Mokyklos smurto ir patyciu prevencijos planas 2021-2022 m. m.

Atsisiųsti: Mokyklos smurto ir patyciu prevencijos planas 2021-2022 m. m.

—–

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V-40

RASEINIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

2021–2022 M. M.

Tikslas – kurti saugią ir draugišką aplinką, užkirsti kelią smurtui ir patyčioms mokykloje ir jos teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos priemones, kurios padėtų išmokyti vaikus bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant.

Eil. Nr. Data Priemonės Atsakingi asmenys
Patyčių paplitimo mokykloje stebėsena
1. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Patyčių paplitimo mokykloje fiksavimas, informacijos apie patiriamas patyčias rinkimas Klasių vadovai, auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas
2. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Patyčių paplitimo mokykloje analizė ir patyčių intervencijos vykdymas VGK nariai
Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių prevencijos vykdymu
3. 2021 m. spalis Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimas su Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planu 2021-2022 mokslo metams. VGK pirmininkas, klasių vadovai
Mokyklos bendruomenės švietimas smurto ir patyčių prevencijos klausimais
4. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Pozityvaus klasių ir mokyklos mikroklimato formavimas. Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimas Klasių vadovai,

auklėtojai

5. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Klasių valandėlių smurto, patyčių prevencijos klausimais mokiniams organizavimas Klasių vadovai
6. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių vaikai linkę smurtauti, individualus konsultavimas patyčių prevencijos ir intervencijos klausimais Psichologas, socialinis pedagogas,

klasių vadovai

7. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas patyčių prevencijos ar intervencijos srityje VGK pirmininkas
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas
8. 2021 m. rugsėjis Prevencijos programų temų integravimas į mokomuosius dalykus: Mokytojai, klasių vadovai
8.1.   Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-494 ,,Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“  
8.2.   Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 ,,Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“  
9. 2021 m. rugsėjis – lapkritis Individuali pagalba naujai atvykusiems mokiniams siekiant sėkmingesnės integracijos klasėje ir mokykloje Socialinis pedagogas,

psichologas, mokytojai, auklėtojai

10. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Individualių konsultacijų ir pratybų organizavimas tikslinių grupių mokiniams Socialinis pedagogas, psichologas
11. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Prevencinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas O. Jurgutis,

socialinis pedagogas

12. 2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis Relaksacijos valandėlių 1 – 10 specialiųjų ir SĮU klasių mokiniams organizavimas Socialinis pedagogas,

psichologas

13.   Renginių, pageidaujamam mokinių elgesiui formuoti ir intervencijai vykdyti, organizavimas:  
13.1. 2021 m. spalis VIII Solidarumo bėgimas „Junkis, bėk, padėk“ „Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir sveikatos stiprinimo“ komanda
13.2. 2021 m. lapkritis Tarptautinė Tolerancijos diena V. Knečiūnienė,

R. Virbickaitė

13.3. 2021 m. gruodis Tarptautinės antikorupcijos diena J. Globienė,

B. Budrienė

13.4. 2022 m. sausis – kovas Tęstinis projektas „Lietuva – Tėvynė mano“ Pilietinio ugdymo grupė
13.5. 2022 m. kovas Mėnuo „Be patyčių 2022“ Socialinis pedagogas,

psichologas

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant smurto ir patyčių prevenciją
14. Pagal poreikį Bendradarbiavimas su Raseinių rajono PK pareigūnais ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistais, sprendžiant smurto ir patyčių atvejus mokykloje VGK nariai

PRITARTA

Mokyklos vaiko gerovės komisijos

2021 m. rugsėjo 28 d. posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 6)

Partneriai