų, pranešimų, pasiūlymų apie korupcinio pobūdžio pažeidimus nagrinėjimas Užtikrinamas mokyklos administravimo, viešųjų paslaugų teikimo skaidrumas, atvirumas, teisinių ir antikorupcinių principų laikymasis Esant reikalui Sudaroma

antikorupcijos darbo grupė

9. Informacijos apie laisvas darbo vietas viešas skelbimas mokyklos internetiniame puslapyje Užtikrinama skaidri mokyklos veikla Nuolat Direktorius, atsakingas už mokyklos svetainės administravimą
10. Priėmimas į darbą

vadovaujantis teisės

aktais ir atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas,

nepriekaištingą kandidatų

reputaciją

Mokykloje dirbs

asmenys, turintys nepriekaištingą reputaciją ir atitinkantį išsilavinimą

Pagal poreikį Direktorius
11. Mokyklos direktoriaus metinės veiklos

ataskaitos pristatymas mokyklos tarybai ir bendruomenei

Vykdomas mokyklos bendruomenės narių informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą Kasmet Direktorius
12. Mokyklos gautos labdaros, paramos, specialiųjų lėšų panaudojimo kontrolė Užtikrintos visų darbuotojų lygios galimybės, viešumas Nuolat Direktorius
13. Savalaikio ir tinkamo privačių interesų deklaracijų pateikiamo kontrolė Laiku ir tinkamai pateikiamos privačių interesų deklaracijos Kasmet Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą – mokytoja Reda Virbickaitė, paskirta Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-30.

 

Partneriai