Priemimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Atsisiųsti: Priemimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

—–

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. birželio 18 d.

sprendimu Nr. TS-191

PRIĖMIMO Į RASEINIŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.   

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Bendrojo ugdymo mokyklos, komplektuodamos klases, vadovaujasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir šiuo Aprašu.

4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms (jų skyriams) nustato mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute patikslina:

4.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių skaičius, nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

4.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, mokinių, klasių skaičius mažinamas.

5. Raseinių specialiosios mokyklos klasių skaičius rajono Savivaldybės tarybos sprendimu pagal poreikį gali būti tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

6. Priėmimą į bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija. Mokyklos direktorius tvirtina mokinių priėmimo komisijos sudėtį, jos darbo reglamentą bei priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus.

7. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai registruojami Mokyklos prašymų registre vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. Asmenys, kurių prašymai nebuvo patenkinti, informuojami raštu, nurodant netenkinimo priežastis. Mokyklos interneto svetainėje viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą (priėmimą reglamentuojančius teisės aktus).

8. Mokykla privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir nereikalauti papildomų dokumentų, kurie neturi įtakos asmeniui priimti į mokyklą, išskyrus tuos, kurie reikalingi asmeniui įregistruoti į Mokinių registrą.

9. Aktualiems, šiame Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti,  sudaroma priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija iš Savivaldybės tarybos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba.

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO
PROGRAMAS KRITERIJAI

10. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

11. Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą nuo spalio 1 d. iki  rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas prašymai priimami per visus mokslo metus.

12. Priėmimo į bendrojo ugdymo bendrąsias mokyklas kriterijai:

12.1. į bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai(įbroliai) ir seserys (įseserės), ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

12.2. į bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus);

12.3. tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui pageidaujant mokytis kitoje, Savivaldybės tarybos nepriskirtos aptarnavimo teritorijos mokykloje, vaikas priimamas tuo atveju, jei joje yra laisvų mokymosi vietų;

12.4. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias Savivaldybės bendrąsias bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

13. Į Raseinių specialiąją mokyklą, skirtą 7– 21 metų mokiniams mokytis pagal pritaikytas pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, priimami asmenys dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems nustatyta:

13.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

13.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

13.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

14. Į Raseinių specialiąją mokyklą mokiniai priimami iš visos šalies eiliškumo tvarka, atsižvelgiant į dokumentų padavimo datą. Jei norinčiųjų mokytis Raseinių specialiojoje mokykloje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, kuriems nustatyti labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir jų gyvenamoji vieta deklaruota Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

15. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, šio Aprašo 14 punkte nenumatytais atvejais sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo mokykloje, skirtoje mokiniams dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priima bendrojo ugdymo mokyklos vadovas, išanalizavęs pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) rekomendaciją ir suderinęs su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

16. Į Raseinių specialiąją mokyklą priimami asmenys pateikia prašymą, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentus, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitus mokyklos nustatytus dokumentus. Taip pat, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendacijas, sveikatos būklės įvertinimus.

17. Į suaugusiųjų klases Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje priimami suaugę asmenys mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo.

18. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Jei per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinysir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKMO TVARKA

20. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal mokykloje teikiamas ugdymo programas, mokyklos vadovui pateikia:

20.1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

20.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

20.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus); pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus.

21.Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

22. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (ankstesnėje mokykloje). Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos vadovui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia).

23. Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęspradinio išsilavinimo pažymėjimąar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

24. Asmuo pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

25. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi iki pirmosios mokymosi dienos.

26. Mokymo sutartis sudaroma asmeniui naujai atvykus mokytis arba mokiniui, pradėjus mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo (judumo), mainų programą nenutraukiama.

27. Mokymo sutartį pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Mokyklos direktorius atsako už mokyklos bendruomenės narių supažindinimą su šiuo Aprašu.

29. Klausimai, neaptarti šiame Apraše, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Skip to content