Ikimokyklinis ugdymas

3 – 5 metų vaikai ugdomi pagal Ikimokyklinio ugdymo individualizuotą programą,
kurią rengia mokyklos pedagogai, vadovaudamiesi ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir
ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, atsižvelgdami į specialiuosius vaikų
ugdymosi poreikius, tėvų lūkesčius ir mokyklos bendruomenės pasiūlymus.

Programos tikslas – remiantis vaiko prigimtinėmis galiomis, gebėjimais, individualia
patirtimi, kurti pozityvią aplinką, skatinančią vaiko pažintinių, socialinių, etninių, kultūrinių,
kūrybinių, emocinių gebėjimų ugdymą, padėti įgyti savarankiškumo, pozityvaus bendravimo,
kūrybiškumo, aplinkos ir savo vietos bendruomenės, krašto pažinimo, sveikos gyvensenos,
mokėjimo mokytis pradmenų. Programos trukmė – 3 metai.

Skip to content