Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas 2022–2023 m. m.

PATVIRTINTA

Raseinių specialiosios

mokyklos direktoriaus

2022 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr. V-71

 

 

RASEINIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

2022–2023 M. M.

Tikslas – kurti saugią ir draugišką aplinką, užkirsti kelią smurtui ir patyčioms mokykloje ir jos teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos priemones, kurios padėtų išmokyti vaikus bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant.

Eil. Nr. Data Priemonės Atsakingi asmenys
Patyčių paplitimo mokykloje stebėsena
1. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis

 

Patyčių paplitimo mokykloje fiksavimas, informacijos apie patiriamas patyčias rinkimas Klasių vadovai, auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas
2. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis Patyčių paplitimo mokykloje analizė ir patyčių intervencijos vykdymas VGK nariai
Mokyklos bendruomenės supažindinimas su patyčių prevencijos vykdymu
3. 2022 m. spalis – lapkritis

 

Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimas su Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planu 2022-2023 mokslo metams. VGK pirmininkas, klasių vadovai

 

Mokyklos bendruomenės švietimas smurto ir patyčių prevencijos klausimais
4. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis

 

Pozityvaus klasių ir mokyklos mikroklimato formavimas. Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimas Klasių vadovai,

auklėtojai

5. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis Klasių valandėlių smurto, patyčių prevencijos klausimais mokiniams organizavimas Klasių vadovai
6. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių vaikai linkę smurtauti, individualus konsultavimas patyčių prevencijos ir intervencijos klausimais Psichologas, socialinis pedagogas,

klasių vadovai

7. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis

 

Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas patyčių prevencijos ar intervencijos srityje VGK pirmininkas
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymas
8. 2022 m. rugsėjis Prevencijos programų temų integravimas į mokomuosius dalykus: Mokytojai, klasių vadovai
8.1.   Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-494 ,,Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“  
8.2.   Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 ,,Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“  
9. 2022 m. rugsėjis – lapkritis

 

Individuali pagalba naujai atvykusiems mokiniams siekiant sėkmingesnės integracijos klasėje ir mokykloje Socialinis pedagogas,

psichologas, mokytojai, auklėtojai

10. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis Individualių konsultacijų ir pratybų organizavimas tikslinių grupių mokiniams Socialinis pedagogas, psichologas
11. 2022 m. rugsėjis – 2023 m. birželis Prevencinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas O. Jurgutis,

socialinis pedagogas

12.   Renginių, pageidaujamam mokinių elgesiui formuoti ir intervencijai vykdyti, organizavimas:  
12.1. 2022 m. spalis IX Solidarumo bėgimas „Junkis, bėk, padėk“

 

„Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir sveikatos stiprinimo“ komanda
12.2. 2022 m. lapkritis Tarptautinė Tolerancijos diena V. Navickienė
12.3. 2022 m. gruodis Tarptautinės antikorupcijos diena D. Stoškus
12.4. 2023 m. sausis – kovas Tęstinis projektas „Lietuva – Tėvynė mano“ Pilietinio ugdymo grupė
12.5. 2023 m. kovas Mėnuo „Be patyčių 2023“ Socialinis pedagogas,

psichologas

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant smurto ir patyčių prevenciją
13. Pagal poreikį Bendradarbiavimas su Raseinių rajono PK pareigūnais ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistais, sprendžiant smurto ir patyčių atvejus mokykloje  VGK nariai

PRITARTA

Mokyklos vaiko gerovės komisijos

2022 m. spalio 19 d. posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 3)