Raseinių spec. m-klos 2024 metų veiklos planas

PATVIRTINTA

Raseinių specialiosios

mokyklos direktoriaus

2024 m. vasario 2 d.

įsakymu Nr. V-12

PRITARTA

Mokyklos tarybos

2024 m. vasario 2 d.

posėdžio nutarimu

(protokolo Nr. 2)

 

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

2024 METŲ VEIKLOS PLANASBENDROJI DALIS

I. BENDROJI DALIS

Raseinių specialiosios mokyklos 2043 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 punkto nuostatomis, mokyklos strategija, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, atsižvelgiant į mokyklos socialinės aplinkos ypatumus, vykdomą veiklą bei turimus išteklius, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus.

Planas nustato Raseinių specialiosios mokyklos metinius prioritetą, tikslą bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti.

Planą rengė darbo grupė, patvirtinta Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl darbo grupės sudarymo 2024 metų mokyklos veiklos planui parengti ir įgyvendinti“.

II. VEIKLOS ANALIZĖ

2023 metų tikslui – skatinti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, tobulinant ugdymo(si) kokybę, orientuotą į mokinių socialines kompetencijas ir gebėjimus pasiekti įgyvendinti šie uždaviniai:

1. Tobulinti patyriminį ugdymą, pritaikant ir naudojant mokyklos ir kitas netradicines erdves.

2. Pasitelkti mokyklos bendruomenės narių ir socialinių partnerių patirtį ugdymo proceso tobulinimui.

3. Stiprinti mokyklos bendruomenės lyderystę, įgyvendinant socializacijos, pilietiškumo ir kūrybiškumo veiklas.

Mokykloje ugdomi mokiniai, kurie turi negalią dėl intelekto sutrikimo, kompleksinę

negalią bei įvairius raidos sutrikimus.

1 lentelė. Mokinių skaičius pagal sutrikimus

Sutrikimas

Mokinių skaičius

Negalia dėl:

45

įvairiapusių raidos sutrikimų

4

nepatikslinto intelekto sutrikimo

0

nežymaus intelekto sutrikimo

28

vidutinio intelekto sutrikimo

12

žymaus intelekto sutrikimo

1

Kompleksinė negalia

18

Iš viso:

63

Atsižvelgdami į mokinių galimybes, interesus, poreikius, psichines ir fizines galias, vadovaudamiesi Rekomendacijomis dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo intelekto sutrikimus turintiems mokiniams, kaip ir kasmet mokytojai rengė ugdymo programas. Įgyvendinant ugdymo programas, kas pusmetį buvo aptariami ugdytinių pasiekimai ir, atsižvelgiant į rezultatus, numatomi tolimesni mokinių ugdymo tikslai. Pasibaigus trijų mėnesių nuo mokslo metų pradžios adaptaciniam laikotarpiui, aptarti naujai atvykusių mokinių adaptacijos klausimai.

2 lentelė. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas

Ugdymo programos pavadinimas

Vaikų/mokinių skaičius

Ikimokyklinio ugdymo

2

Priešmokyklinio ugdymo

3

Pradinio ugdymo individualizuota

19

Pagrindinio ugdymo individualizuota

22

Socialinių įgūdžių ugdymo

17

Iš viso:

63

Atnaujintose Bendrosiose programose laikomasi į kompetencijas – kūrybiškumo, kultūrinę, komunikavimo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę ir socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos – orientuoto ugdymo krypties. Tai reiškia, jog  mokinio tikslas bus ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių. Pedagogų kvalifikacija yra lemiantis veiksnys užtikrinant aukštą ugdymo bei mokyklos veiklos kokybę, todėl jiems sudarytos sąlygos tobulinti savo kompetencijas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas susijęs ir su jų atestacija. Buvo tobulinamos pedagogų kompetencijos pagal planuotas saviugdos kryptis ir dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Visi pedagogai ir mokytojų padėjėjai dalyvavo 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Autistiškų vaikų ugdymo/si ypatumai“, trumpalaikėje stažuotėje„ Struktūruoto ugdymo taikymas dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“ Kauno Prano Daunio ugdymo centre. 7 mokytojai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“, seminare „Atnaujinkite pradinio ugdymo turinį lengvai, nauji gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos vadovėliai 1 klasei“ tobulinosi vienas, teoriniuose ir praktiniuose mokymuose „Kauno, Šiaulių ir Panevėžio regionų bendrojo ugdymo įstaigų specialistų ruošimas, vaikų turinčių autizmą integracijai į bendrojo ugdymo mokyklas“, Agresyvios elgsenos prevencijos ir valdymo (pagal programą MAPA – angl. Management of Actual or Potential Aggression) mokymuose dalyvavo po 2 mokytojus; trumpalaikėje stažuotėje „Kaip dirbti pagal atnaujintas dalyko programas“, tarptautinėje konferencijoje ,,Neformaliojo ugdymo priemonės ir metodai, skatinantys mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių saviraiška“ – vienas pedagogas, tarptautinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“, seminare „Vaikų su autizmu pažinimas ir pagalba integruojantis į bendrojo ugdymo mokyklas“ – po 3 mokytojus. 8 mokytojai mokėsi, kaip dirbti su PECS ugdymo metodika. Sandra Maslauskienė konferencijoje „Universalusis dizainas įtraukiajame ugdyme: iššūkiai, galimybės, praktiniai sprendimai“ skaitė pranešimą „0 laipsnių Celsijaus“, dalyvavo respublikinėje praktinėje konferencijoje „Visi skirtingi – visi reikalingi“, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir muzikos mokytojų metodinio būrelio organizuotoje trumpalaikėje stažuotėje „Įtraukusis ugdymas muzikos pamokoje“.

3 lentelė. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacinės kategorijos

Pedagogų kvalifikacinė kategorija

Pedagogų skaiačius

Mokytojas

2

Specialusis pedagogas

2

Vyresnysis specialusis pedagogas

13

Specialusis pedagogas metodininkas

3

Vyresnysis socialinis pedagogas

1

Iš viso:

21

Tobulinant patyriminį ugdymą, pritaikytos ir atnaujintos įvairios mokyklos erdvės. Ugdymo procesas organizuotas taip, kad kuo daugiau pamokų, veiklų, projektų vyktų netradicinėse erdvėse. Pedagogai vedė įvairias veiklas mokyklos edukacinėse vidaus bei lauko ir kitose aplinkose: (biblioteka, muziejus, informacinių technologijų kabinetas, išmanioji klasė, relaksacinis kambarys, edukacinė aplinka „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“, lauko sporto ir laisvalaikio zona ir kt.) ir Raseinių miesto (Kalnų kvartalo bendruomenės, Maironio ir „Raseikos“ parkai, krašto istorijos muziejus, Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka ir kt.).

Plėtoti ir gilintis į patyriminio ugdymo subtilybes, pedagogai galėjo stebėdami Vaidos Kavaliauskienės ir Aidos Rutkauskienės vedamą atvirą pažintinę/komunikacinę veiklą „Žalioji palangė“, Jolantos Narbutaitės dailės pamoką „Pavasario žiedai“, Birutės Budrienės ir Ovidijaus Jurgučio integruotą fizinio ugdymo/pasaulio pažinimo pamoką „Spalvos kitaip“, Ovidijaus Jurgučio ir Sandros Maslauskienės lietuvių kalbos/muzikos pamoką „Močiutės skrynia“, Linos Valantinienės ir Sandros Maslauskienės lietuvių kalbos/muzikos pamoką „Ganau, ganau aveles“. Šios pamokos buvo įdomios ir naudingos dar ir tuo, kad jos buvo vedamos netradicinėse aplinkose. Mokinių kūrybingumo ir kultūrinio sąmoningumo ugdymui mokytojai įgyvendino projektą „Kukučio laboratorija“, kurio veiklos „Spalvos ir atspalviai“, „Stebuklų laboratorija. Ropė“, „Kelionė po tautosakos lobyną“ leido mokiniams per savo gyvenimišką patirtį, per atradimus, bandymus, tyrinėjimus pagilinti ir praplėsti žinias bei įgūdžius apie juos supančią aplinką, gamtos dėsnius; buvo ugdomos ir skatinamos kultūrinės, komunikavimo, pažinimo, pilietiškumo kompetencijos. Organizuotas ir įgyvendintas DofE programos projektas „Bandomasis žygis“ Mokinių kūrybingumo ir kultūrinio sąmoningumo ugdymui mokytojai įgyvendino projektą „Kukučio laboratorija“, kurio veiklos „Spalvos ir atspalviai“, „Stebuklų laboratorija. Ropė“, „Kelionė po tautosakos lobyną“ leido mokiniams per savo gyvenimišką patirtį, per atradimus, bandymus, tyrinėjimus pagilinti ir praplėsti žinias bei įgūdžius apie juos supančią aplinką, gamtos dėsnius.

Bendrabučio auklėtojos organizavo įvairias popietes tiek lauke, tiek vidaus patalpose: „Žiemos malonumai“, „Mažasis daržininkas“, „Mūsų senelių žaidimai, rateliai“, „Mūsų džiaugsmai ir rūpesčiai“, „Žaidimų karuselė“, „Ir nukrito klevo lapas“, „Bėkim, bėkim netingėkim“, dirbtuvėles „Vasarą prisiminus“.

Mokiniams bendraujant tarpusavyje, tobulėjo jų komunikaciniai gebėjimai, išvykose buvo plečiamas kultūrinis akiratis. Organizuotos šios išvykos į: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų, Klaipėdos zoologijos sodą, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąją biblioteką, zooparką „Raiba plunksna“, edukacijas „Kalėdų senelio name“ Šiluvoje(„Kūčiukų gamyba ir kepimas“, „Kalėdinių žaisliukų gamyba“, „Kalėdiniai žaidimai su virtualios realybės akiniais“.

Įgyvendinant ugdymo karjerai planą, mokykloje nuolat ieškoma įvairių praktinės veiklos formų. Sėkmingai įgyvendintas tęstinis technologijų ir meno projektas „Judėk, krutėk ir draugui padėk“, kuris prasiplėtė savo geografija. Jame dalyvavo ne tik Raseinių specialiosios mokyklos, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro, bet ir Kelmės specialiosios, Kėdainių „Spindulio“ mokyklų komandos. Projekto tikslas – supažindinti jaunimą su kuo daugiau profesijų: slaugytojo, kirpėjo, sodininko, daržininko, mūrininko-betonuotojo, staliaus, siuvėjo, dizainerio, muziejaus darbuotojo ir kt. Renginyje dalyvavo ir kviestiniai savo profesijoms atstovaujantys svečiai: Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro komanda bei Raseinių technologijos ir verslo mokyklos atstovė.

Tęsiama mokinių pažintis su įvairiomis profesijomis darbo vietoje. Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai lankėsi bendroje Lietuvos-Danijos-Norvegijos įmonėje UAB „Litspin“, kurioje labai daug vilnos perdirbimo įrangos, kur darbas automatizuotas, bet netrūksta ir sunkaus rankų darbo. Septynių mokinių grupė vyko į MB „Medoka“, kurioje įmonės savininkas Tomas Branauskas mokiniams pademonstravo, kaip dirbama su medienos apdirbimo, pjovimo, deginimo staklėmis. Papasakojo, kokių žinių ir įgūdžių reikia turėti norint pagaminti tam tikrus medienos gaminius. Dešimt mokyklos mokinių, lydimi Rotary klubo narių ir technologijų mokytojos, viešėjo Pšemislovo Neveravičiaus aštuonratės važiuoklės muziejuje Nemakščiuose, kuriame susipažino su senovinių baldų, gramofonų, radijo aparatų, pieno apdorojimo įrangos ir kitokių namų apyvokos reikmenų, automobilių kolekcijomis, atskiromis ekspozicijomis, skirtomis siuvėjo, batsiuvio, audėjos amatui, atkurtu aštuonračiu savaeigiu vežimu. Baigiamosios klasės mokiniai, lydimi karjeros specialistės ir socialinės pedagogės, svečiavosi Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, kur susipažino su įstaiga, apžiūrėjo virtuvę ir galėjo praktiškai išbandyti virėjo profesiją: kartu su kitais mokiniais gamino kvepiančius sausainius, juos dekoravo, o paskui ragavo. Mokinių grupė dalyvavo Raseinių Rotary klubo inicijuotoje edukacijoje – itališkos picos paruošimas ir kepimas. Atsivežę picų kepimo krosnelę bei paruoštus produktus, picerijos „Picasa“ savininkai Roberto Bianco ir Živilė Gečaite-Bianko teoriškai bei praktiškai pamokė mokinius tikros itališkos picos gaminimo pagrindų.

2023 metais iš 5 mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 5 tęsia ugdymą pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą. 3 mokiniai, baigę socialinių įgūdžių ugdymo programą, tobulina teorinius ir praktinius technologinius įgūdžius Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Pagrindinė kliūtis siekti tolesnio profesinio išsilavinimo – motyvacijos stoka, socialinės-ekonominės šeimos sąlygos bei negalios laipsnis.

Daugiau kaip trečdalis mokinių, suskirstytų į dvi grupes, penkias dienas per savaitę gyveno mokyklos bendrabutyje. Sėkmingai įgyvendinta popamokinio ugdymo programa „Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui“. Ugdytiniai įgijo dorinių, darbinių, sveikos gyvensenos, socialinės elgsenos įgūdžių.

Mokiniai pagal savo gebėjimus ir pomėgius galėjo rinktis neformaliojo švietimo programas, kurios glaudžiai siejosi su privalomųjų mokomųjų dalykų turiniu. Mokykloje veikė 9 neformaliojo švietimo būreliai ar studijos, kurias lankė 59 % mokyklos mokinių, vadovaujami 7 pedagogų.

Skip to content