Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Raseinių specialiosios

mokyklos direktoriaus

2023 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. V-100

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO PRITAIKYTAS, IKIMOKYKLINIO, PRADINIO BEI PAGRINDINIO INDIVIDUALIZUOTAS IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMAS,  LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Raseinių specialiosios mokyklos (toliau – mokyklos) mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio pritaikytas, ikimokyklinio, pradinio bei pagrindinio individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato nepilnamečių ir pilnamečių mokinių, besimokančių pagal minėtas ugdymo programas (toliau kartu – mokiniai), praleistų mokymosi dienų ir (ar) pamokų pateisinimo galimybes, informavimo apie neatvykimą į mokyklą laiką ir būdus, mokyklos veiksmus užtikrinant punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.
 2. Tvarkos aprašo paskirtis – padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalies 7 ir 8 punktų, 46 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 47 straipsnio 2 dalies 7 punkto, 49 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir 59 straipsnio 8 dalies 4 punkto nuostatų įgyvendinimą.
 3. Mokyklos nelankymas tvarkos apraše suprantamas kaip mokinio neatvykimas į mokyklą, nedalyvavimas pamokoje (ar jos dalyje), kuri privaloma pagal mokyklos pamokų tvarkaraštį ar kitame privalomame ugdymo proceso užsiėmime.
 4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKINIO PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO GALIMYBĖS

 

 1. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne TAMO (toliau – el. dienyne). Mokytojas privalo fiksuoti mokinio nebuvimą pamokoje mokyklos el. dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“. Mokinio neatvykimas į mokyklą, nedalyvavimas pamokoje (ar jos dalyje) gali būti pateisintas dėl šių priežasčių:

5.1. ligos ar apsilankymo pas gydytoją:

5.1.1. ne daugiau nei 10 mokymosi dienų per kalendorinį mėnesį gali pateisinti nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pats pilnametis mokinys,

5.1.2. mokiniui praleidus daugiau nei 10 mokymosi dienų per kalendorinį mėnesį, praleistos pamokos pateisinamos nepilnamečio mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) arba paties pilnamečio mokinio, užpildant Tvarkos aprašo priede pateiktą formą, pateikus gydytojo pažymą (jei gydytojas ją išrašo), arba išrašą iš www.esveikata.lt sistemos;

5.2. kitų svarbių asmeninių priežasčių (artimųjų ligos, mirties, nelaimingų atsitikimų ir pan.):

5.2.1. nepilnamečio mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pilnamečio mokinio prašymu gali būti pateisinamos ne daugiau nei 5 mokymosi dienos per pusmetį,

5.2.2. mokykla gali pateisinti ir daugiau mokymosi dienų, jei yra objektyvios ir pagrįstos priežastys (pateikus pagrindžiančių tai dokumentų kopijas ar informavus dėl tokio poreikio);

5.3. nepalankių oro sąlygų, įvykių, susijusių su visuomeniniu, mokykliniu ar kitu transportu, kuriuo mokinys vyksta į mokyklą, eismo sutrikimų ar kitų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

5.4. mokinio dalyvavimo sporto varžybose, išvykose ir/ar kitame ugdomajame renginyje (toliau – renginys), kuris organizuojamas mokyklos ar kitų įstaigų ir institucijų;

5.5. mokinio tikslinio kvietimo atvykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą (pvz., švietimo pagalbos tarnybą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo    ar jos įgaliotą teritorinį skyrių, teismą, policijos komisariatą ir kt.);

5.6. dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų mokiniui esant mokykloje (pamokų tvarkaraštyje nustatytu laikotarpiu).

 1. Mokinio praleistas pamokas, pateisina klasės vadovas, pažymėdamas tai el. dienyne.
 2. Nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu pateisina tvarkos aprašo 5.1.2 papunktyje nustatytą praleistų mokymosi dienų skaičių užpildydami tvarkos aprašo priede pateiktą formą.
 3. Pilnametis mokinys ar jo atstovas raštu pateisina tvarkos aprašo 5.1.2 papunktyje nustatytą praleistų mokymosi dienų skaičių, užpildydamas tvarkos aprašo priede pateiktą formą.

 

III SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE NEATVYKIMĄ Į MOKYKLĄ

 

 1. Pilnametis mokinys ar jo atstovas privalo:

9.1. negalėdamas atvykti į mokyklą ar dalyvauti pamokoje iki tos dienos pamokų pradžios, esant objektyvioms priežastims, ne vėliau kaip tą pačią dieną iki pamokų pabaigos telefonu, trumpąja žinute ar per pokalbių programėlę pranešti klasės vadovui, grupės vadovui, bendrabučio auklėtojui ar socialiniam pedagogui apie neatvykimo į mokyklą ar nedalyvavimo pamokoje priežastis;

9.2. telefonu, trumpąja žinute ar per pokalbių programėlę klasės vadovui ar socialiniam pedagogui pranešti, kad buvo kreipęsis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei dėl ligos ar apsilankymo sveikatos priežiūros įstaigoje per kalendorinį mėnesį praleido daugiau nei 10 mokymosi dienų;

9.3. dieną prieš lankymąsi valstybinėje ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje  telefonu, trumpąja žinute ar per pokalbių programėlę pranešti klasės vadovui, grupės vadovui, bendrabučio auklėtojui ar socialiniam pedagogui;

 1. Nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), veikdami išimtinai geriausiais vaiko interesais, privalo:

10.1. telefonu, trumpąja žinute ar per pokalbių programėlę ne vėliau kaip iki tos dienos pamokų pradžios, kurią nepilnametis mokinys negali atvykti į mokyklą ar dalyvauti pamokoje, arba esant objektyvioms priežastims ne vėliau kaip tą pačią dieną iki pamokų pabaigos, klasės vadovui, grupės vadovui, bendrabučio auklėtojui ar socialiniam pedagogui apie neatvykimo į mokyklą ar nedalyvavimo pamokoje priežastis;

10.2. telefonu, trumpąja žinute ar per pokalbių programėlę klasės vadovui, grupės vadovui, bendrabučio auklėtojui ar socialiniam pedagogui pranešti, kad dėl vaiko ligos buvo kreiptasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei nepilnametis mokinys dėl ligos ar apsilankymo sveikatos priežiūros įstaigoje per kalendorinį mėnesį praleido daugiau nei 10 mokymosi dienų;

10.3. dieną prieš nepilnamečio mokinio lankymąsi valstybinėje ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje telefonu, trumpąja žinute ar per pokalbių programėlę pranešti klasės vadovui, grupės vadovui, bendrabučio auklėtojui ar socialiniam pedagogui.

 

IV SKYRIUS

PRIEMONĖS MOKYKLOS LANKOMUMUI UŽTIKRINTI

 

 1. Susitarimai dėl mokinio mokyklos lankymo nustatomi šiame apraše ir mokymo sutartyje.
 2. Mokykloje stebimas mokinių mokyklos (pamokų) lankymas, analizuojamos mokyklos nelankymo priežastys, priimami sprendimai dėl mokyklos lankymo gerinimo.
 3. Jei mokinys pažeidžia pareigą punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir (ar) kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų, per kalendorinį mėnesį mokinys praleidžia daugiau mokymosi dienų, nei numatoma tvarkos apraše, arba nėra informacijos apie mokyklos nelankymo priežastis, klasės vadovas įspėja mokinį ir nepilnamečio mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) bei juos informuoja apie tvarkos aprašo 14–17 punktuose nustatytus galimus mokyklos veiksmus, jei mokinys einamųjų mokslo metų metu pakartotinai pažeis šią mokinio pareigą.
 4. Jei mokinys einamųjų mokslo metų eigoje pakartotinai pažeidžia mokinio pareigą – punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir (ar) kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų, įvertinus pažeidimų aplinkybes ir apimtis, mokinio Mokyklos nelankymo klausimas gali būti teikiamas nagrinėti mokyklos vaiko gerovės komisijoje.
 5. Jei mokinys po svarstymo mokyklos vaiko gerovės komisijoje ir teikiant jos rekomenduotą švietimo pagalbą einamųjų mokslo metų eigoje nevykdo pareigos – punktualiai ir reguliariai lankyti okyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų – mokyklos vadovas mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymu kreipiasi raštu į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo.
 6. Mokykla, turėdama pagrįstos informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus, vaiko teisių ir geriausių interesų neužtikrinimą bei tai pagrindžiančius faktus ir priemones, kurių buvo imtasi situacijai išsiaiškinti ir spręsti, kreipiasi raštu į tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių spręsti klausimą dėl galimo vaiko teisių pažeidimo ir galimų pagalbos ir (ar) poveikio (pvz., administracinės atsakomybės taikymo) priemonių taikymo.
 7. Jei mokinys nelankė mokyklos ir per kalendorinį mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų, mokykla, išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, gali kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio pritaikytas, ikimokyklinio, pradinio bei pagrindinio individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašą tvirtina mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Tvarkos aprašas skelbiamas viešai mokyklos interneto svetainėje.
 2. Su Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio pritaikytas, ikimokyklinio, pradinio bei pagrindinio individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašu Mokykla supažindina mokinius klasės valandėlių metu, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) tėvų susirinkime, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, kitus už mokinių lankomumo užtikrinimą mokykloje atsakingus asmenis – per DVS sistemą.
 3. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti pranešimai, informacija dėl mokinių praleistų mokymosi dienų ir (ar) nedalyvavimo pamokose pateisinimo, nekaupiami.

 

 

____________________

 

SUDERINTA

Raseinių specialiosios mokyklos

tarybos 2023 m. gruodžio 13 d.

posėdyje, protokolo Nr. 5

 

 

Raseinių specialiosios mokyklos mokinių,

besimokančių pagal priešmokyklinio pritaikytas,

ikimokyklinio, pradinio bei pagrindinio individualizuotas

ir socialinių įgūdžių ugdymo programas,

lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo

priedas

RASEINIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

 

________________________________________________________________________________

(Tėvų (globėjų, rūpintojų)/pilnamečio mokinio vardas, pavardė)

 

 

________________________________________________________________________________________________

(Adresas, telefono numeris)

 

 

________________klasės vadovei (-ui)

 

 

PRAŠYMAS

 

20__ – ___ – ___

Raseiniai

 

 Prašau pateisinti mano sūnaus (dukros) / globotinio (-ės)____________________________   

 

praleistas pamokas nuo_________________ iki _________________, arba / ir jei praleistos pavienės

 

pamokos _________________________________________________________________________

                                                     (nurodyti datą ir pamokų skaičių)

 

Nelankymo priežastis:________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra tiksli ir atitinka faktus.

 

____________________                                                                                                                                                   ________________________________

     (parašas)                                                                                        (Tėvų (globėjų, rūpintojų)/pilnamečio mokinio vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content