Raseinių spec. m-klos 2023 metų veiklos planas

Raseiniu spec. m-klos 2023 m. veiklos planas

                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                                Raseinių specialiosios

                                                                                                                                                mokyklos direktoriaus

                                                                                                                                               2023 m. sausio 3 d.     

                                                                                                                                               įsakymu Nr. V-3

 

                                                                                                                                               PRITARTA

                                                                                                                                              Mokyklos tarybos

                                                                                                                                              2023 m. sausio 3 d.

                                                                                                                                             posėdžio nutarimu

                                                                                                                                              (protokolo Nr. 1)

                                                                                                                                         

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2023 METŲ VEIKLOS

PLANAS

 

 1. BENDROJI DALIS

 

                Raseinių specialiosios mokyklos 2023 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 punkto nuostatomis, mokyklos strategija, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, atsižvelgiant į mokyklos socialinės aplinkos ypatumus, vykdomą veiklą bei turimus išteklius, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus.

                Planas nustato Raseinių specialiosios mokyklos metinius prioritetą, tikslą bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti.

                      Planą rengė darbo grupė, patvirtinta Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl darbo grupės sudarymo 2023 metų mokyklos veiklos planui parengti ir įgyvendinti“.

 

 1. VEIKLOS ANALIZĖ

 

2022 metų tikslui – skatinti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, tobulinant ugdymo(si) kokybę, orientuotą į mokinių socialines kompetencijas ir gebėjimus – pasiekti įgyvendinti šie uždaviniai:

 1. Ugdymo procesą orientuoti į patyriminį ugdymą, aktyviai naudojant ir pritaikant netradicines erdves, skatinant mokinių įsitraukimą į mokyklos kūrimą.
 2. Plėtoti gerąją mokyklos bendruomenės narių, socialinių partnerių patirtį ugdymo proceso tobulinimui.
 3. Stiprinti mokyklos bendruomenės lyderystės kompetenciją skatinant socializacijos, socialinio emocinio intelekto, pilietiškumo, kūrybiškumo veiklų įgyvendinimą.

Įgyvendinant 1 uždavinį – ugdymo procesą orientuoti į patyriminį ugdymą, aktyviai

naudojant ir pritaikant netradicines erdves, skatinant mokinių įsitraukimą į mokyklos kūrimą –  didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių patyriminiam ugdymui, jų įsitraukimui į mokyklos kūrimą, racionaliai išnaudojant ir pritaikant netradicines tiek mokyklos erdves, tiek ir už jos ribų.

Mokykloje ugdomi mokiniai, kurie turi negalią dėl intelekto sutrikimo, kompleksinę

negalią bei kitus sutrikimus.

1 lentelė. Mokinių skaičius pagal sutrikimus

Sutrikimas Mokinių skaičius
Negalia dėl: 45
įvairiapusių raidos sutrikimų 2
nežymaus intelekto sutrikimo 27
vidutinio intelekto sutrikimo 16
žymaus intelekto sutrikimo 0
Kompleksinė negalia 17
Iš viso: 62

Kaip ir kasmet, atsižvelgiant į mokinių galimybes, interesus, poreikius, psichines ir fizines galias, visiems mokiniams pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas parengtos pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotos bei socialinių įgūdžių ugdymo programos. Įgyvendinant ugdymo programas, kas pusmetį buvo aptariami ugdytinių pasiekimai ir atsižvelgiant į rezultatus, numatomi tolimesni mokinių ugdymo tikslai. Pasibaigus trijų mėnesių nuo mokslo metų pradžios adaptaciniam laikotapiui, aptarti naujai atvykusių mokinių adaptacijos klausimai, kas pusmetį – ugdytinių pasiekimai, kurie padėjo sėkmingiau planuoti ir organizuoti tolimesnes ugdymo(si) veiklas, individualiai konsultuojant mokinių, turinčių ugdymo(si) sunkumų, tėvus (globėjus, rūpintojus).

2 lentelė. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas

Ugdymo programos pavadinimas Vaikų/mokinių skaičius
Ikimokyklinio ugdymo 3
Priešmokyklinio ugdymo 4
Pradinio ugdymo individualizuota 12
Pagrindinio ugdymo individualizuota 4
Socialinių įgūdžių ugdymo 19
Iš viso: 62

Trečdalis mokinių, suskirstytų į dvi grupes, penkias dienas per savaitę gyveno mokyklos bendrabutyje. Sėkmingai įgyvendinta popamokinio ugdymo programa „Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui“. Ugdytiniai įgijo darbinių, sveikos gyvensenos, dorinių, pilietinių vertybių ir socialinės elgsenos įgūdžių. Mokiniai pagal savo gebėjimus ir pomėgius galėjo rinktis neformaliojo švietimo programas. Neformalusis švietimas glaudžiai siejosi su privalomųjų mokomųjų dalykų/veiklų turiniu. Savo veiklą vykdė 9 neformaliojo švietimo būreliai ar studijos, kuriuos lankė 55 % mokyklos mokinių, vadovaujami 8 pedagogų. Dėl tolimų maršrutų dalis mokinių negalėjo dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinime.

3 lentelė. Neformaliojo švietimo būreliai ir studijos

Eil. Nr. Pavadinimas Vadovas
1. Technologijų būrelis „Molinuko dirbtuvėlė“ Judita Olechnavičienė
2. Technologijų būrelis „Darbščios rankos“ Laimutė Jurevičienė
3. Sporto klubas „Sveikuolis“ Donatas Stoškus
4. Šokių studija „Ei, op!“ Vilma Vedauskienė
5. Dainavimo būrelis „Skambi daina“ Sandra Maslauskienė
6. Teatro studija ,,Aitvariukas“ Vilma Vedauskienė
7. Dailės studija Jolanta Narbutaitė
8. Ekologinio ugdymo klubas „Giliukai“ Lina Valantinienė
9. Etnokultūrinio ugdymo būrelis „Paparčio žiedas“ Vaida Trumpiūtė
  Iš viso:  

Pagal mokyklos ugdymo planą 100 % neformaliojo švietimo valandų buvo paskirstytos atsižvelgiant į mokinių poreikius, klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą.

4 lentelė. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas pagal veiklos kryptis

Neformaliojo švietimo veiklos kryptis Valandų skaičius
Meninė raiška 8
Sportinė-sveikatinimo veikla 2
Technologinė veikla 3,75
Kitos saviraiškos programos 4
Bendras NŠ valandų skaičius pagal UP 17,75

Vadovaujantis ŠPT rekomendacijomis, 100 % ugdytinių teikta įvairiapusė švietimo pagalba.

    5 lentelė. Švietimo pagalbos teikimas

Bendras mokinių skaičius Švietimo pagalbą teikia
Specialusis pedagogas Logopedas Socialinis pedagogas Psichologas Mokytojo padėjėjas
62 62 58 58 21 57

7 mokiniams, turintiems cerebrinį paralyžių arba judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, teikta kineziterapeuto pagalba. Dviems iš jų ši pagalba teikta namuose. Jiems organizuotos individualios gydomosios kūno kultūros pratybos. Svarbi mokinių ugdymo sritis – pagalbos teikimas mokiniams, patiriantiems smurtą, patyčias bei poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems mokiniams. Per metus svarstytas tik vieno mokinio netinkamas elgesys. Trims mokiniams, patyrusiems patyčias ir smurtą, ir dviem besityčiojusiems ir smurtavusiems mokiniams teikta psichologo pagalba. Raseinių Socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojai buvo pakviesti į apskritojo stalo diskusiją „Bendradarbiavimo galimybės, teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms“. Diskusijoje buvo pristatytos mokyklos gerosios patirtys, teikiant personalizuotą ugdymą ir įgyvendinant socialinių įgūdžių ugdymo programas mokiniams iš socialinę riziką patiriančių šeimų.

Didžioji dalis mokyklos ugdytinių (51 mokinys) į mokyklą ir iš jos buvo pavežami. Dalis mokinių į mokyklą buvo vežami mokyklos transportu, VšĮ „Raseinių socialinių paslaugų centras“ specialiuoju autobusu ir tėvų nuosavu transportu. Kokybiško mokinių pavėžėjimo užtikrinimui iš savivaldybės biudžeto lėšų (9000,00 Eur) įsigytas automobilis Opel Vivaro.

Organizuotas nemokamas didžiosios dalies mokinių maitinimas.

6 lentelė. Mokinių maitinimas

Nemokamai maitinami Gyvena mokyklos bendrabutyje Gyvena pagalbos šeimai namuose Maitinasi už savas lėšas
19 20 3 14

Atsižvelgus į tėvų (globėjų, rūpintojų) išsakytus pageidavimus, 2022 m. teikta nauja paslauga – mokinių priežiūra per mokinių atostogas. Organizuotas individualus ir grupinis švietimas, informavimas, konsultavimas, rekomendacijų teikimas mokiniams, turintiems įvairių mokymosi, adaptacijos, bendravimo ir kitų sunkumų, jų tėvams ar kitiems teisėtiems atstovams, mokytojams, klasių vadovams, auklėtojams padėjo teigiamai spręsti įvairias socialines ir pedagogines problemas.

 7 lentelė. Konsultacijų teikimas

Specialistas Konsultacijos mokiniams Konsultacijos pedagogams Konsultacijos

tėvams

Psichologas 213 10 15
Socialinis pedagogas 39 24 18

Daug dėmesio skirta tėvų įsitraukimui į mokyklos įgyvendinamas veiklas, iniciatyvas. Mokyklos psichologė tėvams skaitė paskaitas „Bendradarbiavimas su tėvais“, „Emociniai sunkumai“, „Savižala“, kurių metu tėvai galėjo susipažinti su iškilusiais gyvenimiškais sunkumais ir kaip tuos sunkumus įveikti.

Svarbiausi mokyklos veiklos dokumentai, susiję su mokinių ugdymu, svarstyti mokyklos tarybos posėdžiuose, kuriems buvo pritarta: mokyklos ugdymo plano 2022–2023 mokslo metams projektas, 2023 metų mokyklos metinis veiklos planas, nustatyti mokyklos veiklos įsivertinimo rodikliai giluminiam įsivertinimui, aptartas skaitmeninio turinio ir kompiuterinės įrangos bei priemonių įsigijimas, ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės steigimas, nauji mokyklos nuostatai, ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės sala“, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa 2023–2025 metams.

                      Stiprinant mokyklos bendruomenės lyderystės kompetenciją įgyvendinant specialųjį ugdymą, didinant mokyklos atvirumą ir žinomumą visuomenėje, daug dėmesio skirta mokyklos veiklų viešinimui. Atnaujinta mokyklos internetinė svetainė, mokyklos veiklos ir iniciatyvos reguliariai aprašytos rajoninėje spaudoje.

Aktyviai naudojant socialinių partnerių patirtį ir pagalbą, ugdymo procesas organizuotas taip, kad kuo daugiau pamokų, veiklų, projektų vyktų netradicinėse erdvėse. Įgyvendinant ugdymo karjerai planą, mokykloje nuolat ieškoma įvairių praktinės veiklos formų. Organizuota su ugdymu karjerai suderinta kultūrinė, meninė, pažintinė ir kita veikla bei neformalusis švietimas. Įgyvendintas tradicinis tęstinis technologijų ir meno projektas „Judėk, krutėk ir draugui padėk“, kuriame įvairių profesijų atstovai išradingai pristatė profesijas ir amatus. Tęsiama mokinių pažintis su įvairiomis profesijomis. Mokiniai lankėsi Kauno PGV Raseinių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, AB „Šatrija“, Raseinių rajono kultūros centre, ūkininko Vaido Rutkausko ūkyje, Rotary klubas inicijavo mokinių pažintį su aviacija, aviacine technika. Vienas iš ryškiausių ugdymo karjerai renginių – pažintis su Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, kurio metu aukštesniųjų klasių mokiniai supažindinti su centro veikla: mokymosi ir gyvenimo sąlygomis, neformaliojo švietimo veikla, dalyvavimu įvairiuose projektuose, programų mainuose. Praktinis šių žinių įtvirtinimas vyko, kai vyriausieji projekto „Kukučio laboratorija“ dalyviai „Karjeros laboratorijoje“ galėjo pasimatuoti minėtas profesijas, kartu su centro mokiniais praktiškai dekoruodami sausainius, gamindami vieno kąsnio sumuštinius, lankstydami patalynę ir pan. 2022 m. iš 7 mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 6 tęsia ugdymą pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą. Du mokiniai, baigę socialinių įgūdžių ugdymo programą, tobulina teorinius ir praktinius technologinius įgūdžius Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre. Buvo tęsiamas Nacionalinės švietimo agentūros ESF projektas ,,Turi profesiją – turi ateitį!“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Vienas iš projekto uždavinių – plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes, padėti mokiniams atrasti save profesijų pasaulyje, įvertinant jų profesinį tinkamumą.

Mokiniams bendraujant tarpusavyje, tobulėjo jų komunikaciniai gebėjimai, išvykose buvo plečiamas kultūrinis akiratis. Organizuotos išvykos: Jūkainių geomorfologinį draustinį, Tytuvėnų regiono parko direkciją, gyvūnų globos namus „Šiaulių letenėlė“, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejų, dalyvauta Šv. Jokūbo kelio estafetėje. Etnokultūrinio ugdymo būrelis „Paparčio žiedas“ neįsivaizdavo savo prasmingos veiklos be išvykų, dalyvavimo edukacinėse programose įvairiose Lietuvos vietose: Jurbarko dvare, Kelmės krašto ir Zanavykų muziejuose bei keliaudami maršrutu Kaunas–Jurbarkas palei Nemuną, aplankė gražiausias ir įdomiausias bei garbingą Lietuvos istoriją menančias vietas.

                      Ugdymo procesą orientuojant į patyriminį ugdymą, pritaikytos ir atnaujintos įvairios mokyklos erdvės, į kurių kūrimą ir atnaujinimą įtraukiant mokinius, kaip aktyvius mokyklos kūrėjus. Siekdami ugdymo procesą orientuoti į patyriminį ugdymą, skatindami mokinių įsitraukimą į mokyklos kūrimą, pedagogai vedė įvairias veiklas mokyklos edukacinėse vidaus bei lauko ir kitose aplinkose: Kalnų kvartalo bendruomenės parke, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Dubysos regioniniame parke, muziejuose, Raseinių rajono kultūros centre, ūkyje ir t. t. Mokiniai mokyklos teritorijoje kompostavo gamtines atliekas, kurioje įrengė moliūgų daržą, vėliau iš jų, padedami mokytojos, gamino moliūgų saldainius. Mokyklos gimtadieniui mokiniai kūrė dainą, įrašė ją Raseinių kultūros centro įrašų studijoje ir atliko mokykloje organizuotame respublikiniame renginyje.

                     5 lentelė. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacinės kategorijos

Pedagogų kvalifikacinė kategorija Pedagogų skaiačius
Mokytojas 2
Specialusis pedagogas 1
Vyresnysis specialusis pedagogas 12
Specialusis pedagogas metodininkas 3
Vyresnysis socialinis pedagogas 1
Iš viso: 19

Įgyvendindami 2 uždavinį – plėtoti gerąją mokyklos bendruomenės narių, socialinių partnerių patirtį ugdymo proceso tobulinimui – pedagogai aktyviai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose seminaruose, konferencijose, mokymuose, dalijosi savo darbo gerąja patirtimi. Visi pedagogai dalyvavo 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Pastoliavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui/mokiniui užtikrinant mokymosi sėkmę ir asmeninę ūgtį“. Nemaža dalis mokytojų dalijosi gerąja savo darbo patirtimi visuose programos moduliuose. I modulyje „365 galimybės ugdant SUP vaikus/mokinius“ mokytoja Laimutė Jurevičienė kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romute Paulauskiene pristatė tęstinio projekto „Judėk, krutėk ir draugui padėk“ įgyvendinimą mokykloje, apie „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų emocijų raiškos ypatumaus specialiojoje mokykloje“ kalbėjo socialinė pedagogė Vaida Navickienė, kokią reikšmę popamokinės veiklos turi sėkmingai ugdytinių integracijai dalijosi auklėtojos Neringa Norvaišienė ir Vilma Vedauskienė, „Į pagalbą nekalbančiam vaikui. Vieno mokinio sėkmės istoriją“ pristatė mokytoja Virginija Knečiūnienė.

                      II modulyje ,,Ugdymo aplinkos, edukacinių užduočių, priemonių, skatinančių SUP vaikų/mokinių įsitraukimą, kūrimas ir naudojimas ugdymo procese“ pristatyta atnaujinta edukacinė aplinka ,,Mokykis gamtoje ir iš gamtos“ (Lina Valantinienė ir Sandra Maslauskienė). Projektą „Nuo idėjos iki produkto“ pristatė mokytoja Vilma Vedauskienė, patyriminį technologijų projektą „Augalų auginimas, stebėjimas bei panaudojimas“ – mokytoja Laimutė Jurevičienė. Edukacinę patyriminę veiklą pristatė mokytojai Reda Virbickaitė, Vaida Trumpiūtė, Ovidijus Jurgutis.  

                      III modulyje „SUP vaikų/mokinių ugdymas per patyrimą: projektas „Kukučio laboratorija“. Vaiko/mokinio asmeninių pasiekimų nustatymas veiklose“ Sandra Maslauskienė organizavo praktinę veiklą „Bendrystės laboratorijoje“, o socialinė pedagogė Vaida Navickienė „Emoji laboratorijoje“ statė Tolerancijos namą ir plakė emocijų pažinimo „kokteilį“.

                      IV modulyje respublikiniam ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų/mokinių projektui „Menų fiesta 2022“ mokinius parengė mokytojos Sandra Maslauskienė ir Vilma Vedauskienė.              

Tarptautinėje stažuotėje „Inkliuzinio ugdymo ir pagalbos sistemos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ mokyklos pedagogai Sandra Maslauskienė ir Vaida Navickienė dalijosi švietimo pagalbos teikimo ir sėkmės istorijomis Raseinių specialiojoje mokykloje. Pedagogai aktyviai dalyvavo rajono metodinių būrelių veikloje, padėjo organizuoti rajoninį nuotolinį konkursą „Talenčiukai“, dalinosi praktinėmis įžvalgomis ruošiantis įgyvendinti įtraukiojo švietimo politiką (Sandra Maslauskienė, Birutė Budrienė).

                      Dalis mokytojų (Vaida Trumpiūtė, Reda Virbickaitė, Lina Valantinienė, Birutė Budrienė, Ovidijus Jurgutis) nuotoliniuose mokymuose „IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams“ tobulino IKT kompetencijas. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos modulyje ,,Akcentuoto charakterio vaikai” tobulinosi Lina Valantinienė, Birutė Budrienė, Sandra Maslauskienė. Seminare-konferencijoje „Kūrybiškas ir personalizuotas kiekvieno mokinio ugdymas – įtraukiojo ugdymo sėkmė“ praktinėmis įžvalgomis su respublikos ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistais, pedagogais  dalijosi Reda Virbickaitė, Vaida Trumpiūtė, Ovidijus Jurgutis, Birutė Budrienė, o Sandra Maslauskienė parengė stendinį pranešimą „Muzika – terapinis  instrumentas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pažinimo ir augimo kelyje“.

                      Profesines ir bendrąsias kompetencijas konferencijoje ,,Vaikas ir kalba 2022“ patobulino Reda Virbickaitė ir Ovidijus Jurgutis. Birutė Budrienė nuotoliniu būdu dalyvavo 48 val. trukmės fizinio ugdymo projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, Lietuvos mokinių NŠC KT renginyje (Dofe) Lietuva programa vadovams-mentoriams dalyvavo Jurgita Globienė, Donatas Stoškus, Sandra Maslauskienė.

                      Paminėtini Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuoti seminarai, programos, kuriuose dalyvavo mokytojai: „Fizinio ugdymo pamoka kitaip: patirtis Italijoje“ ir „Įtraukusis ugdymas fizinio ugdymo pamokoje“ (Birutė Budrienė, Jurgita Globienė, Donatas Stoškus), 40 val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programoje „Socialinių emocinių kompetencijų plėtotė ugdymo įstaigoje“ dalyvavo visi mokytojai.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įkurtoje mišrioje specialiojoje grupėje pradėjo

dirbti mokytojos Vilma Vedauskienė ir Neringa Norvaišienė, kurios kėlė kvalifikaciją tiksliniuose kursuose „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“.

                      Visos auklėtojos taip pat tobulino profesines kompetencijas, dalijosi patirtimi. Projektą „Nuo idėjos iki produkto“ auklėtoja Vilma Vedauskienė pristatė Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro organizuotoje respublikinėje dalykinėje mokytojų konferencijoje „Kūrybiškas ir personalizuotas kiekvieno mokinio ugdymas – įtraukiojo ugdymo sėkmė“. Konferencijoje-festivalyje „Saulės vaikai“ Neringa Norvaišienė pristatė pranešimą „Foto sienelė“. 

Auklėtojos tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudamos kvalifikacijos tobulinimo

programose ir konferencijose: „Raidos sutrikimų turinčių vaikų sporto organizavimo ypatumai“, „Vaikas ir kalba 2022“, „Projekcinių metodikų įvairovė, jų vertė ir praktinis pritaikymo galimybės specialistų darbe“ (Neringa Norvaišienė), „Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymas“, „Socialinių emocinių kompetencijų tobulinimas ugdymo įstaigoje“ (visos auklėtojos).

Pedagogai, dalindamiesi pedagogine praktika, rengė ir metodinių grupių pedagogams pristatė pranešimus: „Raiškiojo skaitymo ugdymo ypatumai specialiojoje mokykloje“, „Pedagogų ir mokinių tėvų (globėjų) bendravimas ir bendradarbiavimas: geroji patirtis Raseinių specialiojoje mokykloje“.

Įgyvendindami 3 uždavinį – stiprinti mokyklos bendruomenės lyderystės kompetenciją

skatinant socializacijos, socialinio emocinio intelekto, pilietiškumo, kūrybiškumo veiklų įgyvendinimą – pedagogai galėjo stebėdami Ovidijaus Jurgučio ir Sandros Maslauskienės vedamą atvirą matematikos/muzikos pamoką „Erdvės sąvokos ir vaizdiniai“, Laimutės Jurevičienės ir Jurgitos Globienės technologinių darbų/pažintinės veiklos integruotą pamoką „Augalų karalystė“, Linos Valantinienės lietuvių kalbos pamoką „Čia gyvena knygos“, Redos Virbickaitės komunikacinę veiklą „Kas knygelėse gyvena?“. Šios pamokos buvo įdomios ir naudingos dar ir tuo, kad jos buvo vedamos netradicinėse aplinkose.

                      Organizuoti ir įgyvendinti du projektai. Ovidijaus Jurgučio „Mes – jaunieji aplinkos tyrinėtojai“. Pasitelkiant menines raiškos priemones buvo ugdomos ir skatinamos mokinių socialinės, kultūrinės ir komunikacinės kompetencijos Sandros Maslauskienės projekte „Music SPA“ (spalvų ir muzikos žaidimai)“. Informacijos metodiniame centre surengtos penkios ekspozicijos: Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo ir Mamos dienai, Maironio 160-osioms gimimo metinėms paminėti, eilėraščių apie žiemą ekspozicija. Įgyvendinta akcija „Pabirę mandagumo žodžiai“.

                       Kaip ir kiekvienais metais, mokytojai su savo mokiniais aktyviai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose bei rajoniniuose renginiuose, konkursuose, projektuose. Iš jų galima paminėti rajoninį piešinių konkursą „Auksinis ruduo“ (Albina Pranaitienė, Jurgita Globienė, Birutė Budrienė, Lina Valantinienė); Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų konkursą „Adventinis vainikas“ (Lina Valantinienė, Ovidijus Jurgutis, Reda Virbickaitė, Albina Pranaitienė, Laimutė Jurevičienė), VšĮ „Tikra mityba“ organizuotą piešinių konkursą „Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems“ (Jurgita Globienė), virtualią kūrybinių darbų parodą „Gražiausia mamos suknelė“ (Jurgita Globienė, Laimutė Jurevičienė), respublikinę nuotolinę parodą ,,Kalėdų pasaka“ (Albina Pranaitienė, Laimutė Jurevičienė); respublikinę nuotolinę parodą ,,Kuriu Kalėdas“ (Albina Pranaitienė, Laimutė Jurevičienė, Birutė Budrienė); Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių projektą „2023 metų džiaugsmo kalendorius“ (Birutė Budrienė, Jurgita Globienė, Ovidijus Jurgutis, Albina Pranaitienė, Reda Virbickaitė); respublikinę parodą „Draugystės knyga“ (Jolanta Narbutaitė); respublikinę virtualią specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų konferenciją-festivalį „Saulės vaikai“ (Jolanta Narbutaitė, Sandra Maslauskienė); konferenciją-festivalį „Nešuosi Lietuvą savo širdyje“ (Birutė Budrienė, Sandra Maslauskienė).

                      Birutės Budrienės vadovaujami mokiniai dalyvavo respublikiniuose renginiuose: parodoje „Nesivaikyk mados, sveikai maitinkis“, projektuose „Profesijų pasaulis“, „Kuriu svajonę“, nuotolinėje konferencijoje „Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“, kūrybinėje parodoje „Rudens lapas 2022“, virtualioje parodoje „Paveikslėlis – dovana mamai“

                      Respublikiniame virtualiame menų festivalyje „Kai tu šalia IV“, Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalyje-konkurse „Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ (II vietos diplomas), Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų nuotoliniame konkurse „Talenčiukai“ (I vietos diplomas), virtualioje konferencijoje-festivalyje „Nešuosi Lietuvą savo širdyje“, respublikiniame virtualiame menų festivalyje „Šviesa mano sielai“, respublikiniame virtualiame saviraiškos projekte „Jaukaus Kalėdinio stebuklo laukiant“, respublikiniame įtraukaus muzikavimo konkurse-festivalyje „Perliukai“ (Artistiškiausio kolektyvo nominacija vokaliniam ansambliui ir nominacija „Už scenos kultūrą“ solistui) dalyvavo būrelio „Skambi daina“ mokiniai, padedami mokytojos  Sandros Maslauskienės.

Mokytoja Lina Valantinienė savo klasės mokinius parengė dalyvavimui Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninio skaitymo konkurse ,,Vaikystės žodžiai“ (2 mokiniai tapo laureatais), respublikiniame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių nuotoliniame viešojo skaitymo konkurse ,,Žodžiai į širdį“, respublikiniame ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“, respublikiniame projekte-kūrybinių darbų konkurse „Tvari ateitis – išsaugota gamta“.

Auklėtojos dėmesį skyrė ugdytinių kūrybinei saviraiškai, sveikos gyvensenos

stiprinimui, gebėjimui tvarkyti ir puošti savo buitį, aplinką. Organizuotas auklėtojų projektas „…Ir gražus gimtasis mūsų kraštas!“, kurio metu ugdytiniai buvo išvykę į Dubysos regioninį parką, kur plėtė akiratį, įgijo žinių apie žymiausią rajono upę, jos apylinkes, gamtą. Auklėtojos pravedė ir popietes lauke: „Sniego gniūžtė“, „Pajudėkim“, „Žemės menas“, „Graži aplinka glosto širdį“, virtualią popietę „Šeima – mūsų širdyse“. Auklėtojų Vilmos Vedauskienės ir Neringos Norvaišienės iniciatyva organizuotas Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, piešinių konkursas „Auksinis ruduo“ ir šių piešinių virtuali paroda. Minėtos auklėtojos parengė mokinius Plungės specialiojo ugdymo centro organizuotai respublikinei Užgavėnių kaukių parodai-konkursui „Mona ličyna“, Judita Olechnavičienė ir Dalia Jakšienė paruošė mokinius rajoninei kūrybinių darbų parodai „Adventinis vainikas“. Neringa Norvaišienė ir Judita Olechnavičienė paruošė mokinius tarptautinei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodai „Gražiausia mamos suknelė“.

Bendrabutyje gyvenantys ir šokių studiją „Ei, op!“ lankantys mokiniai (vadovė Vilma Vedauskienė) dalyvavo respublikinėje virtualioje konferencijoje-festivalyje „Saulės vaikai“, respublikiniame virtualiame menų festivalyje „Kai tu šalia IV“, respublikinėje virtualioje konferencijoje-festivalyje „Nešuosi Lietuvą savo širdyje“, respublikiniame meniniame-socialiniame projekte „Šviesa mano sielai“, respublikiniame ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įtaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų/mokinių projekte „Menų fiesta“ ir mokykloje vykusiame technologijų ir meno projekte „Judėk, krutėk ir draugui padėk“,

                      Teatro studiją „Šypsena“ lankantys vaikai turėjo galimybę dalyvauti tarptautiniame  XVIII nuostabiųjų teatrų festivalyje Lenkijoje, Tczewo mieste ir parodyti pagal bendruomenės sukurtą pasaką „Pupkis Pūstažandis ir draugai“ to paties pavadinimo spektaklį. Pavyko ir teatro studijos „Šypsena“ gastrolės rajono ugdymo įstaigose: Raseinių r. Šiluvos, Nemakščių, Ariogalos gimnazijose, Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje, Raseinių m. lopšeliuose-darželiuose „Saulutė“ ir „Liepaitė“. Pasirodyta ir mokyklos svečiams, bendruomenės nariams, mokinių tėveliams.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 metais buvo vykdomas vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016 m.). Įsivertinimo metu surasti:

stiprusis veiklos aspektas 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas (ugdymo(si) integralumas). Visi pedagogai atkreipia mokinių dėmesį į mokomosios medžiagos sąryšį su ankščiau išmoktais dalykais ir su mokinių turimomis žiniomis; pamokoje žino, ką mokiniai veikia, pastebi, kas vyksta klasėje, taip pat  mokytojai į mokinio klaidas reaguoja supratingai, be gėdinimo.

Visi pedagogai organizuoja integruotas veiklas, taiko darbą grupėse ar porose, nustato mokiniams suprantamas ir aiškias šių darbo formų taisykles bei eigą; aiškiai įvardija pamokos tikslus ir mokiniui keliamus lūkesčius, į ugdymo procesą integruoja informacines komunikacines technologijas;

silpnasis veiklos aspektas 2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis). Dauguma pedagogų padeda mokiniams išsikelti mokymosi tikslus, planuoti savo darbą; pakanka laiko aptarti su mokiniais, kaip jiems sekėsi mokytis ir tobulėti, mokiniai visada drįsta klausti ir prašyti jų pagalbos. Beveik visi respondentai skiria mokiniams užduotis, kurias jie turi atlikti porose ar grupėse; numato, ko ir kaip bus mokomasi. Du trečdaliai apklaustųjų skatina mokinius rinktis įvairius užduočių atlikimo būdus, kiekvienoje pamokoje jiems palieka laiko permąstyti, ko išmoko, kas jiems trukdė mokytis. Daugiau kaip pusė respondentų konstatuoja, kad mokiniai negeba valdyti laiką, ne visada atlieka jiems skiriamas individualias užduotis. Šiek tiek daugiau nei pusei mokinių sekasi savarankiškai rasti ir naudotis reikiama informacija (internetas, įvairūs kt. šaltiniai);

tobulintos veiklos rodiklis 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (įsitraukimas). Maža dalis tėvų inicijuoja prasmingas veiklas, projektus, vesdami pamokas ar kitas veiklas. Mažiau nei ketvirtadalis tėvų dalyvauja tobulinant mokyklą. Pusė apklaustųjų skatina  vaikų pažintinį aktyvumą, padeda vaikams išsikelti ugdymo tikslus, skatina jų siekti. Du trečdaliai tėvų skatina savo vaikus dalyvauti mokyklos veiklose. Dauguma mokinių tėvų dalyvauja individualiose ir bendruose susitikimuose su pedagogais. Dauguma tėvų bendradarbiauja su mokytojais abiems pusėms tinkamu laiku.

III. VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2023 METAMS

 

PRIORITETAS

Socialinio emocinio intelekto stiprinimas.

TIKSLAS

 

Skatinti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, tobulinant ugdymo(si) kokybę, orientuotą į mokinių socialines kompetencijas ir gebėjimus.

UŽDAVINIAI

 1. Tobulinti patyriminį ugdymą, pritaikant ir naudojant mokyklos ir kitas netradicines erdves.
 2. Pasitelkti mokyklos bendruomenės narių ir socialinių partnerių patirtį ugdymo proceso tobulinimui.
 3. Stiprinti mokyklos bendruomenės lyderystę, įgyvendinant socializacijos, pilietiškumo ir kūrybiškumo veiklas.

PRIEMONIŲ PLANAS

Uždavinys 1. Tobulinti patyriminį ugdymą, pritaikant ir naudojant mokyklos ir kitas netradicines erdves.
Priemonės pavadinimas Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai
Projektas „Sveikata visus metus“. Sausio– gruodžio mėn. V. Trumpiūtė,

A. Rutkauskienė

5-6 lav. kl. mokiniams padės įgyti bendrą sveikatos suvokimą, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatins rinktis sveiką gyvenimo būdą.
Prevencinės programos „Zipio draugai“ užsiėmimai 5–10 spec. kl. ir SĮU klasės mokiniams. Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Bibliotekos ir socialinio pedagogo kabinete mokiniai mokysis lengviau įveikti kasdienius sunkumus, pagerinti savo emocinę savijautą.
Akcija „Spalvinukas“ Sausio mėn. V. Navickienė Mokyklos biblioteka pasipildys spalvinimo knygelėmis.
Popietė „Judėsi – sveikas būsi“. Sausio mėn. I. Pikšrienė,

D. Jakšienė

Bendrabutyje gyvenantys mokiniai plės bendravimo įgūdžius, bus grūdinamas organizmas.
Saugesnio interneto savaitė. Vasario mėn.

 

V. Navickienė Mokyklos bendruomenė prisimins, kokios grėsmės kyla internete, kaip jų išvengti.
Užsiėmimai grupėse „Kariesas, Ėduonis ir Domo dantukai“ Vasario mėn. D. Globienė Gerinami mokinių burnos higienos įgūdžiai, taisyklingas dantų valymas ir priemonių naudojimas.
Tęstinis projektas „Lietuva – Tėvynė mano“:      
.Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, Sausio mėn.

 

R. Paulauskienė,

V. Navickienė

Mokyklos vestibiulyje parengta ekspozicija Sausio 13-osios aukoms atminti, ant langų uždegtos žvakelės.
„Lietuva – vaikystės lopšyje“, Vasario mėn. L. Valantinienė,

A. Pranaitienė

Išrinkti geriausi mokyklos skaitovai, dailaus rašto savininkai.
„Mes mylim Lietuvą“. Kovo mėn. O. Jurgutis Įvairiomis mokinių veiklomis paminėta Lietuvai svarbi diena.
Virtualus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Vasario mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė prisimins, kuo ypatinga ši diena.
Kūrybinių darbų paroda „Gerumo puodeliai“ . Vasario mėn. A. Rutkauskienė Mokinių nuspalvinti puodeliai ir ant užrašyti gražūs žodžiai eksponuojami parodoje ant sienos.
Popietė „Žiema, bėk iš kiemo!“ Vasario mėn. Klasių vadovai Puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos ir papročiai.
Popietė lauke „Žiemos malonumai“. Vasario mėn.

 

V. Vedauskienė Judėdami ugdytiniai išgyvens žiemos džiaugsmus, patirs daug teigiamų emocijų, ugdys saugaus judėjimo įgūdžius.
Akcija „Žalios raidės“. 

 

Kovo mėn. A. Rutkauskienė PUG, 1-2-3-4 spec. ir 5-6 lav. kl. mokiniai pasės vaistinių augalų sėklų pirmos savo vardo raidės formos, stebės, kaip jie auga, sužaliuoja, mokysis augalo dalis.
Pažintinė/komunikacinė veikla „Žalioji palangė“. Kovo mėn. V. Trumpiūtė,

A. Rutkauskienė,

oponentė

J. Narbutaitė

Mokiniai turimas ir naujai gautas žinias apie augalus galės pritaikyti praktikoje.
Virtualus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. Kovo mėn.

 

V. Navickienė Mokyklos bendruomenė prisimins Kovo 11-osios reikšmę Lietuvai.
Etno mėnuo „Ar pažįsti Lietuvos etnografinius regionus?“ Kovo mėn. V. Navickienė,

L.Valantinienė

Mokyklos bendruomenė susipažins su Lietuvos etnografinių regionų savitumais.
Akcija „Vienu gurkšneliu daugiau!“ Kovo mėn. D. Globienė Skatinamas mokinių  noras gerti reikiamą kiekį vandens per parą, gilinamos jų žinios apie vandens naudą organizmui.
Darbinio ugdymo popietė „Mažasis daržininkas“. Kovo

mėn.

N. Norvaišienė Sėdami prieskonines daržoves ugdytiniai tyrinės aplinką, susipažins su prieskoninėmis daržovėmis, ugdys kūrybiškumą, stiprins darbinius įgūdžius.
Valandėlė „Dantukų sveikata“. Balandžio mėn. A. Rutkauskienė PUG ir 5-6 lav. kl. mokiniai atlikdami įvairias užduotis pagilins žinias apie dantų sveikatą
Ekspozicija, skirta Melagių dienai paminėti. Balandžio mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė susipažins su melų pasakomis, prisimins juokingus eilėraščius.
Išvykų organizavimas į:      
Tomo Branausko įmonę „Medžio tikrovė“, Balandžio mėn. D. Stoškus Mokiniai susipažins su įmonės veikla, sužinos, kokie mediniai žaislai čia gaminami, kaip dirbama su staklėmis.
UAB „Danspin“. Rugsėjo mėn. L. Jurevičienė

 

Mokiniai susipažins su verpėjo profesija, gaminama produkcija.
Akcija „Darom“. Balandžio  mėn. R. Paulauskienė,

A. Stanaitis

Bendruomenės sutelkimas bendram darbui leis sutvarkyti lauko erdves.
Muzika/lietuvių kalba „Močiutės skrynia“. Balandžio mėn. S. Maslauskienė, O. Jurgutis,

oponentė

L. Valantinienė

Mokiniai įsisavins žinias, įgis naujų įgūdžių per patyriminį ugdymą, kuris apjungs lietuvių kalbą ir muziką.
Popietė „Mūsų senelių žaidimai, rateliai“. Balandžio mėn. J. Dubinskienė Prisimindami lietuvių liaudies tradicijas, ugdytiniai išmoks naujų senolių žaidimų-ratelių, pakartos jau išmoktus.
Fizinis ugdymas/pasaulio pažinimas „Spalvos kitaip“. Gegužės mėn. B. Budrienė,

O. Jurgutis

Oponentė

A. Pranaitienė

Mokiniai stiprins sveikatą, žaidimo metu savo veiksmus derins su komandos narių veiksmais, taisyklingai atliks judesius, mokysis pažinti spalvas.
Dailė „Pavasario žiedai“. Gegužės

mėn.

J. Narbutaitė

Oponentė

R. Virbickaitė

Mokiniai sukurs pavasarinius žiedus, mokysis dirbti komandoje.
Edukaciniai užsiėmimai „Mėnuo prieš rūkymą“. Gegužės mėn. D. Globienė,

V. Navickienė

Mokiniai pagilins žinias apie žalingų įpročių prevenciją.
Akcija „Draugui tiesk tik švarią ranką!“ Gegužės mėn. D. Globienė Didinamas mokinių supratimas apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms.
Užsiėmimai grupėse „Vandeny būk atsargus – tu ne žuvis, o tik žmogus“. Gegužės mėn. D. Globienė Vykdoma traumų  ir sužalojimų prevencija mokykloje ir už jos ribų.
Ekspozicija, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Gegužės men. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė galės pasidžiaugti mokinių kūrybiškumu.
Popietė „Mūsų džiaugsmai ir rūpesčiai“. Gegužės mėn. Auklėtojos Kartu su tėvais dalyvaudami popietėje ir kurdami bendrą veiklą, ugdytiniai  patirs bendrumo jausmą.
Popietė lauke „Žaidimų karuselė“. Birželio

mėn.

D. Jakšienė Žaisdami, pramogaudami, sportuodami gamtoje prie Padubysio piliakalnio, ugdytiniai plės žinias apie sveiką gyvenseną, gėrėsis Dubysos slėnio vaizdais, pailsės.
82 – jų pirmųjų trėmimų metinių Lietuvoje paminėjimas. Birželio mėn. O. Jurgutis Paminėta skaudi Lietuvos istorijos data.
Šventė „Mokslo metams pasibaigus“. Birželio mėn. A. Pranaitienė,

S. Maslauskienė

 

Apibendrinti mokinių mokslo metų pasiekimai. Bendruomenė patirs bendrystės džiaugsmą.
Tęstinis projektas „Judėk, krutėk ir draugui padėk“. Birželio mėn. L. Jurevičienė,

D. Stoškus

Tęsiama mokinių pažintis su profesijomis, tobulinami praktiniai įgūdžiai.
„Muzika/lietuvių kalba

„Ganau, ganau, aveles“.

Rugsėjo mėn. L. Valantinienė,

S. Maslauskienė

oponentė

J. Globienė

Mokiniai prisimins piemenukų tautosaką. Atliks kūrybines užduotis, žais piemenukų žaidimus, aptars piemenų gyvenimo vargus ir džiaugsmus.
Popietė „Sportuokime lauke“. Rugsėjo mėn. D. Stoškus,

J. Globienė,

B. Budrienė

Mokiniai įgis bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, bus grūdinamas organizmas.
Užsiėmimai grupėse „Pirmos pagalbos jei išmoksi, ant pečių to nenešiosi“. Rugsėjo mėn. D. Globienė Mokiniai mokysis pirmosios pagalbos teikimo pagrindų.
Aktyvaus judėjimo valandėlė „Kartu aplink pasaulį“. Rugsėjo mėn. D. Globienė,

B. Budrienė

Skatinamas ir didinamas mokinių fizinis aktyvumas.
Ekspozicija, skirta Europos kalbų dienos paminėjimui. Rugsėjo mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė prisimins, kokios yra Europos kalbos.
Mokslo ir žinių dienos šventė. Rugsėjo mėn. R. Virbickaitė

 

Mokiniai motyvuojami naujiems mokslo metams, stiprinami bendruomenės tarpusavio santykiai.
Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena. Rugsėjo mėn. O. Jurgutis Mokinių grupė vyks į genocido

aukų žudynių vietas paminėti

ir pagerbti žydus.

Popietė lauke „Ir nukrito klevo lapas“. Rugsėjo mėn. J. Olechnavičienė

 

Mokyklos teritorijoje rinkdami klevo lapus, juos tyrinėdami ir kurdami, mokiniai patirs bendrystės, pažinimo džiaugsmą.
Dirbtuvėlės „Vasarą prisiminus“. Rugsėjo mėn. J. Dubinskienė Vasarą surinktus žolynus mokiniai paskirstys į maišelius pagal augalų rūšis, derins vaistinių augalų mišinius, iš jų virs arbatą.
Piešinių konkursas „Auksinis ruduo“. Spalio

mėn.

V. Vedauskienė,

N. Norvaišienė

Dalyvaus Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, piešinių konkurse.
Popietė lauke „Bėkim, bėkim netingėkim“. Spalio

mėn.

I. Pikšrienė Leisdami aktyviai veiklą, žaisdami judrius žaidimus, ugdytiniai stiprins sveikatą, patirs teigiamų emocijų.
Žaidimas „Vabaliuk, kaip tu jautiesi?“ Spalio mėn. D. Globienė Mokiniai nagrinės „Emocijų medį“.
Edukaciniai užsiėmimai grupėse „Padovanok draugui šypseną“. Spalio mėn. D. Globienė Stiprinama mokinių psichologinė gerovė ir psichikos sveikata.
Virtuali parodėlė, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Spalio mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė pasidžiaugs keturkojų draugų nuotraukų parodėle.
Edukacinė sveiko maisto gamyba „Maistas kaip vaistas!“ Spalio mėn. D. Globienė,

V. Navickienė

Gerinami mokinių sveikos mitybos įgūdžiai.
Lietuvos Konstitucijos dienos paminėjimas. Spalio mėn. V.  Trumpiūtė 6– 10 spec. kl. mokiniams rganizuota viktorina apie pagrindinį valstybės įstatymą.
Užsiėmimai grupėse „Žinau, todėl maisto nešvaistau!“ Lapkričio mėn. D. Globienė Skatinamas maisto švaistymo mažinimas, mokinių sveika mityba.
Akcija, edukaciniai užsiėmimai „Žinau ir atsakingai elgiuosi“. Lapkričio mėn. D. Globienė,

J. Globienė

Vykdoma traumų  ir sužalojimų prevencija mokykloje ir už jos ribų, gilinamos mokinių saugaus eismo ir elgesio kelyje žinios.
Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Lapkričio mėn. V. Navickienė Mokiniai meninėmis raiškos

priemonėmis pavaizduos toleranciją.

Ekspozicija, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Lapkričio mėn. V. Navickienė Mokyklos bendruomenė prisimins tolerancijos svarbą.
Kalėdinių atvirukų gaminimo savaitė. Gruodžio mėn. II sav. V. Navickienė Mokiniai pagamins atvirukų, skirtų pasveikinti draugus ir mokytojus.
Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas. Gruodžio mėn. L. Jurevičienė Atvirose erdvėse plakatais atkreiptas dėmesys į plintančią korupciją.
Kalėdinė popietė. Gruodžio mėn. J. Globienė,

B. Budrienė

Stiprės klasių bendruomenės tarpusavio santykiai, gerės mikroklimatas.
Akcija „Globokime paukštelius“. Gruodžio mėn. O. Jurgutis,

D. Stoškus

Mokiniai sukals naujų lesyklų, rūpinsis paukšteliais, maitindami juos įvairiu lesalu šaltuoju metų laiku.
Projektas „Kalėdų belaukiant“: Gruodžio

mėn.

Auklėtojos Puoselėdami lietuvių liaudies tradicijas, ugdytiniai artimiau susipažins su kalėdiniais žaidimais, papročiais, namų puošimo technikomis, tradiciniais valgiais.
Dorinio ugdymo valandėlė „Adventas – susitaikymo,

ramybės ir švenčių laukimo metas“,

Gruodžio

mėn.

D. Jakšienė,

oponentė

I. Pikšrienė

Susipažinę su senovės lietuvių liaudies Advento papročiais bei tradicijomis, ugdytiniai kurs jaukią ir šiltą šeimos atmosferą.
Darbinio ugdymo valandėlė „Advento vainiko gaminimas“, Gruodžio

mėn.

J. Olechnavičienė,

oponentė

V.Vedauskienė

Gamindami Advento vainiką, ugdytiniai susipažins su vienu iš lietuvių liaudies papročių, patirs Kalėdų laukimo džiaugsmą.
Meninė veikla

„Naujametinė eglutė“,

Gruodžio

mėn.

N. Norvaišienė

oponentė

V. Vedauskienė

Naudodami štampavimo techniką, ugdytiniai susipažins su spalvomis, formomis, patirs džiugių emocijų.
Etno kultūros veikla „Kviečiu prie Kūčių stalo“, Gruodžio

mėn.

V. Vedauskienė,

oponentė

N. Norvaišienė

Susipažindami su Kūčių vakarienės valgymo tradicijomis, mokysis serviruoti stalą, mokysis dalintis.
Komunikacinio ugdymo valandėlė „Adventiniai papročiai ir žaidimai“. Gruodžio

mėn.

I. Pikšrienė,

oponentė

D. Jakšienė

Žaisdami tradicinius Adventinio laikotarpio žaidimus, ugdytiniai pajus Kalėdų laukimo džiaugsmą, mokysis bendrauti tarpusavyje.
Uždavinys 2. Pasitelkti mokyklos bendruomenės narių ir socialinių partnerių patirtį ugdymo proceso tobulinimui.
Priemonės pavadinimas Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai
       
Tęstinio projekto „Ištiesk gerumo ranką“ įgyvendinimas. Sausio – gruodžio mėn. S. Maslauskienė,

L. Jurevičienė

Pagerinta mokyklos materialinė bazė ugdymo proceso tobulinimui.
Bendradarbiavimas su  rajono mokyklomis ir ikimokyklinėmis įstaigomis. Sausio –gruodžio mėn. V. Vedauskienė,

S. Maslauskienė

Rajono švietimo įstaigose   pristatoma mokyklos kultūrinė ir švietėjiška veikla.
Bendradarbiavimas su mokykloje esančiomis metodinėmis grupėmis, pagalba rengiantis renginiams. Sausio – gruodžio mėn. V. Navickienė Supažindinama su turima ir naujai gauta literatūra, bibliotekoje vedami susirinkimai, seminarai, parenkama renginiams reikalinga literatūra.
Konsultacijos apie specialybes, profesijų turinį, mokymosi galimybes, priėmimo sąlygas ir kt. Sausio –gruodžio mėn. Klasių vadovai, auklėtojai,

technologijų mokytojai, darbo grupė

Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams)  suteikta reikalinga informacija, nurodytos tolimesnio mokymosi galimybės.
Individualios karjeros specialisto konsultacijos. Sausio –gruodžio mėn. R. Baležentytė Vykdomas mokinių individualus ir grupinis profesinis konsultavimas. Mokiniai gali gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes.
Dalijimasis kvalifikaciniuose renginiuose gauta informacija. Sausio – gruodžio mėn. Mokytojai, auklėtojai

 

 

Kolegų perduotos naujai įgytos žinios ugdymo klausimais bus panaudotos programų įgyvendinime.
Informacijos teikimas spaudai ir internetinei svetainei apie mokykloje vykdomas veiklas. Sausio – gruodžio

mėn.

R. Virbickaitė,

R. Paulauskienė

Visuomenė informuota apie mokykloje vykdomas veiklas.
Metodinių vaizdinių priemonių rengimas. Sausio – gruodžio mėn. Mokytojai, auklėtojai Pagamintos metodinės vaizdinės priemonės bus tikslingai naudojamos ugdomųjų programų įgyvendinime.
Rodiklių –

1.1.1.

Asmenybės tapsmas (socialumas),

4.2.2. Bendradarbiavimas

su tėvais (pažinimas ir sąveika),

4.3.2.

Nuolatinis profesinis tobulėjimas (reiklumas sau) –  giluminis įsivertinimas.

Sausio – birželio mėn. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė Pateikiami mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apibendrinti duomenys, jų analizė, suformuluojamos įsivertinimo išvados ir rekomendacijos mokyklos veiklos kokybei tobulinti
Posėdis „Dėl mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos“ . Vasario mėn. J. Globienė Atliktas mokyklos direktoriaus metinės veiklos pasiektų rezultatų vertinimas, pateikti pasiūlymai.
Posėdis „Dėl mokyklos pajamų ir išlaidų per 2022 metus ir sąmatos 2023 metams.“ Vasario mėn. J. Globienė Užtikrintas efektyvus esamų finansinių išteklių panaudojimas.
Posėdis „Dėl lėšų skaitmeninio ugdymo plėtrai“. Kovo mėn. J. Globienė Numatytas racionalus lėšų paskirstymas skaitmeniniam ugdymui.
Partnerystės plėtotė su Raikulos specialiąja mokykla. Balandžio mėn. S. Maslauskienė,

V. Trumpiūtė

Suorganizuota ir įgyvendinta tarptautinė meninė etnokultūrinė mokinių stovykla.
Nuotolinė paskaita tėvams „Vaikų jausmai ir atpažinimas“. Balandžio mėn. R. Baležentytė Tėvai praplės turimas žinias apie jausmus, išmoks praktiškai juos atpažinti.
Bendruomenės diena „Vienas, du – visi kartu“. Balandžio mėn. O. Jurgutis,

J. Narbutaitė,

R. Virbickaitė

 

Tėvai kartu su vaikais tvarkys mokyklos aplinką ir ją papuoš  savo užaugintomis gėlėmis.
Šeimos diena „Šeima mūsų širdyje“. Gegužės mėn. L. Jurevičienė,

S. Maslauskienė,

V. Trumpiūtė

Mokinių tėvai kartu su

vaikais dalyvaus virtualiame savo šeimų pristatyme.

Posėdis „Dėl mokyklos ugdymo plano 2023-2024 mokslo metams projekto“. Birželio mėn. J. Globienė Užtikrintas tinkamas ugdymo proceso organizavimas.
Mokinių pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų, socialinių įgūdžių ugdymo ir grupių veiklos programų „Ruošiuosi savarankiškam gyvenimui“ rengimas ir aptarimas. Rugpjūčio mėn. Mokytojai, auklėtojai Tinkamai parengtos  veiklos programos tenkins mokinių poreikius, atitiks jų galimybes, skatins motyvaciją, padės pasiekti geresnių ugdymo rezultatų.
Mokinių neformaliojo švietimo programų rengimas ir aptarimas. Rugpjūčio mėn. NŠ vadovai Parengtos programos sudomins ir motyvuos mokinius plačiau ir giliau domėtis savarankiškai pasirinkta neformaliojo ugdymo kryptimi, mokys juos tarpusavy bendrauti ir bendradarbiauti.
Bendradarbiavimas su  Tczewo specialiojo ugdymo centru. Rugsėjo-spalio mėn. V. Vedauskienė Teatro studija „Šypsena“ dalyvaus tarptautiniame „Nuostabiųjų teatrų“ festivalyje.
Smurto ir patyčių prevencijos priemonių plano rengimas ir smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimas. Rugsėjo mėn. VGK Kuriama saugi ir draugiška aplinka, užkertamas kelias smurtui ir patyčioms mokykloje ir jos teritorijoje.
Praktikumas „Vaikų savarankiškumo skatinimas“. Spalio

mėn.

R. Baležentytė Tėvai įgis daugiau žinių, kaip padėti vaikui būti savarankišku.
Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tęstinis projektas „Menų fiesta“. Atvirų durų

diena.

Spalio mėn. S. Maslauskienė ir socialiniai partneriai

 

 

Sudarytos sąlygos rajono specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems vaikams  parodyti savo muzikinius gebėjimus.
Popietė „Mokyklai – 57“.

 

Lapkričio

mėn.

N. Norvaišienė,

S. Maslauskienė,

V. Vedauskienė,

V. Trumpiūtė

Įvairiomis mokinių veiklomis paminėtas mokyklos gimtadienis.
Posėdis „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2024-2026 metams“ Gruodžio mėn. J. Globienė Patikslinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa.
Posėdis „Dėl mokyklos metinio veiklos plano 2024 metams“. Gruodžio mėn. J. Globienė Tinkamai organizuota mokyklos veikla.
Posėdis „Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo sričių bei rodiklių giluminiam įsivertinimui nustatymo“. Gruodžio mėn. J. Globienė Diskusijos ir refleksijos būdu pasirinkti rodikliai giluminiam mokyklos veiklos kokybės lygio tyrinėjimui.
Pagalbos teikimas mokiniams, patiriantiems smurtą, patyčias; turintiems įvairių ugdymosi, bendravimo ir kitų sunkumų. Pagal poreikį VGK Mokiniai gaus reikalingą specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą.
Vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas.

 

Pagal poreikį VGK Tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamos individualios konsultacijos jiems rūpimais vaikų ugdymo klausimais.
Įvairių renginių, ekskursijų, išvykų mokiniams organizavimas. Pagal poreikį V. Navickienė kartu su klasių vadovais ir auklėtojais Organizuoti renginiai pagal mokinių bei pedagogų poreikius ir pageidavimus.
Vaikų teisių mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose atstovavimas ir gynimas. Pagal poreikį V. Navickienė Kokybiškai atstovaujama vaikui ir efektyviai ginami jo interesai.
Uždavinys 3. Stiprinti mokyklos bendruomenės lyderystę, įgyvendinant socializacijos, pilietiškumo ir kūrybiškumo veiklas.
Priemonės pavadinimas Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai
Jogos užsiėmimai. Sausio–birželio mėn. B. Budrienė Gerės mokinių emocinė būklė.
Sportinės varžybos „Taiklioji ranka“. Vasario mėn. D. Stoškus Išaiškintas geriausias sporto būrelio snaiperis.
Dalyvavimas sveikatos ugdymo projektų konkurse. Vasario mėn. B. Budrienė Pateikta paraiška sveiktos ugdymo projektui finansuoti.
Valentino paštas. Vasario mėn. V. Navickienė Mokiniai sveikins draugus, kūrybingai reikš jausmus.
Mokymai „Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija“. Vasario mėn. R. Paulauskienė Organizuoti mokymai darbuotojams apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje.
Moters dienos minėjimas. Kovo mėn. D. Stoškus Gerinamas bendruomenės mikroklimatas.
Tyrimas apie mokinių savijautą mokykloje. Balandžio–gegužės mėn. V. Navickienė Išaiškinta, kaip mokiniai jaučiasi mokykloje.
Lengvosios atletikos varžybos. Gegužės mėn. D. Stoškus,

J. Globienė,

B. Budrienė

Nustatyti varžybų nugalėtojai ir prizininkai.
Nacionalinės vyrų dienos paminėjimas. Gegužės mėn. N. Norvaišienė,

V. Trumpiūtė

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas.
DofE projektas „Bandomasis žygis“. Gegužės

mėn.

D. Stoškus,

J. Globienė

oponentė 

S. Maslauskienė

 

Bus ugdomos ir skatinamos mokinių socialinės, kultūrinės ir komunikacinės kompetencijos, mokomasi veikti individualiai ir komandoje, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, išreikšti save.
Išvyka mokslo metams pasibaigus. Birželio mėn. N. Norvaišienė,

J. Globienė

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas.
Projektas „Kukučio laboratorija“:

 

Rugsėjo-lapkričio mėn.   Ugdomas mokinių kūrybingumas ir kultūrinis sąmoningumas.
„Spalvos ir atspalviai“,

 

Rugsėjo

mėn.

R. Virbickaitė

oponentė

L. Jurevičienė

Mokiniai per savo gyvenimišką patirtį, per atradimus, bandymus, tyrinėjimus pagilins ir praplės žinias bei įgūdžius apie juos supančią aplinką.
„Stebuklų laboratorija“,

 

 

Spalio mėn. V. Trumpiūtė,

A. Rutkauskienė

Oponentas

O. Jurgutis

Mokiniai susipažins su gamtos dėsniais. Savarankiškai ir su pagalba atliks eksperimentus, 

ugdys smulkiosios motorikos, dėmesio  koncentracijos ir bendradarbiavimo įgūdžius.

„Kelionė po tautosakos lobyną“. Lapkričio mėn. L. Valantinienė,

A. Pranaitienė

Oponentė

S. Maslauskienė

Prisimins lietuvių liaudies papročius, tradicijas, atliks įvairias komandines užduotis, mokysis bendradarbiauti.
X Solidarumo bėgimas „Junkis, bėk, padėk“. Spalio mėn. D. Stoškus,

J. Globienė,

B. Budrienė

Mokiniai suvoks judėjimo reikšmę organizmo stiprinimui, rinks lėšas jų stokojantiems.
Talka „Švarioje aplinkoje – sveikas žmogus“. Spalio mėn. L. Valantinienė,

A. Pranaitienė

Tvarkydami mokyklos aplinką, mokiniai ir kiti bendruomenės nariai prisidės prie gražios aplinkos kūrimo.
Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas. Spalio mėn. V. Trumpiūtė

R. Paulauskienė

Tobulinami mokytojų ir mokinių bendravimo įgūdžiai.
Pasaulinės šypsenų dienos paminėjimas. Spalio mėn. V. Navickienė,

R. Baležentytė

Mokyklos bendruomenės nariai patirs teigiamų emocijų.
Pranešimas „Vaiko pyktis. Kas už jo slypi?“ Spalio mėn. V. Navickienė Mokinių tėvai susipažins su vaikų pykčio priežastimis.
Tarptautinės draugo dienos paminėjimas. Lapkričio mėn. V. Navickienė Mokiniai kūrybingai parodys dėmesį draugui.
Kalėdinis Zuikio paštas. Gruodžio mėn. V. Navickienė Mokiniai pasveikins draugus ir mokytojus.
Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimas. Gruodžio mėn. V. Navickienė,

L.Valantinienė

Mokiniai mokysis atrasti savo stiprybes ir gebėjimus.
Senųjų metų palydos. Gruodžio mėn. J. Globienė,

D. Stoškus

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas.
Bendruomenės narių jubiliejinių gimtadienių

Paminėjimai.

Sulaukus

jubiliejaus

J. Globienė,

V. Trumpiūtė

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas.
Darbuotojų pažintinė išvyka . Pagal darbuotojų pageidavimą R. Paulauskienė

N. Norvaišienė

Gerinamas bendruomenės mikroklimatas.

METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Kiekvienas pedagogas kartą per metus ves 1 pamoką/veiklą kitose erdvėse.
 2. 70 % pedagogų per metus ves 1 integruotą pamoką/veiklą.
 3. 100 % pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvaus mokykloje organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
 4. 100 % renginių bus viešinami mokyklos internetinėje svetainėje.
 5. Įvertinti trys mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai.

 

__________________

 

PRIEDAI

 

1 priedas. 2023 metų mokyklos tarybos veiklos planas

2 priedas. 2023 metų metodinės tarybos veiklos planas

3 priedas. 2023 metų mokytojų metodinės grupės veiklos planas

4 priedas. 2023 metų auklėtojų metodinės grupės veiklos planas

5 priedas. 2023 metų „Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir sveikatos stiprinimo“ komandos

                 veiklos planas

6 priedas. 2023 metų vaiko gerovės komisijos veiklos planas

7 priedas. 2023 metų „Bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais“ komandos veiklos    

                 planas

8 priedas. 2023 metų pilietinio ugdymo planas

9 priedas. 2023 metų ugdymo karjerai planas

10 priedas. 2023 metų informacijos metodikos centro veiklos planas

11 priedas. 2023 metų socialinio pedagogo veiklos planas

12 priedas. 2023 metų mokytojų tarybos posėdžių planas

13 priedas. 2023 metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas