Raseiniu spec. m-klos 2022 m. veiklos planas

Parsisiųsti: Raseiniu spec. m-klos 2022 m. veiklos planas

—-

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2022 m. sausio 4 d.
įsakymu Nr. V-3

 
PRITARTA
Mokyklos tarybos
2021 m. gruodžio 31 d.
posėdžio nutarimu
(protokolo Nr. 5)

 

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS

PLANAS

 1. BENDROJI DALIS

Raseinių specialiosios mokyklos 2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 punkto nuostatomis, mokyklos strategija, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, atsižvelgiant į mokyklos socialinės aplinkos ypatumus, vykdomą veiklą bei turimus išteklius, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus.

Planas nustato Raseinių specialiosios mokyklos metinius prioritetą, tikslą bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti.

Planą rengė darbo grupė, patvirtinta Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl darbo grupės sudarymo 2022 metų mokyklos veiklos planui parengti ir įgyvendinti“.

 1. VEIKLOS ANALIZĖ

2021 metų tikslui – skatinti kiekvieno mokinio gebėjimų, žinių ir kompetencijų

asmeninę ūgtį – pasiekti įgyvendinti šie uždaviniai:

 1. Gerinti praktine veikla besiremiantį, mokinius įtraukiantį ugdymą ir teikti savalaikę

mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui.

 1. Moderninti veiklas, efektyviai panaudojant mokyklos aplinkas ir IKT ugdymo

priemones.

3. Tobulinti pedagogų kompetencijas organizuojant nuotolinį ugdymą.

4. Plėtoti patyriminį ugdymą organizuojant, stebint ir aptariant atviras pamokas / veiklas.

5. Vykdyti socialines ir prevencines veiklas.

Įgyvendinant 1 uždavinį – gerinti praktine veikla besiremiantį, mokinius įtraukiantį

ugdymą ir teikti savalaikę mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui – didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į mokinius įtraukiantį ugdymą, savalaikės mokymosi pagalbos kiekvienam mokiniui teikimą, motyvacijos skatinimą, naujai atvykusių mokinių stebėjimą ir pagalbą.

Mokykloje ugdomi mokiniai, kurie turi negalią dėl intelekto sutrikimo, kompleksinę

negalią bei kitus sutrikimus.

1 lentelė. Mokinių skaičius pagal sutrikimus

Sutrikimas Mokinių skaičius
Negalia dėl: 43
nežymaus intelekto sutrikimo 29
vidutinio intelekto sutrikimo 13
nepatikslinto intelekto sutrikimo 1
Kompleksinė negalia 10
Iš viso: 53

Siekiant mokinių asmeninės pažangos, mokslo metų pradžioje kiekvienam mokiniui

nustatytas mokymosi stilius. Atsižvelgiant į mokinių galimybes, interesus, poreikius, psichines ir fizines galias, visiems mokiniams pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas parengtos pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotos bei socialinių įgūdžių ugdymo programos.

Praėjus trims mėnesiams nuo mokslo metų pradžios svarstyti pirmos, penktos klasių bei

naujai atvykusių mokinių adaptacijos klausimai, kas pusmetį aptarti ugdytinių pasiekimai, kurie padėjo sėkmingiau planuoti ir organizuoti tolimesnes ugdymo(si) veiklas, individualiai konsultuojant mokinių, turinčių ugdymo(si) sunkumų, tėvus (globėjus, rūpintojus).

2 lentelė. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas

Programos pavadinimas Mokinių skaičius
Pradinio ugdymo individualizuota 11
Pagrindinio ugdymo individualizuota 27
Socialinių įgūdžių ugdymo 15
Iš viso: 53

Atsižvelgiant į ugdytinių amžių ir sutrikimo laipsnį, daugiau nei trečdalis mokinių,

suskirstytų į dvi grupes, penkias dienas per savaitę gyveno mokyklos bendrabutyje. Keturios auklėtojos su ugdytiniais sėkmingai įgyvendino popamokinio ugdymo programą „Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui“, atitinkančią ugdytinių prigimtines galias, raidos ypatumus, poreikius ir gebėjimus. Ugdytiniams įgijus darbinių, sveikos gyvensenos, dorinių, pilietinių vertybių ir socialinės elgsenos įgūdžių, pasiekti geresni popamokinio ugdymo rezultatai. Mokiniams bendraujant tarpusavyje, tobulėjo jų komunikaciniai gebėjimai, išvykose buvo plečiamas kultūrinis akiratis. Programos tikslams įgyvendinti pasitarnavo bendrabutyje įrengti darbo kambariai, virtuvėlė su valgomuoju, o ugdytinių laisvalaikio praleidimui – poilsio kambariai ir dienos patalpos, kuriuose ugdytiniai galėjo žaisti įvairius žaidimus, žiūrėti televizijos laidas, tobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Po pamokų vėliau išvykstantiems iš mokyklos mokiniams dvi auklėtojos organizavo popietinę veiklą poilsio ir darbo kambariuose.

3 lentelė. Informacija apie ugdytinius ir grupes

Grupės pavadinimas Ugdytinių skaičius
Bendrabutyje gyvenančių mokinių grupės
„Riešutai“ 11
„Linksmučiai“ 8
Popietinio ugdymo grupės
„Gudručiai“ 11
„Smalsučiai“ 9
„Žiogeliai“ 14
Iš viso: 53

Mokiniai pagal savo gebėjimus ir pomėgius galėjo rinktis neformaliojo švietimo

programas. Neformaliojo švietimo būrelių pasiūla tenkino mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius. Privalomųjų mokomųjų dalykų turinys glaudžiai siejosi su neformaliuoju švietimu. Mokiniai tobulino savo gebėjimus dalyvaudami pasirinktose saviraiškos programose. Mokinių labiausiai mėgstamos: meninė, sportinė-sveikatinimo, etnokultūrinė, technologijų veiklos. Pagal mokyklos ugdymo planą 100 % neformaliojo švietimo valandų buvo paskirstytos atsižvelgiant į mokinių poreikius, klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą.

4 lentelė. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas pagal veiklos kryptis

Veiklos kryptis Valandų skaičius
Meninė raiška 8
Sportinė-sveikatinimo veikla 2
Technologinė veikla 3,75
Kitos saviraiškos programos 4
Bendras NŠ valandų skaičius pagal UP 17,75

Savo veiklą vykdė 9 neformaliojo švietimo būreliai ir studijos, kuriuos lankė 51%

mokyklos mokinių. Jiems vadovavo septyni pedagogai.

5 lentelė. Neformaliojo švietimo būreliai ir studijos

Eil. Nr. Pavadinimas Vadovas Valandų skaičius
1. Technologijų būrelis „Namų meistras“ Donatas Stoškus 1,75
2. Technologijų būrelis „Darbščios rankos“ Laimutė Jurevičienė 2
3. Sporto klubas „Sveikuolis“ Donatas Stoškus 2
4. Šokių studija „Ei, op!“ Vilma Vedauskienė 2
5. Dainavimo būrelis „Skambi daina“ Sandra Maslauskienė 2
6. Teatro studija ,,Aitvariukas“ Vilma Vedauskienė 2
7. Dailės studija Jolanta Narbutaitė 2
8. Ekologinio ugdymo klubas „Giliukai“ Lina Valantinienė 2
9. Etnokultūrinio ugdymo būrelis „Paparčio žiedas“ Virginija Knečiūnienė 2
  Iš viso:   17,75

Mokytojai, grupių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai labai atsakingai vykdė

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo nuostatas. Kiekybinių ir kokybinių mokinių mokymosi pasiekimų, pokyčių išaiškinimas buvo vienas iš tų sėkmės kriterijų rengiant ir įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo, popamokinio ugdymo „Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui“ ir neformaliojo švietimo programas, atsižvelgiant į mokinių tėvų (globų, rūpintojų) pageidavimus ir pasiūlymus.

6 lentelė. Pedagoginių darbuotojų skaičius, išsilavinimas, darbo stažas

Pedagoginių darbuotojų charakteristika Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius Iš bendro pedagoginių darbuotojų skaičiaus turi:
išsilavinimą pedagoginio

darbo stažą

Pensinio amžiaus
aukštąjį iš jų pedagoginį aukštesnįjį iš jų pedagoginį iki 10 metų nuo 10 iki 15 metų 15 metų ir daugiau
Mokytojai 10 10 10     4   6 1
Auklėtojai 5 1 1 4 4     5 2
Direktorius 1 1 1     1      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 1         1 1
Socialinis pedagogas 1 1 1         1  
Iš viso: 18 14 14 4 4 5   13 4

7 lentelė. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacinės kategorijos

 

Kvalifikacinė kategorija Pedagogų skaiačius
Vyresnysis specialusis pedagogas 13
Specialusis pedagogas metodininkas 4
Vyresnysis socialinis pedagogas 1
Iš viso: 18

Nuolat tobulinamas praktine veikla besiremiantis ugdymas karjerai. Organizuota su

ugdymu karjerai suderinta kultūrinė, meninė, pažintinė ir kita veikla bei neformalusis švietimas. Paminėtinas tradicinis technologijų ir meno projektas „Judėk, krutėk ir draugui padėk“, kuriame įvairių profesijų atstovai išradingai pristatė profesijas ir amatus: gėlininkai, daržininkai, sodininkai, dažytojai, virėjai, mokytojai, žurnalistai, muzikantai, sportininkai. Kiekviena komanda turėjo savo atributiką. Buvo tęsiama mokinių pažintis su įvairiomis profesijomis vietoje. Tuo tikslu SĮU I-II-III mokymo metų klasės mokiniai su technologijų mokytoja L. Jurevičiene pabuvojo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, kur susipažino su bendrovės teikiamomis paslaugomis. Žmogaus saugos mokytoja J. Globienė dešimtokams organizavo išvyką į MC „Automobilis“, kuriame jie išbandė saugos diržų efektyvumą automobilio apsivertimo imitavimo avarinėje situacijoje imituojančiame automobilyje, susipažino su vairuotojų mokymo sistema, o bibliotekininkė V. Navickienė ir mokytoja A. Pranaitienė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje supažindino su bibliotekos darbuotojo profesija, nuostabiajame knygų pasaulyje gyvenančiais įvairių pasakų personažais. 25 mokiniai dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros ESF projekto ,,Turi profesiją – turi ateitį!” įgyvendinime, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Klasių valandėlėse „Savęs pažinimas“ dalyvavę 10 specialiosios ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai sužinojo, kodėl savęs pažinimas svarbus sėkmingai karjerai. Ugdymas karjerai buvo vykdomas ir informacijos metodikos centre, kuriame yra kaupiama metodinė medžiaga ir priemonės. 2021 metais iš 7 mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 5 tęsia ugdymą pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą.

Didelis dėmesys skirtas mokinių švietimo pagalbai. Parengti ir su Raseinių rajono

švietimo pagalbos tarnyba suderinti pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, sąrašai. Per metus pakartotinai patikslinti 6 mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

Vadovaujantis ŠPT rekomendacijomis, visiems mokiniams, kuriems skirta švietimo

pagalba, jiems buvo suteikta.

8 lentelė. Švietimo pagalbos teikimas

Bendras mokinių skaičius Švietimo pagalbą teikia
Specialusis pedagogas Logopedas Socialinis pedagogas Psichologas Mokytojo padėjėjas
53 53 50 51 14 49

Trims mokiniams, turintiems cerebrinį paralyžių arba judesio ir padėties bei

neurologinių sutrikimų, teikta kineziterapeuto pagalba. Jiems organizuotos individualios gydomosios kūno kultūros pratybos.

Svarbi mokinių ugdymo sritis – pagalbos teikimas mokiniams, patiriantiems smurtą,

patyčias bei poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems mokiniams. Per metus buvo svarstytas keturių mokinių netinkamas elgesys. Vieno iš jų, net du kartus. Parengtas Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas, kurio tikslas – kurti saugią ir draugišką aplinką, užkirsti kelią smurtui ir patyčioms mokykloje ir jos teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos priemones, kurios padėtų išmokyti vaikus bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant.

Didžioji dalis mokyklos mokinių į mokyklą ir iš jos yra pavežami. Tik labai maža dalis

mokinių į mokyklą geba atvykti maršrutiniu transportu, kita dalis mokinių į mokyklą vežami mokyklos transportu, likusieji – kitais vežimo būdais: VšĮ „Raseinių socialinių paslaugų centras“ specialiuoju autobusu ir tėvų nuosavu transportu. Dėl tolimų maršrutų dalis mokinių negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinime.

9 lentelė. Mokinių vežimas

Toliau kaip

3 km nuo mokyklos gyvenantys mokiniai

Vežamų

mokinių

skaičius

Maršrutiniu transportu Mokykliniu transportu Kitais vežimo būdais
44 48 2 25 21

Organizuotas nemokamas didžiosios dalies mokinių maitinimas.

10 lentelė. Mokinių maitinimas

Nemokamai maitinami Gyvena mokyklos bendrabutyje Gyvena pagalbos šeimai namuose Maitinasi už savas lėšas
16 19 3 14

Organizuotas individualus ir grupinis švietimas, informavimas, konsultavimas,

rekomendacijų teikimas mokiniams, turintiems įvairių mokymosi, adaptacijos, bendravimo ir kitų sunkumų, jų tėvams ar kitiems teisėtiems atstovams, mokytojams, klasių vadovams, auklėtojams, padėjo teigiamai spręsti įvairias socialines ir pedagogines problemas.

Informacijos metodiniame centre surengtos šešios ekspozicijos: Laisvės gynėjų, M.

Valančiaus, G. Petkevičaitės-Bitės, A. de Sent Egziuperi gimimo metinėms, A. Čekuolio 90-mečiui paminėti. Virtualioje erdvėje vyko paroda Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti „Mano rankose knyga“. Psichikos sveikatos dienai paminėti organizuota „Geros nuotaikos diena“, akcija „Padovanok bibliotekai knygą“.

Svarbiausi mokyklos veiklos dokumentai, susiję su mokinių ugdymu, svarstyti mokyklos

tarybos posėdžiuose, kuriems buvo pritarta. Tai būtų mokyklos ugdymo plano 2021-2022 mokslo metams projektas, 2022 metų mokyklos metinis veiklos planas, nustatyti mokyklos veiklos įsivertinimo rodikliai giluminiam įsivertinimui, aptartas skaitmeninio turinio ir kompiuterinės įrangos bei mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimui priemonių įsigijimas.

Tėvams pateikta glausta informacija apie gyvenimo bendrabutyje reikalavimus bei

vykdomas veiklas.

2-ojo uždavinio – moderninti veiklas, efektyviai panaudojant mokyklos aplinkas ir IKT

ugdymo priemones – įgyvendinimui pedagogai naudojo IKT ugdymo priemones ir vedė įvairias veiklas edukacinėse vidaus bei lauko ir kitose aplinkose: informacijos metodiniame centre, fojė, salėje, sporto salėje, bendrabučio dienos patalpose, popietinio ugdymo klasėje, sode, aikštyne, vidiniame kiemelyje, pažintinėje-edukacinėje aplinkoje „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“, muziejuje, interaktyvioje klasėje. Tai padėjo sužadinti mokinių mokymosi motyvaciją, paįvairino pamokas. Tam buvo panaudotos jau turimos ir naujomis priemonėmis papildytos ir atnaujintos edukacinės erdvės. Nupirkta 1 nešiojamas kompiuteris, 8 planšetiniai kompiuteriai su įkrovimo spinta, edukacinės dėlionės, 8 konstruktoriai, 3 mobilūs krepšinio stovai, dveji futbolo vartai, stalo futbolas, įvairūs kamuoliai, šlifavimo staklės, 3D konstruktorius, toninis ir cajon būgnai, įvairūs stalo žaidimai, 6 lauko suoliukai, sėdmaišiai, vienerios lauko supynės, ziburelis.lt (60 skaitmeninių programėlių). Auklėtojų organizuotos veiklos: popietė lauke „Žaisti gera, linksma ir smagu“ (N. Norvaišienė), popietė „Estafečių fiesta“ (D. Bartkevičienė), „Judrioji rudens popietė“ (I. Pikšrienė), popietė „Rudens mandala“ (J. Olechnavičienė), judrioji popietė „Šok, krutėk – netingėk“ (V. Vedauskienė). Parengti ir įgyvendinti du projektai: pavasarį „Mes smalsieji aplinkos tyrinėtojai“ (Ovidijus Jurgutis), o rudenį „Mano gimtinė rudenį“ (V. Knečiūnienė), piešinių konkursas „Auksinis ruduo“, projektas „Menų fiesta. Spalvų paletė 2021“ (N. Norvaišienė, V. Vedauskienė).

Įgyvendinant 3-jį uždavinį – tobulinti pedagogų kompetencijas organizuojant nuotolinį

ugdymą – kiekvienam pedagogui buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo bendrąsias ir profesines kompetencijas. Visi pedagogai ir mokytojų padėjėjos dalyvavo mokymuose „Skaitmeninis dokumentų valdymo sistemos naudojimas siekiant efektyvaus įstaigos darbo“, o pedagogai – 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas nuo IKT valdymo iki skaitmeninio turinio kūrimo“. Du mokytojai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programose: „Kalendorinės lietuvių šventės“ (V. Knečiūnienė), „Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais. Pasyvių ir taisyklingų judesių taikymas fizinio ugdymo pamokose ir neformaliame sportiniame švietime“ (D. Stoškus). Nuotolinis mokinių ugdymas pareikalavo žinių apie tokį ugdymo organizavimą, todėl dalis pedagogų mokėsi dirbti su skaitmeninėmis priemonėmis, dalyvaudami įvairiuose mokymuose: „Inovatyvus ir kūrybiškas skaitmeninių technologijų naudojimas. IKT įrankiai ir jų integracija hibridiniam ugdymui/si“ (S. Maslauskienė), „Novatoriškas ugdymas, pasitelkiant išmaniuosius įrenginius, skaitmeninius įrankius, 3D ir kitas aplikacijas“ (S. Maslauskienė, L. Jurevičienė, J. Globienė), „Interaktyvios Smart lentos panaudojimas įvairių dalykų pamokose. Infografika – šiuolaikinis informacijos perteikimo įrankis“ (S. Maslauskienė, J. Globienė). Žymią vietą pedagogų kvalifikacijos tobulinime užėmė socialinio ir emocinio ugdymo teorija ir praktika. Didelį dėmesį pedagogai skyrė ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo organizavimo tobulinimui dalyvaudami seminaruose: „Veiksmingos strategijos ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius/vaikus (S. Maslauskienė), „Elgesio ir bazinių akademinių įgūdžių formavimo praktiniai aspektai, dirbant su vaikais-mokiniais, turinčiais raidos sutrikimų“ ( J. Globienė, S. Maslauskienė), „Praktiniai metodai ir būdai ugdant autizmo spektro turinčius vaikus/mokinius“ (S. Maslauskienė, J. Globienė, R. Virbickaitė) ir kt. Pedagogai, savo kompetencijas tobulinę individualiai, gautą informaciją aktyviai perteikė kolegoms metodinių grupių susirinkimuose.

Įgyvendindami 4 uždavinį – plėtoti patyriminį ugdymą organizuojant, stebint ir aptariant

atviras pamokas / veiklas – pedagogai galėjo, stebėdami O. Jurgučio ir B. Budrienės sporto salėje vedamą atvirą matematikos/fizinio ugdymo pamoką „Geometrinės figūros kitaip“, L. Valantinienės ir S. Maslauskienės lietuvių k./muzikos pamoką „Darbymety ir akmuo kruta“, kuri vyko salėje. Dėl pasikeitusių pedagoginių sąlygų neįvyko dvi numatytos atviros pamokos: muzikos/teatro „Muzikinės pasakos“ ir muzikos/informacinių technologijų „Skaitmeninis garsas“, kurias turėjo vesti S. Maslauskienė. Auklėtojos dėmesį skyrė ugdytinių kūrybinei saviraiškai, sveikos gyvensenos stiprinimui, gebėjimui tvarkyti ir puošti savo buitį, aplinką. Organizuotos auklėtojų veiklos: darbinio ugdymo valandėlė „Kas ant margučio išrašyta“ (N. Norvaišienė), komunikacinio ugdymo valandėlė „Šilti jausmai baltais žodeliais sninga“ (D. Bartkevičienė), sveikos gyvensenos ugdymo valandėlė „Sveikos mitybos paslaptys“ (I. Pikšrienė), etnokultūros ugdymo valandėlė „Rudens samboriai“ (J. Olechnavičienė), komunikacinio ugdymo valandėlė „Senovės rakandai pasakoja“ (V. Vedauskienė). Atviros veiklos buvo aptartos auklėtojų metodinės grupės susirinkimuose.

Pedagogai su savo mokiniais gana aktyviai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose,

respublikiniuose bei rajoniniuose renginiuose: festivaliuose, konkursuose, projektuose. Iš jų galima paminėti rajoninius: piešinių konkursas „Auksinis ruduo“ (R. Virbickaitė, V. Knečiūnienė, B. Budrienė, L. Valantinienė, J. Narbutaitė, V. Vedauskienė, N. Norvaišienė), meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystės žodžiai“ (O. Jurgutis, A. Pranaitienė, L. Valantinienė, 5 spec. kl. mokinė Jurgita P. tapo laureate), persirengėlių ir kaukių konkursas „Užgavėnių babaužiai“ (O. Jurgutis), kūrybinių darbų konkursas „Adventinis vainikas“ (L. Valantinienė, O. Jurgutis, B. Budrienė, R. Virbickaitė, J. Narbutaitė, L. Jurevičienė); menų festivalis-konkursas „Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ (S. Maslauskienė), projektas „Menų fiesta. Spalvų paletė 2021“ (S. Maslauskienė, V. Knečiūnienė, J. Globienė, O. Jurgutis, R. Virbickaitė, L. Valantinienė, J. Narbutaitė, N. Norvaišienė, V. Vedauskienė), projektas „2022 metų svajonių kalendorius“ (O. Jurgutis, B. Budrienė, V. Knečiūnienė, J. Globienė, N. Norvaišienė); respublikinius: piešinių konkursas „Piešiu gyvenimą“ (R. Virbickaitė, B. Budrienė, SĮU III m. m. kl. mokinys Lukas Ž. tapo laureatu), piešinių paroda „Aš toks, tu kitoks ir pasaulis tampa spalvotas“ (B. Budrienė), kūrybinių darbų paroda „Kalėdų pasaka lange“, akcija-nuotraukų paroda „Mes norime būti kartu“ (V. Navickienė), konferencija-festivalis „Saulės vaikai“ (S. Maslauskienė, V. Vedauskienė), muzikos festivalis „Kai tu šalia“ (S. Maslauskienė, V. Vedauskienė), projektas-kūrybinių darbų konkursas „Tvari ateitis – išsaugota gamta“ (L. Valantinienė); tarptautinius: festivalis-konkursas „Gerumo sparnai“ (S. Maslauskienė, V. Vedauskienė), „Tautosakos gaudyklė“ (B. Budrienė, N. Norvaišienė). Pagal galimybes organizuotos išvykos. L. Valantinienė mokiniams organizavo išvyką į Tytuvėnų regiono parko direkcijos edukacinę programą „Tamsos klajūnai“, o V. Knečiūnienė – pažintines keliones mokiniams po Sudargo piliakalnių kompleksą Šakių rajone, Padievaičio piliakalnį, Bijotus bei Kryžkalnį. Raseinių Rotary klubo nariai mokyt. L. Jurevičienės vadovaujamos klasės mokiniams suorganizavo išvyką į Dubysos regioninio parko direkciją.

11 lentelė. Pasiekimai.

Rajoniniai Pasiekimai
Piešinių konkursas „Auksinis ruduo“ 4 I – III vietų laimėtojai
Meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystės žodžiai“ 1 laureatas
Kūrybinių darbų konkursas „Adventinis vainikas“ 8 I – III vietų laimėtojai
Persirengėlių ir kaukių konkursas „Užgavėnių babaužiai“ Padėka
Festivalis-konkursas „Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ „Linksmiausio kolektyvo“ nominacija
Projektas „Menų fiesta. Spalvų paletė 2021“ Išleista „Pasaka apie boružiuką Pupkį Pūstažandį ir draugus“
Projektas „2022 metų svajonių kalendorius“ Išleistas kalendorius su mokinių piešiniais-svajonėmis
Respublikiniai  
Piešinių konkursas „Piešiu gyvenimą“ 1 laureatas
Piešinių paroda „Aš toks, tu kitoks ir pasaulis tampa spalvotas“ Padėka
Kūrybinių darbų paroda „Kalėdų pasaka lange“ Padėka
Akcija-nuotraukų paroda „Mes norime būti kartu“ Padėka
Konferencija-festivalis „Saulės vaikai“ Padėka
Muzikos festivalis „Kai tu šalia“ Padėka
Projektas-kūrybinių darbų konkursas „Tvari ateitis – išsaugota gamta“. Padėka
Tarptautiniai  
Festivalis-konkursas „Gerumo sparnai 2021“ „Žaismingiausių ir stilingiausių šokėjų nominacija“
Projektas „Tautosakos gaudyklė“ Pažintis su Lietuvos ir Lenkijos tautosaka – neatsiejama kultūros, tautinio tapatumo dalimi, skatinant jaunuolių iniciatyvumą, kūrybiškumą

Pedagogai rengė pranešimus iš savo pedagoginės praktikos, su kuriais supažindino

metodinių grupių pedagogus. Auklėtoja V. Vedauskienė pranešime „Kūrybiškumo ugdymas šokiu“ aptarė šokių gebėjimų ugdymo ypatumus ir naudą specialiųjų poreikių turintiems vaikams mokykliniame amžiaus tarpsnyje. Mokytojos J. Narbutaitė analizavo socialinio emocinio intelekto ugdymo specialiojoje mokykloje klausimus, B. Budrienė pranešime „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendravimo gebėjimų su bendraamžiais ugdymas“ ieškojo mokinių bendravimo gebėjimų su bendraamžiais problemų bei kelių jas pašalinti arba bent sušvelninti, o S. Maslauskienė pranešime „Muzikos terapijos elementų naudojimas asmeninei ir socialinei kompetencijai ugdyti“ kalbėjo apie muzikos terapijos reikšmę, jos metodus ir būdus, ugdant mokinius, kurie turi elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sutrikimų.

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos

„Mokinių ugdymo ir poreikių skirtybės: teorija ir praktika“ I modulyje „Intelekto sutrikimą turinčių mokinių ugdymas“ 4 mokyklos pedagogai (B. Budrienė, R. Kazlauskaitė, D. Stoškus, L. Valantinienė) dalijosi praktinėmis įžvalgomis dirbant su 5 – 10 specialiųjų klasių intelekto sutrikimą turinčiais mokiniais lietuvių kalbos, geografijos ir gamtos mokslų pamokose, mokinių ugdymo ir poreikių skirtybėmis, mokinių ugdymu fizinėse veiklose ir pan. su rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistais.

5-ojo uždavinio – vykdyti socialines ir prevencines veiklas – įgyvendinimui bei

mokinių emociškai saugios aplinkos užtikrinimui vykdyta įvairi prevencinė veikla. Į ugdymo turinį (klasių valandėlės, grupių ugdomosios programos, mokomųjų dalykų / veiklų ilgalaikiai planai) integruotos šios programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Socialinio ir emocinio ugdymo programoje „Zipio draugai“ dalyvavo 29 1 – 10 specialiųjų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojo O. Jurgučio ir socialinės pedagogės V. Navickienės. Pastaroji kartu su psichologe vedė relaksacines valandėles 5-6-7 ir 8-9 spec. klasių mokiniams.

„Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir sveikatos stiprinimo“ komanda organizavo

Pasaulinės vandens dienos paminėjimą „Nepalikime nė vieno be geriamo vandens“, o socialinė pedagogė – Valentino ir kalėdinį Zuikio paštą, Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ 2021 (keturių emocijų mėnuo). Tradiciškai mokyklos bendruomenė du kartus per metus tvarkė aplinką, visi kartu pabuvo gryname ore pavasarinėje akcijoje „Darom“ ir rudenį vykusioje talkoje „Švarioje aplinkoje – sveikas žmogus“. Tarptautinės triukšmo dienos ir Pasaulinės dienos be tabako minėjimai organizuoti nuotoliniu būdu.

8 mokiniams, patyrusiems patyčias ir smurtą, ir 4 besityčiojusiems ir smurtavusiems

mokiniams teikta psichologo pagalba. Išplėstiniame VGK posėdyje aptarti mokinių, turinčių įvairių mokymosi, bendravimo ir kitų sunkumų, adaptacijos klausimai, prireikus, organizuota visokeriopa pagalba. Pagal poreikį konsultuoti tėvai (globėjai, rūpintojai), o individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose – mokiniai, kuriems rekomenduota teikti socialinio pedagogo ir psichologo pagalbą. Mokinių stebėjimui ir jų elgesio korekcijai per pertraukas ir laisvalaikiu didelį dėmesį skyrė budintys mokytojai. 7 kartus VGK svarstytas netinkamas mokinių elgesys. Esant reikalui, bendradarbiauta su įvairių sričių specialistais: Raseinių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkais ir socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis; Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Raseinių rajone specialistais; Šiaulių apskrities VPK Raseinių rajono PK darbuotojais. Laiku ir tinkamai sprendžiamos mokinių ir jų šeimų įvairios socialinės problemos padėjo jiems lengviau įveikti kasdienius sunkumus, pagerinti emocinę savijautą.

Kartu su socialiniais partneriais – Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Raseinių skyriumi, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių skyriumi, Raseinių parapijos dekanato Caritu, Lietuvos dukterų draugijos Los Andželo skyriumi, Raseinių Rotary klubu – parengtas ir įgyvendintas projektas „Ištiesk pagalbos ranką“: visiems mokyklos mokiniams padovanota rūbelių, žaislų, įvairių ugdymo priemonių, nupirktos kalėdinės dovanėlės, pagal galimybę organizuotos popietės ir išvykos.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021 metais buvo vykdomas vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016 m.). Įsivertinimo metu surasti:

silpnasis veiklos aspektas 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (pagalba mokiniui). Neatnaujintas pagalbos mokiniams teikimo tvarkos aprašas. 30 % mokinių ir 14 % tėvų teigia, kad mokykloje kartais iškyla įvairių problemų. 17 % tėvų ne visai sutinka, kad jų vaikai mokykloje jaučiasi gerai;

stiprusis veiklos aspektas 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas (įvairovė). Organizuodami ugdymą(si), visi mokytojai pripažįsta ir atsižvelgia į mokinių skirtybes, sudaro galimybę mokiniams dirbti savo tempu. Žinodami mokinių gebėjimus ir poreikius, 82 % mokytojų derina individualų, grupinį ir visos klasės ugdymą;

tobulintos veiklos rodiklis 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (tikslingumas). Kompiuterinių technologijų taikymas ugdymo procese tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu įgalino pedagogus pagal poreikį ir galimybes vesti vaizdžias pamokas/veiklas, leido ugdymosi procesą paversti įdomiu ir dinamišku. Skaitmeninis turinys ir technologijos padėjo įdomiau ir išsamiau pateikti ugdymo turinį. IKT ugdymą darė patrauklesnį.

III. VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2022 METAMS

PRIORITETAS

Socialinio emocinio intelekto stiprinimas.

TIKSLAS

Skatinti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, tobulinant ugdymo(si) kokybę, orientuotą į mokinių socialines kompetencijas ir gebėjimus.

UŽDAVINIAI

1. Ugdymo procesą orientuoti į patyriminį ugdymą, aktyviai naudojant ir pritaikant netradicines erdves, skatinant mokinių įsitraukimą į mokyklos kūrimą.

2. Plėtoti gerąją mokyklos bendruomenės narių, socialinių partnerių patirtį ugdymo proceso tobulinimui.

3. Stiprinti mokyklos bendruomenės lyderystės kompetenciją skatinant socializacijos, socialinio emocinio intelekto, pilietiškumo, kūrybiškumo veiklų įgyvendinimą.

IV. PRIEMONIŲ PLANAS

Uždavinys 1. Ugdymo procesą orientuoti į patyriminį ugdymą, aktyviai naudojant ir pritaikant netradicines erdves, skatinant mokinių įsitraukimą į mokyklos kūrimą.
Priemonės pavadinimas Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai
Prevencinės programos „Zipio draugai“ užsiėmimai 1 – 10 spec. kl. mokiniams Sausio – gruodžio mėn. O. Jurgutis

V. Navickienė

Mokoma lengviau įveikti kasdienius sunkumus, pagerinti vaikų emocinę savijautą
Pažintinės informacijos apie darbą ir profesijų pasaulį teikimas pradiniame ugdyme Sausio –gruodžio mėn. O. Jurgutis Skleidžiama profesinio orientavimo informacija ketvirtos klasės mokiniams
SĮU III mokymo metų klasės mokinių supažindinimas su profesijomis Sausio –gruodžio mėn. Klasės vadovas Ieškoma aktualios, patikimos informacijos apie mokymosi galimybes bei sąlygas ir padėtį darbo rinkoje
Relaksacinės valandėlės Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė,

R. Baležentytė

Vyresnieji specialiųjų klasių mokiniai mokysis atsipalaiduoti, išreikšti savo emocijas
Tęstinis projektas „Lietuva – Tėvynė mano“:      
Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio mėn. R. Paulauskienė,

V. Navickienė

Mokyklos vestibiulyje parengta ekspozicija Sausio 13-osios 31-mečiui paminėti, uždegtos žvakelės
Meninio skaitymo konkursas „Dainių eilės Tau, Tėvyne“ Vasario mėn. L. Valantinienė,

A. Pranaitienė

Išrinkti geriausi mokyklos skaitovai
Dailyraščio konkursas Vasario mėn. L. Valantinienė,

A. Pranaitienė

Išrinkti dailaus rašto savininkai
Kovo 11-osios minėjimas „Sudainuokime Lietuvą“, viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą“ Kovo mėn. S. Maslauskienė,

V. Knečiūnienė,

R. Virbickaitė

Vestibiulyje ir salėje surengtas šventinis koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Mokiniai pagilins žinias apie Lietuvos istoriją, žymias asmenybes
Eilėraščių apie žiemą ekspozicija Sausio mėn. V. Navickienė Mokiniai galės pasidžiaugti nuotaikingais eilėraščiais apie žiemą
Popietė „Pagauk sniego gniūžtę“ Sausio mėn. I. Pikšrienė,

D. Bartkevičienė

Plės bendravimo įgūdžius, bus grūdinamas organizmas
Popietė „Linksmosios žiemos estafetės“ Sausio mėn. I. Pikšrienė,

D. Bartkevičienė

Mokiniai plės bendravimo įgūdžius, bus grūdinamas organizmas
Paskaita „Psichoaktyviųjų medžiagų žala sveikatai, jų vartojimo grėsmės ir pasekmės“ Sausio mėn. D. Globienė Mokiniai pagilins žinias apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą sveikatai ir atsakomybę už šių medžiagų vartojimą bei disponavimą
Valentino paštas Vasario mėn. V. Navickienė Mokiniai mokysis sveikinti draugus, reikšti jausmus
Ekspozicija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Vasario mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė prisimins, kuo ypatinga ši diena
Saugesnio interneto savaitė Vasario mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė sužinos, kokios grėsmės kyla internete, kaip jų išvengti
Popietė lauke „Sniego gniūžtė“ Vasario mėn. D. Bartkevičienė Judėdami vaikai išgyvens žiemos džiaugsmus, patirs daug teigiamų emocijų, ugdys saugaus judėjimo įgūdžius
Lietuvių kalbos dienų renginių plano koordinavimas Vasario – balandžio

mėn.

O. Jurgutis Didinamas lietuvių kalbos prestižas, stiprinama lietuvių kalbos mokymosi motyvacija
Pasaulinės vandens dienos paminėjimas Kovo mėn. D. Globienė Mokiniai pagilins žinias apie vandens reikšmę žmogaus gyvenime
Kryžiažodis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Kovo mėn. V. Navickienė Vyresniųjų klasių mokiniai prisimins Kovo 11-osios reikšmę Lietuvai
Akcija „Pabirę mandagumo žodžiai“ Balandžio mėn. I, II ir IV sav. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė bus skatinama prisiminti mandagumo žodžius.
Popietė lauke

„Graži aplinka glosto širdį“

Balandžio

mėn.

V. Vedauskienė Tvarkydami mokyklos aplinką, ugdytiniai atskleis individualybę, kūrybiškumą, smagiai praleis laiką fiziškai judėdami gryname ore
Išvyka į Kauno PGV Raseinių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą Balandžio mėn. D. Stoškus Mokiniai susipažins su gelbėtojų profesija ir gaisrų gesinimui naudojama technika
Virtuali popietė „Šeima mūsų širdyse“ Gegužės mėn. N. Norvaišienė Ugdytiniai kartu su tėvais, globėjais, dalyvaudami virtualioje popietėje ir pristatydami savo bendrą veiklą, patirs bendrumo jausmą, plės žinias apie mokyklos bendrabutyje vykdomas veiklas
Ekspozicija, skirta Mamos dienai paminėti Gegužės men. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė galės pasidžiaugti mokinių piešiniais, prisimins eilėraščius, skirtus mamai
Technologiniai darbai/ pažintinė veikla „Augalų karalystė“ Gegužės mėn. L. Jurevičienė,

J. Globienė,

oponentė

B. Budrienė

Pamoka vyks netradicinėje aplinkoje. Mokiniai turimas ir naujai gautas žinias apie augalus galės pritaikyti praktikoje
Tęstinis projektas „Judėk, krutėk ir draugui padėk“ Gegužės mėn. L. Jurevičienė,

D. Stoškus

Tęsiama pažintis su profesijomis, tobulinami praktiniai įgūdžiai
Projektas „…Ir gražus gimtasis mūsų kraštas!“: Gegužės mėn. Auklėtojos Išvyka į Dubysos regioninio parko direkciją plės mokinių akiratį, suteiks žinių apie žymiausią rajono upę, jos apylinkes, gamtą, skatins domėtis savo krašto istorija, keliauti, stiprinti sveikatą
Ekskursija į Dubysos regioninio parko direkciją   I. Pikšrienė,

oponentė

D. Bartkevičienė

Lankydami Dubysos regioninio parko direkcijoje originalią ir modernią ekspoziciją, pristatančią šio parko gamtos unikalumą bei vertybes, ugdytiniai praplės akiratį, patirs daug teigiamų emocijų.
Sveikos gyvensenos ugdymo valandėlė jogos praktikoje „Aš esu“   V. Vedauskienė,

oponentė

N. Norvaišienė

Sportuodami netradiciniu būdu gamtoje, mokiniai plės žinias apie sveiką gyvenseną, stengsis pailsėti, patirs džiaugsmą
Kūrybinė valandėlė „Dubysa fotografijose ir piešiniuose“   N. Norvaišienė,

oponentė

V. Vedauskienė

Fotografuodami ir piešdami Dubysos slėnio vaizdus, praplės savo akiratį, lavins vaizduotę ir pastabumą
Darbinio ugdymo valandėlė „Pietūs gamtoje“   D. Bartkevičienė,

oponentė

I. Pikšrienė

Gamindami maistą lauke, ugdytiniai išmoks kitokius maisto gaminimo būdus, plės žinias apie sveiką mitybą
Sveikos gyvensenos ugdymo valandėlė „Žolynų paslaptys“   J. Olechnavičienė,

oponentė

N. Norvaišienė

Susipažinę su įvairiais augalais bei vaistažolėmis, papildys savo žinias apie Dubysos slėnyje augančius augalus, vaistažoles, patirs bendrystės, pažinimo džiaugsmą
Muzika/matematika „Erdvės sąvokos ir vaizdiniai“ Gegužės – birželio mėn. S. Maslauskienė, O. Jurgutis,

oponentė

R. Virbickaitė

Mokiniai įsisavins žinias, įgis naujų įgūdžių per patyriminį ugdymą, kuris apjungs muziką ir matematiką
81 – jų pirmųjų trėmimų metinių Lietuvoje paminėjimas Birželio mėn. O. Jurgutis Mokyklos vidiniame kiemelyje

prisiminsime ir paminėsime Lietuvos

žmonių trėmimus

Šventė „Mokslo metams pasibaigus“ Birželio mėn. J. Globienė,

B. Budrienė

Lauko klasėje mokiniai

rašys draugams linkėjimus.

Bendruomenėje patirs bendrystės

džiaugsmą

Mokslo ir žinių dienos šventė Rugsėjo mėn. L. Jurevičienė Pažintinėje-edukacinėje erdvėje mokiniai motyvuojami naujiems mokslo metams, stiprinami bendruomenės tarpusavio santykiai
Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena Rugsėjo mėn. O. Jurgutis Su mokinių grupe vyksime į

genocido aukų žudynių vietas

paminėti ir pagerbti žydus

Stalo žaidimų savaitės Rugsėjo

III-IV sav.

V. Navickienė Mokiniai, mokytojai ir auklėtojai su mokiniais žais stalo žaidimus ir gerai praleis laiką
Fizinė veikla „Šuoliai į tolį“ Rugsėjo mėn. D. Stoškus,

oponentė

J. Globienė

Mokiniai tobulins šuolių į tolį gebėjimus, lavės orientacija, vikrumas, ištvermė, stiprės sveikata
Popietė lauke „Žemės menas“ Rugsėjo mėn. J. Olechnavičienė Naudodami gamtinę medžiagą, sukurs kilimą gamtoje, pamatys gamtos grožį, pajus kūrybos malonumą, atsipalaiduos po pamokinės veiklos
Išvyka į SBA „Šatrija“ Rugsėjo mėn. L. Jurevičienė Mokiniai susipažins su siuvėjo profesija, gaminama produkcija
Popietė „Žaidimai lauke“ Rugsėjo mėn. D. Stoškus,

J. Globienė,

B. Budrienė

Mokiniai įgis bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, bus grūdinamas organizmas.
Pasaulinės šypsenų dienos paminėjimas Spalio mėn. V. Navickienė,

R. Baležentytė

Mokyklos bendruomenės nariai patirs teigiamų emocijų
Virtuali parodėlė, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti Spalio mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė pasidžiaugs keturkojų draugų nuotraukų parodėle
Komunikacinė veikla „Kas knygelėse gyvena“ Spalio mėn. R. Virbickaitė,

J. Narbutaitė,

V. Knečiūnienė, oponentė

L.Valantinienė

Pamokoje (2 dalių) mokiniai elementariai susipažins su bibliotekoje saugomomis vaikiškomis knygelėmis, jų personažais, paklausys nesudėtingų skaitomų kūrinėlių
Piešinių konkursas „Auksinis ruduo“ Spalio mėn. V. Vedauskienė,

N. Norvaišienė

Ugdytiniai dalyvaus Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, piešinių konkurse ir piešinių virtualioje parodoje
Lietuvos Konstitucijos dienos paminėjimas Spalio mėn. V. Navickienė IM centre organizuota viktorina apie pagrindinį valstybės įstatymą
Tarptautinės maisto dienos paminėjimas Spalio mėn. D. Globienė,

V. Navickienė

Mokiniai susipažins su maisto švaistymo problema, domėsis, kiek maisto atliekų lieka po jų pietų valgykloje
Europos supratimo apie antibiotikus dienos paminėjimas Lapkričio mėn. D. Globienė Mokiniai įgis žinių apie antibiotikų vartojimo naudą ir žalą
Europos sveikos mitybos dienos paminėjimas Lapkričio mėn. D. Globienė Mokiniai įgis daugiau žinių apie sveikos mitybos naudą.
Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas Lapkričio mėn. V. Navickienė Mokiniai prisimins tolerancijos

svarbą, meninėmis raiškos

priemonėmis pavaizduos toleranciją

Popietė „Pajudėkim“ Lapkričio mėn. I. Pikšrienė Aktyviai judėdami, žaisdami ugdytiniai stipris sveikatą, patirs

daug teigiamų emocijų

Lietuvių kalba „Čia gyvena knygos“ Lapkričio mėn. L.Valantinienė,

oponentė

V. Knečiūnienė

Bibliotekoje mokiniai sužinos, kokia yra bibliotekos paskirtis, susipažins su bibliotekoje esančiomis knygomis, bus keliama motyvacija skaityti knygeles
Ekspozicija

Maironio 160-osioms gimimo metinėms paminėti

Lapkričio mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė prisimins Maironio kūrybą
Akcija „Padovanok bibliotekai knygą“ Lapkričio – gruodžio mėn. V. Navickienė Mokyklos biblioteka pasipildys nauja literatūra
Tarptautinės draugo dienos paminėjimas Lapkričio mėn. V. Navickienė Mokiniai mokysis parodyti dėmesį draugui.
Kalėdinis Zuikio paštas Gruodžio mėn. V. Navickienė Mokiniai mokysis sveikinti draugus ir mokytojus
Blogų minčių atsikratymo diena Gruodžio mėn. V. Navickienė,

R. Baležentytė

Mokyklos bendruomenės nariai mokysis paleisti neigiamas emocijas
Kalėdinių atvirukų gaminimo savaitė Gruodžio mėn. II sav. V. Navickienė Mokiniai pagamins atvirukų, skirtų pasveikinti draugus ir mokytojus
Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas Gruodžio mėn. D. Stoškus Atvirose erdvėse plakatais atkreiptas dėmesys į plintančią korupciją
Kalėdinė popietė Gruodžio mėn. J. Narbutaitė Stiprės klasių bendruomenės tarpusavio santykiai, gerės mikroklimatas
Akcija „Globokime paukštelius“ Gruodžio mėn. O. Jurgutis,

D. Stoškus

Mokiniai sukals naujų lesyklų, rūpinsis paukšteliais, maitindami juos įvairiu lesalu šaltuoju metų laiku
Uždavinys 2. Plėtoti gerąją mokyklos bendruomenės narių, socialinių partnerių patirtį ugdymo proceso tobulinimui.
Priemonės pavadinimas Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai
Dalijimasis kvalifikaciniuose renginiuose gauta informacija
Sausio – gruodžio mėn. Mokytojai, auklėtojai Dalyvavę kvalifikaciniuose renginiuose pasidalins su kolegomis gauta informacija, metodiniais patarimais ir pan. Perduotos naujai įgytos žinios ugdymo klausimais bus panaudotos programų įgyvendinime
Metodinių vaizdinių priemonių rengimas Sausio – gruodžio mėn. Mokytojai, auklėtojai Pagamintos metodinės vaizdinės priemonės bus tikslingai naudojamos ugdomųjų programų įgyvendinime
Naujai atvykusių mokinių socialinės padėties įvertinimas Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Surinkus ir įvertinus socialinę informaciją apie naujus mokyklos mokinius, teikiama reikiama socialinė pedagoginė pagalba
Individualus ir grupinis švietimas, informavimas, konsultavimas, rekomendacijų teikimas mokiniams, turintiems įvairių mokymosi, adaptacijos, bendravimo ir kitų sunkumų, jų tėvams ar kitiems teisėtiems atstovams, mokytojams, klasių vadovams, auklėtojams Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Konsultacijos, laiku pateikta informacija, švietimas ir rekomendacijos padės spręsti įvairias mokinių, jų tėvų ir kitų vaiko teisėtų atstovų bei pedagogų socialines pedagogines problemas
Bendradarbiavimas su mokykloje esančiomis metodinėmis grupėmis, pagalba rengiantis renginiams Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Supažindinama su turima ir naujai gauta literatūra, bibliotekoje vedami susirinkimai, seminarai, parenkama renginiams reikalinga literatūra
Dalyvavimas rajono švietimo įstaigų bibliotekininkų pasitarimuose, metodiniuose renginiuose Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Dalijimasis darbo patirtimi
Apskritojo stalo diskusija 

„Bendradarbiavimo galimybės, teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms“

Sausio mėn. S. Maslauskienė,

R. Paulauskienė,

V. Navickienė

Raseinių Socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojams pristatytos mokyklos gerosios patirtys, teikiant personalizuotą ugdymą ir įgyvendinant socialinių įgūdžių ugdymo programas mokiniams iš socialinę riziką patiriančių šeimų 
Tęstinio projekto „Ištiesk gerumo ranką“ įgyvendinimas Sausio – gruodžio mėn. S. Maslauskienė,

V. Knečiūnienė

Bus pagerinta ugdymo proceso materialinė bazė
Medžiagos rengimas spaudai ir internetinei svetainei apie mokykloje vykdomas veiklas Sausio – gruodžio

mėn.

V. Knečiūnienė,

R. Paulauskienė

Visuomenė informuota apie mokykloje vykdomas veiklas
Individualūs ir grupiniai užsiėmimai mokiniams, kuriems rekomenduojama teikti socialinio pedagogo pagalbą (kitiems – pagal poreikį) Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Gerinami socialiniai įgūdžiai, lavinamas emocinis intelektas, sprendžiamos iškilusios problemos
Dalyvavimas klasių (grupių) valandėlėse, tėvų susirinkimuose Pagal poreikį V. Navickienė Organizuodami klasių valandėles, tėvų susirinkimus, klasių vadovai ir auklėtojai pasinaudos socialinio pedagogo kompetencija
Rodiklių –

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas (ugdymo(si) integralumas),

2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis), 4.2.2. Bendradarbiavimas

su tėvais (į(si)traukimas).

giluminis įsivertinimas

Sausio –birželio mėn. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė Pateikiami mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apibendrinti duomenys, jų analizė, suformuluojamos įsivertinimo išvados ir rekomendacijos mokyklos veiklos kokybei tobulinti
Posėdis „Dėl mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos“ Sausio mėn. J. Globienė Atliktas mokyklos metinės veiklos pasiektų rezultatų vertinimas, pateikti siūlymai
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Socialinių emocinių kompetencijų tobulinimas ugdymo įstaigoje“ Sausio, vasario, balandžio

mėn.

R. Paulauskienė 40 val. mokymuose tobulinamos pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijos apie socialinio emocinio intelekto ugdymą mokykloje
Bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais (Kauno apskrities VTAS Raseinių rajone, policija, seniūnijų socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais ir kitais specialistais) Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Laiku ir tinkamai sprendžiamos vaikų ir jų šeimų įvairios socialinės problemos
Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Vyks bendradarbiavimas su kitų mokyklų socialiniais pedagogais, dalijimasis gerąja patirtimi
Dalyvavimas seminaruose, paskaitose, mokymuose, skirtuose socialiniams pedagogams Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Socialinis pedagogas tobulins savo profesines kompetencijas
Posėdis „Dėl mokyklos pajamų ir išlaidų per 2021 metus ir sąmatos 2022 metams“ Vasario mėn. J. Globienė Užtikrintas efektyvus esamų finansinių išteklių panaudojimas
Paskaita „Bendradarbiavimas su tėvais“ Balandžio

mėn.

R. Baležentytė Pedagogai supažindinti su tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą sąlygojančius veiksnius
Bendruomenės dienos „Vienas, du – visi kartu“ organizavimas Balandžio mėn. L. Jurevičienė,

J. Narbutaitė

ir mokyklos bendruomenė

Mokinių tėvai kartu su vaikais papuoš mokyklos aplinką savo užaugintomis gėlėmis
Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „365 galimybės“ Gegužės mėn. Metodinė taryba Pasidalinti gerąja mokyklos patirtimi ugdant sutrikusio intelekto mokinius
Posėdis „Dėl mokyklos ugdymo plano 2022-2023 mokslo metams projekto“ Birželio mėn. J. Globienė Užtikrintas tinkamas ugdymo proceso organizavimas
Mokinių pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų, socialinių įgūdžių ugdymo, „Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui“ programų rengimas, aptarimas Rugpjūčio mėn. Mokytojai, auklėtojai Tinkamai parengtos veiklos programos tenkins mokinių poreikius, atitiks jų galimybes bei skatins motyvaciją, padės pasiekti geresnių popamokinio ugdymo rezultatų
Mokinių neformaliojo ugdymo programų rengimas ir aptarimas Rugpjūčio mėn. NŠ vadovai Parengtos programos sudomins ir motyvuos mokinius plačiau ir giliau domėtis savarankiškai pasirinkta neformaliojo ugdymo kryptimi, mokys juos tarpusavy bendrauti ir bendradarbiauti
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tęstinio projekto „Menų fiesta“ organizavimas ir įgyvendinimas mokyklos gimtadieniui Rugsėjo –lapkričio

mėn.

N. Norvaišienė,

S. Maslauskienė,

V. Vedauskienė,

V. Knečiūnienė

Sudarytos sąlygos rajono specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams parodyti savo gebėjimus
Paskaitos tėvams“: „Emociniai sunkumai“,

„Savižala“

Spalio, lapkričio

mėn.

R. Baležentytė Tėvai galės susipažinti su iškilusiais vaikų gyvenimiškais sunkumais ir kaip tuos sunkumus spręsti
Atvirų durų dienos organizavimas Gruodžio mėn. Komandos nariai, mokyklos bendruomenė Raseinių rajono visuomenė susipažins su mokykloje vykdoma veikla
Posėdis „Dėl mokyklos metinio veiklos plano 2023 metams“ Gruodžio mėn. J. Globienė Tinkamai organizuota mokyklos veikla
Posėdis „Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo sričių bei rodiklių giluminiam įsivertinimui nustatymo“ Gruodžio mėn. J. Globienė Diskusijos ir refleksijos būdu pasirinkti rodikliai giluminiam mokyklos veiklos kokybės lygio tyrinėjimui
Uždavinys 3. Stiprinti mokyklos bendruomenės lyderystės kompetenciją skatinant socializacijos, socialinio emocinio intelekto, pilietiškumo, kūrybiškumo veiklų įgyvendinimą
Priemonės pavadinimas Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai
Jogos užsiėmimai Sausio – birželio mėn. B. Budrienė Gerės mokinių emocinė būklė
Sportinės varžybos „Taiklioji ranka“ Vasario mėn. D. Stoškus Išaiškintas geriausias sporto būrelio snaiperis.
Pagalbos teikimas mokiniams, patiriantiems smurtą, patyčias; turintiems įvairių ugdymosi, bendravimo ir kitų sunkumų Pagal poreikį Komisijos nariai Mokiniai gaus reikalingą specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę,

psichologinę, specialiąją pagalbą

Tarptautinės Moters dienos minėjimas Kovo mėn. D. Stoškus Gerinamas bendruomenės mikroklimatas
Projektas „Mes – jaunieji aplinkos tyrinėtojai“ Balandžiomėn. O. Jurgutis,

oponentas

D. Stoškus

Mokiniai per savo gyvenimišką patirtį, per atradimus, bandymus, tyrinėjimus pagilins ir praplės žinias bei įgūdžius apie juos supančią aplinką
Lengvosios atletikos varžybos Gegužės mėn. D. Stoškus,

J. Globienė,

B. Budrienė

Nustatyti varžybų nugalėtojai ir prizininkai.
Nacionalinės vyrų dienos paminėjimas Gegužės mėn. N. Norvaišienė,

S. Maslauskienė

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas
Pranešimas „Pedagogų ir mokinių tėvų (globėjų) bendravimas ir bendradarbiavimas: geroji patirtis Raseinių specialiojoje mokykloje“ Gegužės mėn. L. Valantinienė Mokytojai bus supažindinti su pedagogų ir mokinių tėvų bei globėjų tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo aspektais, galimybėmis tai tobulinti.
Projektas „Music SPA“ (spalvų ir muzikos žaidimai) Gegužės – birželio mėn. S. Maslauskienė,

oponentė J.Narbutaitė

Pasitelkiant įvairias menines raiškos priemones bus ugdomos ir skatinamos mokinių socialinės, kultūrinės ir komunikacinės kompetencijos, mokomasi veikti individualiai ir komandoje, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, išreikšti save.
Išvyka mokslo metams pasibaigus Birželio mėn. N. Norvaišienė,

B. Budrienė

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas
Dokumentų rengimas dviem mokiniams dėl pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, vaiko raidos sutrikimų patikslinimo ir optimaliausių ugdymo būdų ir metodų parinkimo Birželio – lapkričio mėn. Komisijos nariai, klasių ir dalykų mokytojai Pakartotinai patikslinti 2 mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms
Naujai atvykusių mokinių stebėjimas ir visokeriopa pagalba Atvykus naujam mokiniui Klasių ir dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Laiku pastebėti adaptacijos sunkumai, suteikta reikiama pagalba
Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas Spalio mėn. S. Maslauskienė,

R. Paulauskienė

Tobulinami mokytojų ir mokinių bendravimo įgūdžiai
Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas Spalio mėn. V. Navickienė,

L. Valantinienė

Mokiniai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai patirs teigiamų emocijų.
IX Solidarumo bėgimas „Junkis, bėk, padėk“ Spalio mėn. D. Stoškus,

J. Globienė,

B. Budrienė

Mokiniai suvoks judėjimo reikšmę organizmo stiprinimui, rinks lėšas jų stokojantiems.
Talka „Švarioje aplinkoje – sveikas žmogus“ Spalio mėn. L. Valantinienė,

A. Pranaitienė

Tvarkydami mokyklos aplinką, mokiniai ir kiti bendruomenės nariai prisidės prie gražios aplinkos kūrimo.
Pranešimas „Raiškiojo skaitymo ugdymo ypatumai specialiojoje mokykloje“ Lapkričio mėn. A. Pranaitienė Mokytojai turės galimybę plačiau susipažinti su specialiųjų poreikių turinčių mokinių raiškiojo skaitymo mokymo ypatumais bei priemonėmis jį tobulinti.
Ugdymo(si) sunkumų turinčių mokinių ugdymo(si) problemų bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams aptarimas Pagal poreikį Klasių ir dalykų mokytojai,

komisijos nariai

Nustatytos mokinių, turinčių ugdymosi problemų, priežastys, numatyti jų sprendimo būdai ir aptartos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams
Darbuotojų pažintinė išvyka Pagal darbuotojų pageidavimą B. Budrienė,

N. Norvaišienė

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas
Vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas

 

Pagal poreikį Komisijos nariai Tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamos individualios konsultacijos jiems rūpimais vaikų ugdymo klausimais
Krizės valdymo priemonių organizavimas Esant reikalui Krizės valdymo komanda Bus imtasi krizės valdymo priemonių
Senųjų metų palydos Gruodžio mėn. J. Globienė,

B. Budrienė,

D. Stoškus

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas

V. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

  1. Kiekvienas pedagogas kartą per metus ves 1 pamoką/valandėlę kitose erdvėse.
  2. 70 % pedagogų per metus ves 1 integruotą pamoką/veiklą.
  3. 100 % pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvaus mokykloje organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
  4. 100 % renginių bus viešinami mokyklos internetinėje svetainėje.
  5. Įvertinti trys mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai.

__________________

 

Partneriai