Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Atsisiųsti: Raseinių specialiosios mokyklos mokiniu vezimo mokykliniu autobusu tvarkos aprasas

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. V-107

 

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1. Raseinių specialiosios mokyklos mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklos mokinių vežimo į/iš mokyklą/os tvarką, mokinių vežimą organizuojančių ir vykdančių asmenų funkcijas, pareigas ir atsakomybę.

2. Aprašo paskirtis – reglamentuoti mokinių vežimą mokykliniu autobusu, kad būtų užtikrintas tinkamas ir saugus mokinių vežimas į mokyklą ir atgal.

3. Mokinių vežimas mokykliniais autobusais organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Kelių eismo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. mokyklinis autobusas – vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami mokyklos mokiniai;

4.2. lydintis asmuo – mokyklos vadovo paskirtas asmuo, vykdantis vaiko įlaipinimą, išlaipinimą į(iš) autobusą(o) ir atsakantis už jo saugumą kelionės metu.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU ORGANIZAVIMAS

5. Kiekvienais mokslo metais mokyklinio autobuso sustojimo vietas, maršrutus, grafikus ir vežamų mokinių sąrašus, dalyvaujant mokyklinio autobuso vairuotojui, nustato ir sudaro už organizuotą mokinių vežimą atsakingas asmuo, tvirtina mokyklos direktorius.

6. Sustojimo vietos nustatomos, maršrutai, grafikai ir vežamų mokinių sąrašai sudaromi ir, jei prireikia, koreguojami, įvertinus mokinių važiavimo poreikius arba jei į mokyklą atvyksta naujas mokinys.

7. Vienu metu vežamų mokinių negali būti daugiau, negu mokykliniame autobuse yra sėdimų vietų keleiviams.

8. Mokyklinio autobuso sustojimo vietos parenkamos ten, kur kelio neužstoja kliūtys, yra geras matomumas į abi puses. Sustojimo vietos neturi būti ties kelio vingiu ar ištisine ženklinimo linija, įkalnėje, nuokalnėje, ten, kur dėl riboto matomumo sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Sustojimo vietos turi būti nustatomos taip, kad mokiniams nereikėtų kirsti važiuojamosios kelio dalies.

9. Kelionių maršrutus, grafikus ir vežamų mokinių sąrašus privalo turėti vairuotojas ir už mokinių vežimo organizavimą atsakingas mokyklos darbuotojas. Jeigu maršrutai ir grafikai keičiami, su pakeitimais nedelsiant supažindinami mokiniai ir jų tėvai (globėjai ar rūpintojai), kuriems ši informacija yra aktuali.

III SKYRIUS

MOKINIŲ VEŽIMAS MOKYKLINIU AUTOBUSU

10. Vairuotojas iki mokinių vežiojimo nustatytu(-ais) maršrutu(-ais) pradžios turi žinoti mokinių vežimo maršrutą, grafiką, sustojimo vietas, kitus su vežimu susijusius dokumentus, susipažinti su vežamais mokiniais.

11. Už organizuotą mokinių vežimą atsakingas asmuo ir vairuotojas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) turi aptarti važiavimo tvarką ir taisykles.

12. Mokykliniame autobuse nuolat važiuoja mokinius lydintis asmuo.

13. Mokiniai įlaipinami ar išlaipinami tik patvirtinto maršruto numatytose nuolatinėse mokyklinio autobuso sustojimo vietose. Iki mokyklinio autobuso sustojimo vietos palydi ir juos pasitinka tėvai (globėjai, rūpintojai), o į mokyklą ir iš mokyklos iki autobuso palydi mokinius lydintis asmuo arba kitas direktoriaus paskirtas mokyklos darbuotojas.

14. Jeigu mokinys susirgo ar dėl kitų priežasčių nedalyvaus ugdymo procese, tėvai (globėjai, rūpintojai) iš anksto privalo informuoti vairuotoją arba mokinius lydintį asmenį.

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegę saugos diržus, nevaikščioti. Vežant mokinį neįgaliojo vežimėlyje, vežimėlis turi būti pritvirtintas tam skirtomis prisegimo sistemomis. Jei vežant mokinius naudojamos specialios sėdynės, jos turi būti pritaikytos mokinių ūgiui ir svoriui pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Rekomenduojama, kad mokiniai turėtų nuolatines sėdėjimo vietas.

16. Tik mokykliniam autobusui sustojus, mokiniai gali prieiti prie autobuso, norėdami įlipti, o pakilti iš užimamų sėdimų vietų, norėdami išlipti. Atidaryti autobuso duris ir įleisti arba išleisti mokinius vairuotojas turi tik autobusui sustojus ir įsitikinęs, kad yra saugu.

17. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui, mokinių negalima palikti vienų, be priežiūros. Įvykus eismo įvykiui, jei yra sužeistų, reikia nedelsiant kviesti greitąją medicininę pagalbą ir policiją, jei įmanoma, suteikti pagalbą.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

18. Mokyklinį autobusą turinčios mokyklos vadovas:

18.1. išsiaiškina mokinių važiavimo poreikius, nustato mokinių instruktavimo tvarką, tvirtina pavežamų į mokyklą ir iš jos mokinių sąrašą ir grafiką pagal maršrutus, prireikus jį koreguoja;

18.2. tvirtina mokyklinio autobuso vairuotojo pareiginį aprašą, nustato jo instruktavimo tvarką;

18.3. skiria mokinius lydintį asmenį, nustato jo funkcijas, teises ir pareigas;

18.4. skiria už mokinių vežimo organizavimą atsakingą asmenį, nustato jo funkcijas, teises ir pareigas;

18.5. užtikrina mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokyklinio autobuso maršrutus, grafikus, sustojimo vietas, mokinių elgesį važiuojant, sustojus, neatvykus mokykliniam autobusui;

18.6. užtikrina anksti į mokyklą atvežamų ir laukiančių pamokų pradžios mokinių ir mokinių, laukiančių mokyklinio autobuso po pamokų ar kitų renginių, užimtumą, atsako už jų saugumą;

18.7. kontroliuoja mokinių vežimo kokybę, nedelsdamas reaguoja į mokinių vežimo mokykliniu autobusu trūkumus ir juos šalina.

19. Už organizuotą mokinių vežimą atsakingas asmuo vykdo mokyklos vadovo nustatytas funkcijas, palaiko nuolatinį ryšį tarp vairuotojo, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos, sprendžia kasdienius klausimus ir aiškinasi nenumatytas situacijas.

20. Vairuotojas veža mokinius vadovaudamasis Kelių eismo taisyklėmis ir šiuo aprašu. Jis privalo nedelsdamas informuoti savo darbdavį ir/ar už organizuotą mokinių vežimą atsakingą asmenį apie visas iškilusias mokinių vežimo problemas (maršrutų organizavimo, autobuso techninio aptarnavimo ir remonto, techninės apžiūros, grafiko, mokinių elgesio, jų punktualumo ir t. t.).

21. Vairuotojas ir mokinius lydintis asmuo turi:

21.1. kultūringai ir mandagiai elgtis;

21.2. prižiūrėti, kad mokiniai saugiai įliptų į transporto priemonę ir išliptų iš jos, naudotųsi įrengtomis prisegimo sistemomis;

21.3. stebėti, kad mokiniai nešiukšlintų, netriukšmautų, užkirsti kelią drausmės pažeidimams ir patyčioms;

21.4. užtikrinti, kad vežant mokinius, mokyklinio autobuso salone nebūtų vežama jokių krovinių, aštrių ar sunkių daiktų, kurie sukeltų pavojų staigiai stabdant ar eismo įvykio metu, bei kad nebūtų vežami pašaliniai asmenys arba daugiau mokinių, negu mokykliniame autobuse yra sėdimų vietų.

22. Mokyklinio autobuso vairuotojas, vykdydamas pareigas, už įvykio keliuose padarinius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Mokyklinio autobuso vairuotojui ir mokinius lydinčiam asmeniui, už mokinių vežimo organizavimą atsakingam asmeniui ir mokyklos vadovui drausminės nuobaudos dėl jų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo skiriamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Už mokinių vežimo organizavimą atsakingas asmuo kasmet analizuoja ir vertina mokinių vežimo mokykliniu autobusu poreikio tenkinimą, kokybę, mokinių saugumo užtikrinimą, priima sprendimus dėl mokinių vežimo gerinimo.

25. Laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu mokykliniu autobusu mokiniai gali būti vežami į neformaliojo vaikų švietimo įstaigas; švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti; pažintines ir kultūrines išvykas; savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius (konkursus, varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus renginius). Taip pat mokyklinis autobusas gali būti naudojamas ugdymo organizavimo procesui aprūpinti ir mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo renginius vežti.

26. Šis aprašas gali būti keičiamas Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymu.

_______________________

 

Skip to content