Pradinis ugdymas

Atsisiųsti: Pradinis ugdymas

——

1 – 4 klasių mokiniai ugdomi pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą, kuri skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sutrikusio intelekto, taip pat ir turintiems kompleksinių negalių (kai intelekto sutrikimas yra negalių derinio dalis).
Programos paskirtis – individualizuoti bendrosios pradinio ugdymo programos turinį ir ugdymo procesą, atsižvelgus į kiekvieno mokinio individualius specialiuosius ugdymosi poreikius, sąlygojamus jo asmenybės ypatumų, gebėjimų, intelekto sutrikimo laipsnio (jis gali būti nežymus, vidutinis, žymus ar labai žymus), intelekto sutrikimo ir kitų negalių derinių ypatumų, sveikatos būklės, jo tėvų (globėjų) lūkesčių, siekiant sudaryti sąlygas mokiniui išsiugdyti jo gebėjimus atitinkančias kompetencijas: elementaraus raštingumo, socialinių įgūdžių pradmenis ir pasirengti tęsti ugdymąsi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.
Pradinio ugdymo individualizuotą programą rengia pati mokykla, atsižvelgdama į konkretaus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo ir jo tėvų (globėjų) lūkesčius, mokyklos galimybes. Programos trukmė – 4 metai.

Skip to content