Mokyklos patyciu prevencijos ir intervencijos tvarka 2017

Atsisiųsti: Mokyklos patyciu prevencijos ir intervencijos tvarka 2017

—–

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 25 d.
įsakymu Nr. V-68

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – mokykla) smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.
 2. Ši tvarka nustato mokyklos direktoriaus, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, vaiko gerovės komisijos, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) veiklą, sukuriant sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką mokykloje.
 3. Mokyklos direktorius, darbuotojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), vykdydami smurto ir patyčių prevenciją mokykloje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 56 straipsnio 17 punktu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymu (1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234), mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis mokiniams, mokymo sutartimi, mokytojų ir auklėtojų pareigybių aprašymais, mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašu, mokytojų etikos kodeksu, rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1268, mokyklos direktoriaus įsakymais, šia tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais smurto ir patyčių prevenciją.
 4. Tvarkos tikslas – siekiant ugdyti pozityvų mokinio elgesį ir sukurti draugišką ir saugią atmosferą, nustatyti, kokie turi būti daromi veiksmai individualiu, klasės, mokyklos, šeimos lygmeniu, siekiant užkirsti kelią smurtui ir patyčioms.
 5. Tvarka remiasi šiais principais:

5.1. į smurtą ir patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl lyties, seksualinės orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;

5.2. kiekvienas mokyklos darbuotojas ar mokinys, pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą ar patyčias, turi reaguoti ir jį stabdyti;

5.3. darbuotojai veiksmų imasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie smurtą ar patyčias amžiaus ir pareigų;

5.4. kiekvienas mokyklos bendruomenės narys geba tinkamai reaguoti patyčių situacijoje.

 1. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

6.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui:

6.1.1.žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.;

6.1.2.fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;

6.1.3.socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;

6.1.4.elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.

6.2. Smurto ar patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis mokyklos bendruomenės narių (mokinių, administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.

6.3. Smurto ar patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų smurto ar patyčių atveju, visiems patyčių dalyviams (patiriantiems, besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

6.4. Smurto ar patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos mokykloje stebėjimas renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui, reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

II. SMURTO, PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA MOKYKLOJE

 1. Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos direktorius, vaiko gerovės komisijos nariai, socialinis pedagogas, klasių vadovai, grupių auklėtojai, o ją vykdant dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai.
 2. Mokyklos direktorius yra atsakingas už šios tvarkos parengimą ir vykdymą, už stebėsenos rezultatais paremtą smurto ir patyčių prevencijos priemonių plano parengimą, vykdymą ir pristatymą mokyklos bendruomenei.
 3. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus paskirtas mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkas, kuris kasmet:

9.1. inicijuoja mokyklos bendruomenės narių apklausą ir apibendrina jos rezultatus;

9.2. atlieka mokykloje fiksuotų pranešimų apie smurtą ir patyčias analizę;

9.3. remdamasis apklausos ir pranešimų apie smurtą ir patyčias analizės duomenimis, rengia patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą;

9.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį vaiko gerovės komisijos posėdyje;

9.5. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo mokykloje;

9.6. atlieka kitus mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje numatytus veiksmus.

10. Klasių vadovai ir grupių auklėtojai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias, informuoja vaiko gerovės komisijos pirmininką apie prevencijos, intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje ir grupėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su smurtu ir patyčiomis.

 1. PATYČIŲ INTERVENCIJA MOKYKLOJE

11. Visais įtariamų ir realių smurto bei patyčių atvejais kiekvienas mokyklos darbuotojas ar mokinys (11.3 punkte nurodytu atveju), reaguodamas:

11.1. įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus smurtą ar patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;

11.2. jei asmeniui reikia pagalbos, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);

11.3. informuoja klasės vadovą ar grupės auklėtoją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias, elektroninių patyčių atveju pateikia išsaugotus įrodymus.

12. Klasės vadovas ar grupės auklėtojas, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias, smurtą:

12.1. išsiaiškina situaciją, nustato, ar tai patyčių/smurto atvejis;

12.2. pasitvirtinus patyčių atvejui, užpildo pranešimo apie patyčias formą (1 priedas), ją perduoda vaiko gerovės komisijos pirmininkui;

12.3. toliau stebi situaciją, bendradarbiauja su vaiko gerovės komisijos pirmininku, socialiniu pedagogu ir informuoja apie pokyčius.

13. Gavęs informaciją apie patyčias/smurtą vaiko gerovės komisijos pirmininkas:

13.1. užpildytą formą registruoja patyčių registracijos žurnale (žurnalas laikomas vaiko gerovės pirmininko kabinete);

13.2. imasi spręsti smurto ar patyčių situaciją;

13.3. nedelsiant praneša mokyklos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl švietimo pagalbos priemonių taikymo.

14. Mokiniui pasityčiojus iš mokyklos darbuotojo ar kito tuo metu mokykloje esančio žmogaus, asmuo, gavęs informaciją, pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias, informuoja mokyklos direktorių, kuris priima sprendimą dėl poveikių taikymo.

 1. Mokyklos darbuotojui pasityčiojus iš vaiko, asmuo, gavęs informaciją, pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias, informuoja mokyklos direktorių, kuris priima sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo.
 2. Visiems smurto ir patyčių dalyviams pagal individualius poreikius mokykloje teikiama socialinio pedagogo ar mokytojų/auklėtojų pagalba.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

________________________

Priedas Nr. 1

RASEINIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ IR PATYČIAS FORMA

______________

(pranešimo data)

1. Bendrieji duomenys

Kam pranešta apie smurtą ir/ar patyčias:

Kas pranešė apie smurtą ir/ar patyčias:

Kada įvyko smurtas ir/ar patyčios (data, val.):

Kur įvyko smurtas ir/ar patyčios:

2. Kokia patyčių forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota (pabraukti):

fizinės: vaiko užgauliojimas veiksmais (pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas, daiktų atiminėjimas ar gadinimas, plaukų pešiojimas ir pan.);

socialinės: įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas;

elektroninės: patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus (nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimas, skaudinantis bendravimas pokalbių kambariuose, vaiko asmeninio gyvenimo detalių viešinimas, tapatybės pasisavinimas ir pan.).

kiti pastebėjimai (įrašyti):

3. Ar yra žinomas tokio elgesio pasikartojimas?

4. Duomenys apie smurto ir/ar patyčių dalyvius

Vaiko (-ų), patyrusio (-ių)smurtą ir/ar patyčias, vardas, pavardė, klasė, grupė

Vaiko (-ų), kuris (-ie) smurtavo ir/ar tyčiojosi, vardas, pavardė, klasė, grupė:

Vaiko (-ų), stebėjusio (-ių)smurtą ir/ar patyčias, vardas, pavardė, klasė, grupė:

5. Išsamesnė informacija apie įvykį

6. Pedagogo ar kito mokyklos darbuotojo elgesys šioje situacijoje

7. Veiksmų po įvykio planas (pildo klasės vadovas, auklėtojas ar pagalbos mokiniui specialistas):

Su vaiku, patyrusiu smurtą ir/ar patyčias:

Su vaiku, kuris smurtavo ir/ar tyčiojosi:

Su stebėtojais:

Su smurto ir/ar patyčių dalyvių tėvais (globėjais, rūpintojais):

Su kitais mokyklos darbuotojais:

8. Kita informacija (įrašyti)

Skip to content