Raseinių specialiosios mokyklos auklėtojo pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Raseinių specialiosios

mokyklos direktoriaus

2017 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. V-42

 

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Popietinio ugdymo „Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui“ programos auklėtojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Auklėtojas atskaitingas mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI AUKLĖTOJUI

 

4. Auklėtojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą;

4.2. turėti pedagogo kvalifikaciją;

4.3. turėti ne žemesnę kaip specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

4.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

4.6. gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu arba būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;

4.7. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.9. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą;

4.10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.11. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

 

III SKYRIUS

AUKLĖTOJO FUNKCIJOS

 

5. Auklėtojas vykdo šias funkcijas:

                      5.1. planuoja grupės ugdomąją veiklą;

                      5.2. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;

 5.3. kuria grupės ugdomąją aplinką;

 5.4. rengiasi neformaliojo švietimo veiklai ir ją veda;

                      5.5. rengia grupės vaikų ugdymo(-si) programas;

                      5.6. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų pasiekimus ir daromą pažangą;

                      5.7. vykdo ugdomosios grupės mokinių lankomumo apskaitą;

                      5.8. tvarko ugdomosios grupės mokinių maitinimo apskaitą;

                      5.9. bendradarbiauja su vaiko šeima, skatina tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti grupės veikloje;

5.10. teikia informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaikų ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.), pagal kompetenciją juos konsultuoja;

5.11. bendradarbiauja su kitais grupėje, mokykloje dirbančiais specialistais vaikų

ugdymo klausimais;

5.12. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose mokyklos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

5.13. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;

5.14. pastebėjęs mokinio atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, teikia jam pagalbą;

5.15. pastebėjęs ar įtaręs mokinį, apsvaigusį nuo psichiką veikiančių medžiagų, imasi atitinkamų priemonių;

5.16. dalyvauja planuojant mokyklos veiklą;

5.17. dalyvauja metodinėje veikloje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinime;

5.18. nuolat tobulina savo kvalifikaciją.

5.19. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

IV SKYRIUS

AUKLĖTOJO ATSAKOMYBĖ

 

                      6. Auklėtojas atsako už:

                      6.1. mokyklos nuostatuose, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų pareigų bei funkcijų tinkamą atlikimą;

                      6.2. korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą;

6.3. darbo ir priešgaisrinės saugos, higienos normų reikalavimų vykdymą;

6.4. emociškai saugios aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir    patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

                      7. Už pareigų nevykdymą, ar netinkamą jų vykdymą, darbo drausmės pažeidimus  atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Susipažinau ir sutinku vykdyti:

 

_____________________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė, data)

 

_____________________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė, data)

 

_____________________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė, data)

 

_____________________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė, data)

 

_____________________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė, data)

 

                                          

 

Skip to content