Mokyklos nuostatai 2022

Atsisiųsti: Mokyklos nuostatai 2022

—-

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2022 m. rugpjūčio 25 d.
sprendimu Nr.TS-221

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Raseinių specialiosios mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymosi formas, mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Raseinių specialioji mokykla, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290986160.
 3. Mokykla įsteigta 1966 metais.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė – Savivaldybės mokykla.
 6. Savininkė – Raseinių rajono savivaldybė.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Raseinių rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencija mokyklos atžvilgiu apibrėžiama Biudžetinių įstaigų įstatyme, Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 8. Raseinių rajono savivaldybės taryba:

                        8.1. tvirtina mokyklos Nuostatus;

                        8.2. priima sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo, skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo, buveinės pakeitimo;

                        8.3. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

                        8.4. tvirtina didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių

skaičių;

                       8.5. tvirtina teikiamų paslaugų kainas;

                      8.6. atlieka mokyklos metų veiklos ataskaitos vertinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

                      8.7. sprendžia kitus jos kompetencijai įstatymais ir šiais Nuostatais priskirtus klausimus.

 1. Mokyklos buveinė – Kalnų g. 15A,LT-60316 Raseiniai.
 2. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla 3120.
 3. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla 3123.
 4. Mokyklos pagrindinė paskirtis – organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pritaikytas/individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas ir suteikti pagrindinį išsilavinimą.
 5. Mokymo kalba – lietuvių.
 6. Mokymosi formos– grupinio ir pavienio mokymosi.
 7. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniniu ir/ar nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama ugdymosi šeimoje, savarankišku, individualiu ir/ar nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
 8. Mokyklos vykdomos programos:

               16.1. ikimokyklinio ugdymo pritaikyta;

              16.2. priešmokyklinio ugdymo pritaikyta;

              16.3. pradinio ugdymo individualizuota;

              16.4. pagrindinio ugdymo individualizuota;

              16.5. socialinių įgūdžių ugdymo;

              16.6. neformaliojo vaikų švietimo;

 1. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

             17.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

             17.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

             17.3. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

             17.4. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

 1. Mokykla turi bendrabutį. Bendrabučio buveinė – Kalnų g. 15A, LT-60316 Raseiniai.
 2. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su Savivaldybės herbu bei mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, numatyta tvarka įgytą paramos gavėjo statusą ir galintis gauti paramą, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mokyklos savivaldos institucijų nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

   

  II SKYRIUS

   MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

    20.  Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

  1. Veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu:

                          21.1. pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10,

                          21.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

                          21.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10,

                          21.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20,

                          21.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20,

                          21.2.4. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20,

                          21.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51,

                          21.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52,

                          21.2.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59,

                          21.2.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

  1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

                          22.1.apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

                          22.2. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

                          22.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

  68.20;

                        24.4. žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

                        22.5.vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

                       22.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

                       22.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo

  veikla, kodas 88.99;

                      22.8. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

                     22.9. muziejų veikla, kodas 91.02. poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai, savarankiškam gyvenimui ir profesinei karjerai.

  1. Mokyklos uždaviniai:
 3.                         24.1. atsižvelgiant į nustatytus vaiko/jaunuolio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir švietimo pagalbos tarnybos išvadas bei rekomendacijas, organizuoti ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko/jaunuolio asmeninės pažangos;

                          24.2. sudaryti sąlygas vaikų/jaunuolių gebėjimų ir interesų ugdymui, aprūpinant ugdymo procesą reikalingomis specialiosiomis ugdymo priemonėmis, kompensacine technika;

                          24.3. teikti ugdytiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) reikiamą informacinę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą;

                          24.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir

  žalingiems įpročiams aplinką;

                         24.5. tenkinti vaikų/jaunuolių pažinimo ir saviraiškos poreikius, organizuojant

  neformalųjį vaikų švietimą ir ugdymą karjerai;

                        24.6. ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius, puoselėti humaniškus, geranoriškus bendruomenės narių tarpusavio santykius;

  1. Mokykla, įgyvendindama uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                         25.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

  patvirtintomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų/jaunuolių specialiuosius ugdymosi poreikius ir interesus, individualizuoja ir konkretina ugdymo turinį, parenka mokymo metodus ir mokymosi būdus;

                          25.2. rengia ir vykdo ikimokyklinio ugdymo individualizuotas, priešmokyklinio ugdymo individualizuotas, pradinio ugdymo individualizuotas, pagrindinio ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką paslaugų teikimą;

                          25.3. sudaro sąlygas vaikui/jaunuoliui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją;

                          25.4. padeda vaikui/jaunuoliui išsiugdyti dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjantį kultūrinę ir socialinę brandą, padedantį tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

                          25.5. ugdo vaikų/jaunuolių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą, gebėjimą atsakyti už savo veiksmus, moko rūpintis savimi, pasirengti darbui, socialinei adaptacijai ir integracijai į visuomenę;

                          25.6. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kitų ugdymo įstaigų pedagogus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų/jaunuolių ugdymo klausimais, teikia metodinę pagalbą, organizuoja kvalifikacijos kėlimo renginius (seminarus, konferencijas, praktikumus, pokalbius, diskusijas), teikia rekomendacijas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dėl bendrojo ugdymo programų ir ugdymo aplinkos pritaikymo, specialiųjų ugdymo ir mokymo metodų, būdų ir priemonių parinkimo vaikui/jaunuoliui;

                          25.7. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

                          25.8. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais, kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

                          25.9. organizuoja vaikų/jaunuolių maitinimą mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka;

                          25.10. organizuoja vaikų/jaunuolių vežimą į mokyklą ir iš jos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka;

                          25.11. vaikus/jaunuolius, gyvenančius mokyklos bendrabutyje, aprūpina patalyne, drabužiais ir inventoriumi teisės aktų nustatyta tvarka;

                          25.12. vykdo vaikų/jaunuolių sveikatos priežiūrą, ugdymą karjerai, vaiko minimalios priežiūros priemones;

                          25.13. vykdo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

                          25.14. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mokyklos interneto svetainėje, spaudoje ir kt.;

                          25.15. organizuoja mokyklos bibliotekos veiklą;

                          25.16. sudaro sąlygas profesiniam darbuotojų tobulėjimui;

                          25.17. organizuoja mokamų papildomų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

                          25.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

  26.Mokykla išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo individualizuotas, pagrindinio ugdymo individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

  III SKYRIUS

  MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

        27. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius ir atlikdama jai priskirtas funkcijas,

  turi teisę:

                      27.1. parinkti ugdymosi ir mokymo metodus, mokymosi veiklos formas ir būdus;

                      27.2. kurti naujus ugdymo(si), mokymosi(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

                      27.3.stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas veiklos kokybės įsivertinimui ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

                      27.4.bendradarbiauti su mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

                      27.5. sudaryti mokymo(si) sutartis, kitas sutartis, susitarimus;

                      27.6. inicijuoti projektų ir programų rengimą, vykdyti ir dalyvauti rajono savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose;

                     27.7. teisės aktų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, organizacijas, sąjungas ir draugijas, dalyvauti jų veikloje;

                    27.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

                    27.9. teikti švietimo ir papildomas paslaugas pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius teisės aktų nustatyta tvarka;

                   27.10. ginti savo teises ir interesus teisės aktų nustatyta tvarka

    28. Mokykla privalo:

                   28.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokymosi ir darbo aplinką, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

                 28.2. užtikrinti kokybišką ugdymo, prevencinių programų vykdymą;

                28.3. užtikrinti ugdymo proceso aprūpinimą ugdymo(si) ir kitomis organizacinėmis priemonėmis;

                28.4. užtikrinti veiklos ir procesų atvirumą vietos bendruomenėje, viešai skelbti informaciją apie mokyklos veiklą;

                28.5.užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

               28.6. aprūpinti aptarnaujantį personalą darbo įrankiais, ūkinei veiklai reikiamomis medžiagomis;

               28.7. teikti ataskaitas savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatymu nustatytoms institucijoms;

               28.8. naudoti lėšas Nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;

               28.9.vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS

 MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

             29. Mokyklos veikla organizuojama pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą:

                       29.1. strateginį planą, kuriam yra pritarę mokyklos taryba ir Raseinių rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

                        29.2. metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba;

                        29.3. mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba ir Raseinių rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

           30. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas skiria penkeriems metams ir iš jų atleidžia Raseinių rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo.

           31. Direktorius tiesiogiai pavaldus Raseinių rajono savivaldybės merui, veiklos ataskaitas teikia teisės aktų nustatyta tvarka.

          32. Direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, per atostogas, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui – kitas Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtas asmuo.

         33. Mokyklos direktorius:

                        33.1. vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

                        33.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, nustato jų veiklų sritis ir metines užduotis, darbo užmokestį, atlieka kasmetinį jų veiklos vertinimą, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

                        33.3. tvirtina mokyklos struktūrą, pareigybių sąrašą ir etatų skaičių, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir įstaigai skirtų asignavimų;

                        33.4. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka priima vaikus/jaunuolius į mokyklą, sudaro su tėvais (globėjais) mokymo sutartis;

                        33.5. rūpinasi materialiniais, intelektiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, mokyklos teikiamų duomenų švietimo registrams ir informacinėms sistemoms tikslumą, finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

                        33.6. bendradarbiauja su vaikų/jaunuolių tėvais (globėjais, rūpintojais);

                        33.7. plėtoja ryšius su mokyklos veikla susijusiomis institucijomis, sveikatos, teisėsaugos, vaiko teisių, socialinės paramos, įdarbinimo ir kitomis įstaigomis, mokyklomis, vietos bendruomene, rūpinasi tarptautiniais ryšiais;

                        33.8. rūpinasi palankaus ugdymo ir darbo mikroklimato kūrimu, užtikrina Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą saugią, sveiką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, socialinį ir emocinį vaikų/jaunuolių ugdymą;

                        33.9. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, stebi, organizuoja, vertina mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus, prižiūri mokyklos ugdymo procesą, personalo veiklą, sprendimų ir nutarimų vykdymą, organizuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

                        33.10. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

                        33.11. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei ir mokyklos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą, kurios reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;

                        33.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, mokytojų ir kitų darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

                        33.13. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

                        33.14. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui/jaunuoliui skyrimo;

                        33.15. teises aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą;

                        33.16. mokyklos vardu sudaro sutartis mokyklos funkcijoms atlikti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

                        33.17. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

                        33.18. atlieka kitas funkcijas, nustatytas mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės aprašyme;

                        33.19. atstovauja mokyklai kitose institucijose.

        34. Mokyklos direktorius atsako už:

                        34.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, demokratinį mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos veiklą ir jos rezultatus;

                        34.2. Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, mokyklos pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;

                        34.3. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimuose, mero potvarkiuose ir kituose teisės aktuose, direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, mokyklos savivaldos sprendimų įteisinimą ir vykdymo priežiūrą.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS SAVIVALDA

     35. Mokyklos savivaldos institucijų veikla grindžiama švietimo tikslais, mokyklos vykdomomis švietimo programomis ir susiformavusiomis tradicijomis. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, metodinės grupės ir klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą.

     36. Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

    37. Mokyklos taryba sudaroma mokyklos Nuostatuose patvirtinta rinkimų procedūra, laikantis demokratinių rinkimų principų – procedūros aiškumo ir skaidrumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo – trejų metų kadencijai, kurios metu gali būti pakeičiami mokinių atstovai, kurie baigė mokyklą, ar tėvai, kurių vaikai nebesimoko mokykloje. Mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Mokyklos tarybos nariu negali būti Seimo, Vyriausybės, savivaldybės tarybos narys, politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Tą patį atstovą galima rinkti ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

   38. Mokyklos taryba sudaroma iš 7 asmenų: 5 pedagogų, 1 vieno mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovo, 1 vietos bendruomenės atstovo. Į mokyklos tarybą pedagogus deleguoja mokytojų taryba, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus – visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, vietos bendruomenės atstovą, išrinktą seniūnaičių sueigoje – Raseinių miesto seniūnas. Nutrūkus mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas mokyklos tarybos narys renkamas per du mėnesius.

   39. Mokyklos tarybos veiklos organizavimo forma yra posėdis. Posėdžiui pirmininkauja mokyklos tarybos pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu mokyklos tarybos posėdyje, jam nesant – pirmininko pavaduotojas. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai visų mokyklos tarybos narių. Nutarimai priimami visų dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas – mokyklos tarybos pirmininko balsas. Mokyklos tarybos nutarimai įteisinami direktoriaus įsakymu.

  40. Teisę sušaukti mokyklos tarybos posėdį turi mokyklos direktorius, mokyklos tarybos pirmininkas ir mokyklos tarybos nariai.

  41. Tarybos posėdžiuose kviestinio nario teisėmis gali dalyvauti mokyklos

direktorius socialiniai partneriai, bendruomenės nariai ir (ar) kiti su svarstomu klausimu susiję asmenys.

  42. Mokyklos taryba:

                       42.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

                       42.2. pritaria mokyklos strateginiam planui, mokyklos metiniam veiklos planui, mokyklos ugdymo planui, mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;

                        42.3. teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl mokyklos Nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

                        42.4. teikia siūlymų dėl mokyklos darbo tobulinimo, emociškai saugios aplinkos, saugių vaiko/jaunuolio ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

                        42.5. svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo mokyklos sąskaitoje galimybes, teikia pasiūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo;

                        42.6. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

                        42.7. kiekvienais metais įvertina mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai arba jos įgaliotam asmeniui švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

                        42.8. svarsto mokytojų metodinių grupių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;

                       42.9. pasirenka mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.                    

  43. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

   44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams analizuoti ir spręsti. Ją sudaro mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

  45. Mokytojų taryba sudaroma mokyklos Nuostatuose patvirtinta rinkimų procedūra, laikantis demokratinių rinkimų principų – procedūros aiškumo ir skaidrumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo.

  46. Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas per pirmąjį posėdį prieš prasidedant naujiems mokslo metams atviru balsavimu trejų metų kadencijai.

  47. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.

 48. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant, įpusėjus ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai mokytojų tarybos posėdžiai. Neeilinio posėdžio sušaukimo teisę turi mokytojų tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip vienas trečdalis mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos posėdžiuose kviestinio nario teisėmis gali dalyvauti mokyklos direktorius ir (ar) kiti su svarstomu klausimu susiję asmenys. Stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai.

  49. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia mokytojų tarybos pirmininko, jam nesant – mokytojų tarybos posėdžio pirmininko balsas.

 50. Mokytojų taryba:

              50.1. aptaria:

              50.1.1.praktinius švietimo politikos įgyvendinimo mokykloje klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes, neformaliojo vaikų švietimo organizavimą,

              50.1.2.metinio veiklos plano, strateginio plano ir mokyklos ugdymo plano,ugdymo

programų įgyvendinimo klausimus,

             50.1.3.mokytojų pedagoginį krūvį;

             50.2. susitaria dėl:

            50.2.1.vaikų/jaunuolių pasiekimų ir pažangos vertinimo formų bei laikotarpių, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo tvarkos,

            50.2.2.skirtingų gebėjimų vaikų/jaunuolių ugdymo organizavimo, ugdymo programų ir ilgalaikių planų rengimo principų ir laikotarpių,

            50.2.3.ugdymo turinio integravimo nuostatų,

            50.2.4.nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios

prevencinės programos pasirinkimo,

           50.2.5. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo,

           50.2.6.neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo;

            50.3. svarsto vaikų/jaunuolių ugdymosi rezultatus;

            50.4.sprendžiavaiko/jaunuolio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, papildomo darbo skyrimo klausimus;

            50.5.renka penkis atstovus į mokyklos tarybą ir du atstovus į mokytojų ir pagalbos

mokiniui specialistų atestacijos komisiją;

           50.6.renka atstovus į mokyklos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją, svarsto ir priima nutarimus atskirų tarybos narių teikiamais klausimais;

           50.7.mokytojų tarybos pirmininkas apie priimtus nutarimus informuoja mokyklos direktorių, o mokytojų tarybą – apie posėdžiuose priimtų nutarimų vykdymą;

          50.8.mokytojų taryba veiklą organizuoja pagal mokyklos tarybos pritarimu mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokytojų tarybos veiklos reglamentą.

 51. Metodinė taryba – mokytojų tarybos išrinkta mokytojų grupė, organizuojanti metodinę veiklą ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą mokykloje.                       

52. Metodinės tarybos veiklai vadovauja jos išrinktas pirmininkas, turintis ne žemesnę kaip vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, mokytojai metodininkai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma direktoriaus patvirtintame metodinės tarybos darbo reglamente.

  53. Metodinė taryba sudaroma ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

  54. Metodinė taryba:

              54.1. kartu su direktoriumi nustato mokyklos pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

              54.2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant kokybiško ugdymo turinio formavimo, dermės ir tęstinumo jį įgyvendinant;

              54.3. aptaria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jo prioritetus;

              54.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, vertina pedagogų praktinę veiklą;

             54.5. kartu su mokyklos vadovais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą;

           54.6.teikia siūlymus metodinėms grupėms, mokyklos direktoriui, jo pavaduotojui ugdymui.

  55. Mokykloje yra mokytojų ir auklėtojų metodinės grupės. Metodinėms grupėms vadovauja metodinių grupių išrinkti pirmininkai trejų metų kadencijai.

  56. Metodinė grupė:

                        56.1. derina, planuoja ir aptaria ugdymo programas, vaikų/jaunuolių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus;

                        56.2. analizuoja ugdymo sėkmingumą, individualią vaikų/jaunuolių pažangą ir pasiekimus;

                        56.3. tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų, konsultuoja mažesnę darbo patirtį turinčius kolegas;

                        56.4. vertina ir reflektuoja kolegų praktinę veiklą;

                        56.5. rengia savo praktinės veiklos pranešimus ir skaito metodinės grupės nariams;

                        56.6. grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginio, perduoda informaciją grupės nariams;

                        56.7. aptaria metodines naujoves, studijuoja naujus dokumentus.

57.Klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas renkamas klasės tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkime. Klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, vežiojimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti ugdymą karjerai, teikia siūlymų mokyklos tarybai ir direktoriui.

58. Klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas:

                      58.1.teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais;

                      58.2. telkia tėvus (globėjus, rūpintojus) mokyklos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimų ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą;

                      58.3. deleguoja atstovą į mokyklos tarybą.

59. Vaikų/jaunuolių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti visuotinius tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 60. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka

 61. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 62.Mokytojų darbo krūvis nustatomas iki kiekvienų mokslo metų pradžios, atsižvelgiant į ugdymo planą, neformaliojo švietimo parengtas ir mokinių pasirinktas programas, skiriamus papildomus darbus ir turimus asignavimus. Už papildomų darbų, kurie nenumatyti pareigybės aprašyme, atlikimą, direktorius įsakymu gali paskirti vienkartinį priedą arba priedą tam tikram laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos, teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Mokytojai, auklėtojai ir švietimo pagalbos specialistai (išskyrus psichologus) atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 64. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

65. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Raseinių rajono savivaldybės perduotą turtą įstatymų ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka.

  66.Mokyklos lėšų šaltiniai:

                        66.1. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos;

                        66.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

                        66.3.specialiosios lėšos už teikiamas paslaugas;

                        66.4. fondų, organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų dovanos, paramos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

                        66.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

  67. Kiekvieniems biudžetiniams metams parengiama biudžeto sąmatos programa vadovaujantis savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka. Lėšos apskaitomos ir naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

  68. Mokyklos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

   69. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

  70. Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkinius sutartiniais pagrindais sudaro Raseinių rajono savivaldybės administracijos Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius. Rinkiniai teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  71. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka: išankstinė finansinė kontrolė atliekama pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką, vidaus auditą atlieka Raseinių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius, veiklos ir finansinį auditą – Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, valstybinį auditą – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 72. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Raseinių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 73. Informaciją apie savo veiklą mokykla skelbia mokyklos interneto svetainėje www.raseiniuspindulys.lt  ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

  74.Mokyklos Nuostatai keičiami ar papildomi Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Keitimą inicijuoja mokyklos direktorius ar mokyklos taryba.

  75.Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo skelbiamas vietos spaudoje, Savivaldybės ir mokyklos interneto svetainėse teisės aktų nustatyta tvarka.

  76. Raseinių rajono savivaldybės taryba įgyvendina teisės aktuose mokyklos savininko teises ir pareigas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybės administracijos direktorius, jis tai vykdo be atskiro šių Nuostatų pakeitimo.

 77. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, ar teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

_____________________

PRITARTA

Raseinių specialiosios mokyklos tarybos

2022 m. birželio 30 d. nutarimu

(protokolo Nr. 4) 

Skip to content