Mokyklos istorija, vizija, misija, filosofija

MOKYKLOS ISTORIJA

♦1938 metais Maironio vardo pradinėje mokykloje atidaroma klasė vaikams su proto negalia.

♦1964 metais mokyklos direktorius Pranas Lazdauskas padeda pamatinį akmenį Raseinių specialiosios mokyklos pastatams.

♦1966 metų lapkričio mėnesį naujosiose patalpose prasideda pamokos.

♦1974 metais mokyklai vadovauja direktorius Bronius Tūbelis. Didelis dėmesys kreipiamas į ugdymo proceso kokybę, plečiama darbinio mokymo bazė. Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams įsigyti siuvėjo, batsiuvio, dažytojo-tinkuotojo, staliaus, daržininko specialybes,  o praktiką atlikti Raseinių įmonėse ir įstaigose.

♦1981-1992 metais mokyklai vadovauja direktorius Zigmas Butkus. Pradedama popamokinio darbo reforma, nukreipta į darbinio ugdymo optimizavimą, siekiant, kad ugdytiniai susiformuotų tvirtus darbinius įgūdžius ir lengviau integruotųsi į visuomenę. Įvairius remonto darbus – kieto ir minkšto inventoriaus taisymo, patalpų ir mokyklos aplinkos tvarkymo – vykdo mokyklos mokiniai, padedami pedagogų.

♦1992 metai. Tai labai sudėtingas laikotarpis su gausybe permainų. Šiuo laikotarpiu mokyklai pradeda vadovauti direktorė Angelė Linartienė. Pirmieji Lietuvos Nepriklausomybės žingsniai. Kuriama Tautinės mokyklos koncepcija. Vykdoma švietimo reforma. Atsiranda ilgai lauktas Specialiojo ugdymo įstatymas, įnešęs daug naujovių organizuojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą. Atkreiptas dėmesys į vaikus, turinčius vidutinę, žymią ir labai žymią proto negalią.

♦1997 metais mokykloje atidaroma pirma lavinamoji klasė. Rėmėjų dėka rekonstruojamos pirmojo aukšto patalpos ir pritaikomos vaikams, turintiems kompleksinę negalią.

♦1999 metais pasikeičia mokyklos steigėjas. Iš Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos mokykla pereina į Kauno apskrities viršininko administracijos pavaldumą.

♦2005 metais pakeistas mokyklos pavadinimas į Raseinių specialioji mokykla.

♦2010 m. liepos 1 d. vėl keičiasi mokyklos steigėjas. Iš Kauno apskrities viršininko administracijos pavaldumo mokykla pereina Raseinių rajono savivaldybės žinion.

♦2021 m. spalio 1 d. mokyklai pradeda vadovauti direktorė Sandra Maslauskienė. Lapkričio mėnesį mokykla atšventė 55-ąjį gimtadienį, toliau puoselėdama mokyklos tradicijas, diegdama mokiniams tautos ir krašto tradicijas, papročius, kultūrą bei vertybes, atsiliepdama į dabarties aktualijas, telkdama mokyklos bendruomenę spręsti šiuolaikinei mokyklai keliamus reikalavimus.

VIZIJA MISIJA FILOSOFIJA
Jauki, saugi, sveika, patraukli, atvira naujovėms ir visuomenei, formuojanti teigiamą požiūrį į neįgaliuosius mokykla, suteikianti galimybes asmenybei atsiskleisti ir puoselėti savo gebėjimus bei sėkmingai integruotis į visuomenę.  Teikti  individualizuotą ugdymą regiono sutrikusio intelekto vaikams, tenkinti ugdytinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, skleisti gerąją darbo patirtį dirbantiems su specialiųjų poreikių asmenimis. Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą

 

Skip to content