Priešmokyklinis ugdymas

6 metų vaikai ugdomi pagal pritaikytą Priešmokyklinio ugdymo programą, kurią
rengia mokyklos pedagogai, atsižvelgdami į į specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, kiekvieno
vaiko patirtį, galias.

Programos tikslas – vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis,
užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti
mokytis mokykloje. Programos trukmė – 1 metai.

Mokyklos pedagogai ne tik vaiko pagalbininkai, patarėjai, partneriai, bet ir puikūs
savo profesijos žinovai, gebantys pažinti vaiką ir jo raidos ypatumus, tinkamai vertinti jo
pasiekimus bei daromą pažangą. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogo veikla remiasi
tokiomis žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais, kaip esminių vaiko poreikių žinojimas, jų tenkinimo
būdų bei galimybių suvokimas, vaikų raidos ypatumų ir specifinių poreikių išmanymas, vidinių
vaiko galių, lemiančių jo asmenybės raidą, puoselėjimas, bei tinkamos aplinkos sukūrimas.
Įgyvendinant programas, svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų
džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos
vaikams ugdytis programose numatytas kompetencijas.

Skip to content