2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Skip to content