Mokytojo pareigybės aprašymas

Atsisiųsti: Mokytojo pareigybės aprašymas

—–

 

PATVIRTINTA
Raseinių specialiosios
mokyklos direktoriaus
2019 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. V-73

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pradinio ugdymo individualizuotų / pagrindinio ugdymo individualizuotų / socialinių įgūdžių ugdymo ir neformaliojo švietimo programų mokytojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI MOKYTOJUI

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

4.2. turėti specialiojo pedagogo kvalifikaciją;

4.3. turėti ne žemesnę kaip mokytojo kvalifikacinę kategoriją pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus;

4.4. privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);

4.5. turi žinoti ir išmanyti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, kalbos kultūros reikalavimus; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.6. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, apraše;

4.7. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo

įstatymą, mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir

kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

4.8. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią ugdymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką;

4.9. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.10. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą;

4.11. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso.

III SKYRIUS

MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1. funkcijos, skirtos pradinio ugdymo individualizuotoms / pagrindinio ugdymo individualizuotoms / socialinių įgūdžių ugdymo ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti:

5.1.1. remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, užtikrina geros kokybės ugdymą, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo galiomis, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams. Pagal mokyklos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas / veiklas, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.1.2. tobulina savo kvalifikaciją, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį;

5.1.3. analizuoja savo pedagoginę veiklą;

5.1.4. stebi mokyklos mokytojų atviras pamokas / veiklas, konsultuojasi su kolegomis ugdymo klausimais;

5.1.5. bendradarbiauja su mokyklos pedagogais organizuodamas renginius mokykloje;

5.1.6. išklauso metodines-dalykines, pedagogines paskaitas, pranešimus, dalyvauja konferencijose, projektinėje veikloje;

5.2. funkcijos, skirtos pasirengti įgyvendinti programas:

5.2.1. planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikdamas mokiniams individualizuotose ir socialinių įgūdžių ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei kompetencijas;

5.2.2. tikrina mokinių rašto darbus;

5.2.3. nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir apie ugdymosi pažangą informuoja mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus);

5.3. funkcijos, susijusios su privaloma veikla mokyklos bendruomenei:

5.3.1. informuoja, konsultuoja ir bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl mokinių ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų;

5.3.2. bendradarbiauja su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;

5.3.3. dalyvauja mokyklos administracijos inicijuotose veiklose, skirtose mokyklos veiklai planuoti, organizuoti (mokyklos strateginis ir metinis veiklos planai);

5.4. veiklos sulygstamos su mokytoju individualiai, atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją, atliekamas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme, į mokyklos tikslus ir uždavinius, neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms, vadovaujantis Raseinių specialiosios mokyklos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo, patvirtino Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-53, 13 punktu.

______________

SUSIPAŽINAU

__________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė, data)

_____________________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė, data)

_____________________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė, data)

_____________________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė, data)

 

Skip to content