Raseinių spec. m-klos korupcijos prevencijos 2024–2027 m. planas

PATVIRTINTA

Raseinių specialiosios

mokyklos direktoriaus

2024 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. V-44

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

2024–2027 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – mokykla) 2024–2027 metų korupcijos prevencijos planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir skirtas užtikrinti kryptingą, veiksmingą ir ilgalaikę korupcijos prevencijos kontrolę mokykloje.

2. Pagrindinės plane vartojamos sąvokos:

2.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

2.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

3. Plano strateginės kryptys: korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir mokyklos bendruomenės informavimas.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Raseinių specialioji mokykla – Raseinių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia įgyvendindama Valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, vidaus kontrolės politika, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

5. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinių ataskaitų rinkiniai, informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį.

6. Mokyklos taryba yra informuojama apie mokyklos metinį biudžetą (pajamas ir išlaidas). Darbuotojai informuojami darbuotojų susirinkimuose.

7. Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita kasmet pateikiama mokyklos tarybai, Raseinių rajono savivaldybės tarybai ir skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

  1. PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Plano tikslai:

8.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;

8.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai mokykloje pasireikšti ir jas šalinti.

9.11. Plano uždaviniai:

9.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

9.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, didinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.

9.3. vykdyti antikorupcinį bendruomenės švietimą ir informavimą;

9.4. ugdyti mokyklos bendruomenės nepakantumą korupcijai;

9.5. prisidėti prie ugdymo programose formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo;

9.6. didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę.

9.7. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą.

  1. PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

10. Skundų, pateiktų mokyklos piliečių ir kitų asmenų pageidavimų ir pastabų žurnale, sumažėjimas.

11. Anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičius ir santykis.

12. Įvykdytų ir neįvykdytų plano priemonių įgyvendinimas skaičiumi.

  1. PLANO ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

13. Planui įgyvendinti ir tikslams pasiekti sudaromas priemonių planas. Priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su plano įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

14. Plane numatytas priemones įgyvendina mokyklos direktorius ir priemonių plane nurodyti vykdytojai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Šis planas įsigalioja 2024 m. balandžio 30 d.

16. Planas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

2024–2027 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės

pavadinimas

Laukiamas

rezultatas

Vykdymo

laikas

Vykdytojas

1.

Korupcijos prevencijos

plano ir jo įgyvendinimo priemonių plano rengimas ir patvirtinimas

Parengtas planas ir jo

įgyvendinimo

priemonių planas

2024 m. balandžio 1 d.

Direktorius ir

atsakingas už korupcijos

prevencijos ir kontrolės

vykdymą mokykloje

2.

Korupcijos prevencijos

planas paskelbimas

mokyklos tinklalapyje

Mokyklos

bendruomenė

supažindinama su

prevencinėmis

priemonėmis

korupcijos

pasireiškimui

2024 m. balandžio mėn.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3.

Korupcijos prevencijos

plano integravimas į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos dalykus, klasių valandėles

Mokiniai supažindinami su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis

Kasmet

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

4.

Įvairių renginių (paskaitos, piešiniai, plakatai, šūkiai, diskusijos, pokalbiai) organizavimas per klasių valandėles Mokiniai dalyvauja antikorupciniuose renginiuose

Kasmet

Klasių vadovai

5.

Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas

Ugdomos mokinių

antikorupcinės nuostatos

Kasmet gruodžio mėn.

Socialinis pedagogas,

klasių vadovai

6.

Antikorupcinio švietimo mokyklos bendruomenei vykdymas. Paskaitų mokyklos darbuotojams

antikorupcijos

prevencijos temomis organizavimas

Mokyklos darbuotojai

suvoks korupcijos žalą, bus motyvuojami skaidriai vykdyti veiklą

1 x per metus

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

ūkvedys

7.

Skaidrus ir racionalus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo užtikrinimas Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Nuolat

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

8.

Gautų skundų, pranešimų, pasiūlymų apie korupcinio pobūdžio pažeidimus nagrinėjimas Užtikrinamas mokyklos administravimo, viešųjų paslaugų teikimo skaidrumas, atvirumas, teisinių ir antikorupcinių principų laikymasis

Esant reikalui

Sudaroma

antikorupcijos darbo grupė

9.

Informacijos apie laisvas darbo vietas viešas skelbimas mokyklos internetiniame puslapyje Užtikrinama skaidri mokyklos veikla

Nuolat

Direktorius, atsakingas už mokyklos svetainės administravimą

10.

Priėmimas į darbą

vadovaujantis teisės

aktais ir atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas,

nepriekaištingą kandidatų

reputaciją

Mokykloje dirbs

asmenys, turintys nepriekaištingą reputaciją ir atitinkantį išsilavinimą

Pagal poreikį

Direktorius

11.

Mokyklos direktoriaus metinės veiklos

ataskaitos pristatymas mokyklos tarybai ir bendruomenei

Vykdomas mokyklos bendruomenės narių informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą

Kasmet

Direktorius

12.

Mokyklos gautos labdaros, paramos, specialiųjų lėšų panaudojimo kontrolė Užtikrintos visų darbuotojų lygios galimybės, viešumas

Nuolat

Direktorius

13.

Savalaikio ir tinkamo privačių interesų deklaracijų pateikiamo kontrolė Laiku ir tinkamai pateikiamos privačių interesų deklaracijos

Kasmet

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą – mokytoja Reda Virbickaitė, paskirta Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-30.

Skip to content