Ugdymo organizavimas esant ekstremaliai situacijai

2022–2023 mokslo metų
Raseinių specialiosios mokyklos
ugdymo plano
priedas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS,
EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI
IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ
UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali
temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei,
laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo
procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo
procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).

2. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
2.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1 – 4 ir 5 klasių mokiniams;
2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6 – 10, SĮU klasių mokiniams;
2.3. 30 °C ar aukštesnė – 1 – 10, SĮU klasių mokiniams.
3. Mokyklos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo
proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių
ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali
priimti ugdymo organizavimo sprendimus:

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:
3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę,
3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką,
3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas,
3.1.4. priimti kitus ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos
aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu
mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu,
ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu
ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos direktorius sprendimą dėl ugdymo
proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu;

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti
ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo
būdu, vadovaujantis Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo
patvirtinimo“;

3.4. įvertinti, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu.
Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaryti sąlygas mokytis mokykloje, jeigu
mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai;
3.5. numatyti mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;
3.6. paskirti atsakingą asmenį, kuris teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso
organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo
bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo
procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informaciją apie tai skelbti
mokyklos tinklalapyje;

3.7. numatyti sąlygas, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie

įprasto ugdymo proceso organizavimo.

______________

Skip to content